АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Укажіть назву (до роду) зображених на малюнку тварин, дайте їх морфологічний опис. Укажіть пристосування до умов середовища, в яких мешкають дані тварини

Читайте также:
 1. VI. Дайте экспертную оценку результатам испытуемого.
 2. Випишіть військові операції часів Першої світової війни (укажіть хронологічні межі), які відбувалися на Україні. Зазначте час їх проведення.
 3. Выделите цели наказания по УК РК и обоснуйте их осуществимость. Дайте характеристику системы наказаний по УК РК
 4. Дайте Аліг'єрі
 5. Дайте визначення раптовим викидам вугілля і газу
 6. Дайте определение налоговой системы.
 7. Дайте определение понятий и терминов
 8. Дайте определение понятия остеопороз.
 9. Дайте определение пропускной способности канала.
 10. Дайте определения понятий и терминов
 11. Дайте понятие освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности.
 12. Дайте поняття квазіексперименту та його типів.

А. Синиця велика. Рухливий, вертлявий птах, розміром з горобця, має довгий хвіст, на голові чорна "шапочка", білі "щоки" облямовані чорним. Низ жовтий, із широкою смугою посередині, крила й хвіст блакитно-сірі з бурим. Гніздиться в дуплах або шпаківнях, іноді в норах, щілинах будівель. Гніздо мостить з коріння,травинок, моху, вистеляючи шерстю та пір’ям. Живиться лісовими та садовими комахами, павуками, взимку насінням. Має широку амплітуду факторів життя, тому є еврибіонт.

Б. Озерна жаба. Тварина середніх та великих розмірів, довжина тіла може досягати понад 100мм, у забарвленні спинної частини тулуба переважають різні відтінки зеленого кольору (інколи до коричневого), черевний бік звичайно світлий. Тварина живе у воді, часто виходить на сушу. На кінцівках має перетинки між пальцями, що допомагає їй плавати, задні кінцівки довші за передні, завдяки чому жаба може здійснювати досить значні стрибки з берега у воду. Дихає жаба атмосферним повітрям за допомогою легень та шкіри, тому має завжди вологу шкіру. Тварина може існувати при обмежених факторах стенобіонт - водне середовище

Завдання № 3. Розв'яжіть задачу ( 5 балів):

Самка одного із видів кажанів живиться рослиноїдними комахами. Її маса в середньому дорівнює 30 г. У неї народжується 2 малюка вагою 1 г кожний. Протягом 3-4 тижнів маса кожного досягає 4,5 г. Використовуючи правило екологічної піраміди, визначить масу рослин, яку зберігають кажани.

Дано:

m (при народженні) = 1г;
n (малюків) - 2
m (через 3-4 тижня) = 4,5г;
m (самки) = 30г
m (рослин, яку зберегли кажани) - ?

Розв’язання

1. Складіть ланцюг живлення.

Рослини – рослиноїдні комахи – кажани.

3700 г -370г – 37г

2. Визначте масу малюків за 3-4 тижня

4,5 – 1 = 3,5 (г), оскільки їх 2, то 3,5*2 = 7, ураховуючи масу кажанів, підставляємо дані в ланцюг живлення.

Відповідь:для того, щоб прогодувати двох малюків, треба 370 г комах, унаслідок чого зберігається 3700 г рослин.

Завдання № 4 ( 5 балів)


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)