АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Кепіл заты ретінде не табылады?

Читайте также:
 1. A) Баланы жетектеуші
 2. ABIES NIGRA - АБИЕС НИГРА
 3. ACIDUM LACTICUM – АЦИДУМ ЛАКТИКУМ
 4. B) Дарбин-Уотсон статистикасы
 5. C) келісімшарт бойынша таза табыстан белгіленген пайыз
 6. C) персоналды орналастыру
 7. C) ынталандыру (мотивация)
 8. D) икемділік принципі
 9. E. Стагфляцияны
 10. Essential health issues
 11. III. Зерттеушілер тобын іріктеу талаптары.
 12. IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

B) жылжымалы және жылжымайтын мүлік;

13. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасын қолданғанда қандай құжаттар толтырылады?

B) күзетпен ұстау бұлтартпау шарасын қолдану туралы қаулы және күзетпен ұстауды сотпен санкция беру туралы өтініш қозғау туралы қаулы;

14. Күдіктіге бір мезгілде екі немесе одан да көп бұлтартпау шаралары қолданыла алама ?

C) жоқ;

15. Күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасын қолдану туралы қаулының көшірмесін беру қажет пе?

E) ия.

16. Жеке кепілгерлік бұлтартпау шарасы болып табылады ма?

A) ия;

17. қандай жғдайларда бұлтартпау шарасы тоқатылады?

C) қажеттілік болмаса;

18. Куә мен жәбірленушілерге лауазымынан шеттету қолданылуы мүмкін бе?

A) жоқ;

19. Ақша өндіріп алуна күдіктілерге, айыпталушыларға қатысты қолданылуы мүмкін бе?

C) жоқ;

20. Келу туралы міндеттеме ол жазбаша құжат?

E) иа.

21. Алып келуде қандай процесстік құжат толтырылады?

D) қаулы;

22. қылмыс жасағанына күдікті тұлғаны анықтаушы ұстай алады ма?

A) ия;

23. Күдіктінің қызметінен шеттету не болып табылды?

E) мәжбүрлеу шараларының бір түрі.

24. Шет мемлекет азаматын қылмыс жасағанға күдікті ретінде ұсталғанды ҚР СІМ хабарландырылады ма?

A) ия;

25. Бұлтартпау шаралары есі дұрыс емес күдіктілерге қолданылады ма?

C) жоқ, оларға қауіпсіздік шаралары қолданылады;

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ

 

1. Күдіктілерге қауіпсіздік шаралары қолданылуы мүмкін бе?

E) мүмкін.

2. Алдын ала тергеу процесінде күзетпен ұстау ең ұзақ мерзімі ?

E) 18 ай.

3. қолданылған бұлтартпау шараларын бұзғанда қандай салдар болуы мүмкін?D) қатаңырақ бұлтартпау шараларын қолдану;

4. қылмыс жасауға күдікті ретінде ұсталған тұлғаға қай сәттен бастап қорғаушыға құқығы пайда болады?

D) процесстік ұстау хаттамасын толтырған сәттен бастап;

5. Прокурордың санкциясыз жәбірленушіні, куәні мәжбүрлеп куәландыруға болады ма?

A) Жоқ.

6. Сотқа дейінгі тергеп тексерудің мерзімі қандай?

B) 2 ай;

7. Сотқа дейінгі тергеп тексеру қандай құжатпен аяқталады?

E) Айыптау актісымен.

8. Адамның қылмыстық құқық бұзушылыққа қатыстылығын анықтау мақсатында үш сағаттан аспайтын мерзімге қолданылатын процестік мәжбүрлеу шарасы қалай айтамыз:

C) Жеткізу;

9. Куәдан жауап алу кезінде одан қандай айғақтар туралы жауап алу мүмкін емес?

E) өзінің қылмыс жасағанын әшкерелейтін айғақтар.

10. Күдіктіні ұстап алудың неше негізі бар?

C) төрт;

11. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуың атаныз?

A) Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздың, хабардың Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімінде тіркелуі не бірінші кезек күттірмейтін тергеу әрекеті сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы болып табылады;

12. Жауап алу үзiлiссiз неше сағаттан артық жүргiзiлмеуге тиiс?

A) төрт сағат;

13. «Күзетпен ұстау» бұлтартпау шарасының жалпы мерзіміне кіреді:

‡агрузка...

B) Ұстау мерзімі;

14. Қазақстан Республикасының ҚПК сәйкес айыптау актісінің мазмұның атаныз?

B) Кіріспе, сипаттау-уәждеу,қарар;

15. Қандай жағдайда сараптама тағайындалады?

A) Іс үшін манызы бар мән-жайлар сарапшының материалдарды арнайы ғылыми білімдер негізінде жүргізілетің нәтижесінде алынуы жағдайларда ;

16. Сотқа дейінгі тергеп тексеру кезінде айғақрады сол жерде тексеру және нақтылау тергеу әрекеті не үшін жүргізіледі?

A) айғақтардың анықтығын, оқиғаның жағдаймен салыстыру арқылы анықтау, тексерілетін әрекеттер жасалған маршрутты орынды нақтылау, жаңа деректерді анықтау мақсатында;


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)