АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зняття вузлових швів на фантомі

Читайте также:
 1. Рухавка (для зняття емоційної напруги) (5 хв.)

Оснащення:

 1. Фантом для зняття швів.
 2. Ємкість з 1% розчином йодонату.
 3. 2 лотки з 0,2% розчином хлорантоїну чи іншого дезінфектанту для використаного інструменту та матеріалу.
 4. Стерильний ниркоподібний лоток зі стерильними марлевими серветками, кульками, 3 пінцетами та ножицями, який необхідно взяти зі стерильного стола корнцангом, що стоїть в ємкості з 6 % р-ном перекису водню.

Попередня підготовка:

 1. Зручно розташувати фантом, ємкість з розчином йодонату, лотки для використаного матеріалу та інструментів.
 2. Одягнути маску, гумові рукавички.
 3. Перевірити дату та час накривання стерильного столу.
 4. Відкрити стерильний стіл, на якому розташовані стерильні серветки, кульки, тампони, ниркоподібні лотки, пінцети, затискачі, шприці, ножиці тощо.
 5. Взяти з ємкості з 6% р-ном перекису водню корнцанг.
 6. Корнцангом взяти зі стерильного столу ниркоподібний лоток, не торкаючись його внутрішньої сторони і країв.
 7. Покласти на лоток стерильний перев’язочний матеріал і пінцети таким чином, щоб один з них взяти рукою, не торкаючись лотка.
 8. Поставити зручно лоток поруч з фантомом.
 9. Закрити стерильний стіл.

Основні етапи виконання:

 1. Взяти у ліву руку пінцет, що виступає над лотком, не торкаючись ні до чого рукою( далі лівий пінцет).
 2. Взяти лівим пінцетом зі стерильного лотка в праву руку ще один пінцет ( далі правий пінцет –ним працюємо в рані та поетапно змінюємо його).
 3. Зняти з рани правим пінцетом серветку в напрямку уздовж рани від одного її кінця до другого. Покласти серветку в лоток «Використаний матеріал», а правий пінцет у лоток «Використаний інструмент».
 4. Взяти наступний стерильний пінцет.
 5. Лівим пінцетом взяти зі стерильного лотка марлеву кульку, змочити її в розчині йодонату (залишки йодонату видалити, притискаючи кульку до внутрішньої поверхні ємкості ), перекласти в правий пінцет, змазати шви, а потім шкіру навколо від країв до периферії. Кульку викинути у лоток «Використаний матеріал».
 6. Правий пінцет покласти на краї лотка упоперек, далі від себе.
 7. Лівим пінцетом взяти зі стерильного лотка ножиці в праву руку.
 8. Покласти лівий пінцет на краї лотка упоперек, ближче до себе.
 9. Взяти в ліву руку правий пінцет, який лежить зверху на лотку.
 10. Захватити пінцетом кінці ниток або вузол. Перетягти вузол на протилежну сторону так, щоб з’явилась біла частина нитки, яка була в глибині тканин.
 11. Підвести гострий кінець ножиці під білу частину нитки і перерізати її.
 12. Пінцетом витягти нитку з тканин, викинути її в лоток «Використаний матеріал».
 13. Таким чином зняти шви на рані через один.
 14. Покласти ножиці у лоток «Використаний інструмент», а пінцет перекласти в праву руку.
 15. Взяти в ліву руку лівий пінцет, що лежав зверху на лотку.
 16. Лівим пінцетом взяти зі стерильного лотка марлеву кульку, змочити її в розчині йодонату (залишки йодонату видалити, притискаючи кульку до внутрішньої поверхні ємкості ), перекласти в правий пінцет, змазати шви, а потім шкіру навколо від країв до периферії. Кульку викинути у лоток «Використаний матеріал».
 17. Лівим пінцетом взяти стерильну серветку, перекласти її в правий, покласти на рану, а на неї ще одну.
 18. Використані пінцети покласти в лоток «Використаний інструмент».
 19. Закріпити серветки бинтовою або пластирною пов’язкою.
 20. Використаний інструмент занурити в дезрозчин для подальшого ополіскування та замочування, використаний матеріал помістити в спеціальну ємкість для подальшої утилізації.

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)