АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

В/ правило Копа; г/ правило Бергмана

Читайте также:
 1. V2: Спектр атома водорода. Правило отбора
 2. Але монетарне правило не враховує мінливості швидкості обігу грошей та чутливості попиту до зміни процентної ставки.
 3. Виды светофоров и правило их установки
 4. Вопрос 32: «Домашнее хозяйство как экономический субъект. Основные категории и законы потребления. Равновесие потребителя и правило максимизации полезности»
 5. Вопрос№10 Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца
 6. Второе правило
 7. Второе правило
 8. Глава VI. Правило фаз.
 9. Гондурасе, Панаме, Парагвае и, как правило, называются На-
 10. Доход и прибыль фирмы. Общий, средний, предельный доход. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Правило максимизации прибыли.
 11. Доход и прибыль фирмы. Правило максимизации прибыли.

19. Найбільш характерними особливостями організмів-індикаторів є:

а/ знижена чутливість до досліджуваних речовин;

б/ підвищена чутливість до досліджуваних речовин;

в/ відсутність реакції на досліджувані речовини;

г/ здатність відновлювати якість природного середовища;

д/ не вимагають спеціальних умов вирощування та догляду;

Е/ дозволяють судити про швидкість змін в екосистемах під впливом забруднювачів.

20. Підвищення температури води у водоймах внаслідок теплового забруднення сприяє:

а/ посиленому розмноженню м'ясоїдних риб;

б/ прискоренню "цвітіння";

в/ зміні кольору води до світло-зеленого і навіть до блакитного;

г/ замиканню біотичного кругообігу;

д/ втраті водою розчиненого кисню;

Е/ поглинанню кисню з атмосферного повітря.

21. Лейкемія - захворювання, яке викликається дією іонізуючого випромінювання, супроводжується:

а/ руйнуванням кровоносних судин;

б/ нирковокам’яною хворобою;

в/ набряком легенів і поразкою трахеї;

г/ ураженням кісткового мозку;

д/ утворенням тромбів;

Е/ порушенням утворення клітин крові.

22. Класичним прикладом токсиканту з біологічним накопиченням є:

а/ марганець; б/ хлор; в/ ртуть;

Г/ фосфор; д/ ДДТ; е/ азот.

23. Накопичення в атмосфері вуглекислого газу призводить до:

а/ зменшення озонового шару в атмосфері;

б/ утворення парникового ефекту;

в/ потепління клімату;

Г/ утворення кислотних дощів.

24. Наслідками забруднення атмосфери є:

а/ парниковий ефект; б/північне сяйво;

в/ смог; г/ озонова дірка;

Д/ кислотні дощі.

25. Процес в організмах, при якому з води утворюється пара називається:

а/ біосинтезом; б/ транспірацією;

В/ випаровуванням; г/ диханням.

Завдання відкритого типу

Завдання №1 ( 10 балів)

Укажіть назву (до роду) зображених на малюнку рослин, дайте їх морфологічний опис. Укажіть пристосування до умов середовища, у яких мешкають дані рослини, назвіть екологічну групу по відношенню до води до яких відноситься зображені рослин.

А. Ковила Лессінга - багаторічна степова рослина з щільною дерниною, що сприяє збереженню вологи в умовах короткочасних зливових дощів. Численні стебла висотою до 30-670 см з щетинко видними листками. Листки вузькі, згорнуті в трубочку, продихи розміщені з нижнього боку, занурені в ямки-кріпти, що сприяє зниженню транспірації, добре розвинена механічна тканина (склеренхима).Нижня квіткова луска має довгий закручений у формі штопора зігнутий остюк, а верхній – перистий. Саме ці сріблясті остюки добре помітні на ділянках, зарослих ковилою. Легкий пухнастий остюк відіграє значну роль у поширенні плодів рослини. Коли вітер несе зернівку, остюк , як парашут, підтримує її в повітрі, Він сприяє тому, що зернівка завжди падає на землю гострим кінцем, На вологому ґрунті кінець остюка розкручується і, як штопор, вгвинчує зернівку в ґрунт. Підсихаючи, остюк знову скручується, а зернівка залишається я ґрунті, бо вона вкрита волосками, спрямованими вгору, вони полегшують зернівці проникати в ґрунт , але перешкоджають їй рухатися в зворотному напрямі.За анатомо-морфологічними ознаками відноситься до ксерофітів – склерофітів.

Б. Латаття біле. Багаторічна водяна трав'яниста рослина з плаваючими листками овально-округлої форми, на довгих черешках. Інтенсивне випаровування води здійснюється продихами, що розміщені лише на верхній поверхні листка в кількості більше 11 млн. Зверху листки покриті товстим шаром кутикули..Механічна й провідна тканини розвинені слабо, добре розвинена стовпчаста паренхіми та система міжклітинників. Цвіте з кінця травня по серпень. Мешкає в стоячих та повільно текучих водах, старицях. За ознаками будови відноситься до аерогідатофітів.


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)