АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Г/ надлишок кисню в тканинах організму

Читайте также:
  1. Газова різка у струмені кисню.
  2. Загальне рівняння фотосинтезу та походження кисню
  3. Тканини людського організму.
  4. Фізіологічні реакції організму на надлишок кисню

Відповіді на завдання

ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології для учнів 10 класу,

Навчальний рік

Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь з чотирьох запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал.

1. Одиниця вимірювання шумового забруднення:

А/ нанометр; б/ дистрес; в/ децибел; г/байт.

2. Тварин, що живляться екскрементами називають:

А/ копрофагами; б/ поліфагами; в/ монофагами г/олігофагами .

3. Взаємне пристосування екологічно різних форм сумісно проживаючих організмів називають:

А/ адаптацією; б/ стратифікацією; в/ коадаптацією; г/мімікрією.

4. Вид взаємовідношень між видами, внаслідок яких обидва види отримують користь від сумісного існування називають:

А/ мутуалізмом; б/ мімікрією; в/ симбіозом; г/ адаптацією.

5. Регуляції чисельності і формуванню видового складу не сприяють:

А/дивергенція; б/ хижацтво; в/ конкуренція; г/ паразитизм.

6. Адаптація – це:

а/ реакція організму на вплив соціального оточення;

б/ процес пристосування до умов середовища;

в/ вплив сонячної активності на організм;

Г/ нерівномірне розташування живих організмів на земній кулі.

7. У яких організмів виявляється більш жорстка конкуренція:

А/ гриби; б/тварини; в/ рослини.

8. Трофічна ємкість середовища мешкання сучасної людини:

А/ зменшилась; б/ не змінилася; в/ зросла.

9. Стан зниження продуктивності у рослин і призупинення життєвих процесів називають:

А/ деградацією; б/ анабіозом; в/ інвазією г/конкуренцією.

10. Речовини, що спричинюють зміну числа і структури хромосом, називаються:

А/ мутагенами; б/ канцерогенами; в/ дефоліантами.

Речовини, що спричинюють вади індивідуального розвитку, юродства, це: а/ тератогени; б/ біфеніли; в/ формальдегіди г/ нітрати.

12. Отруйні речовини, які в організмі людини взаємодіють з гемоглобіном крові:

а/ карбон (ІІ) оксид; б/ карбон (ІV) оксид;

В/ сульфур (ІV) оксид; г/нітроген (ІV) оксид.

13. Основною властивістю ґрунтів , що відрізняє їх від гірських порід, є:

А/ колір; б/ родючість; в/вологість г/наявність рослинних решток.

14. Біосфера - це:а/ водна оболонка Землі; б/ тверда оболонка Землі;

В/ жива оболонка Землі; г/частина світу освоєна людством.

15. У 1993 році чисельність населення в світі склала більше:

А/ 7 млрд.; б/ 5 млрд.; в/ 6 млрд; г/ 4 млрд.

16. Родючість ґрунту визначає компонент:

А/ нітрати; б/ гумус; в/ вода; г/ материнська порода.

17. Причиною стійкою взаємозв'язку між горохом посівним і джмелем польовим є:

А/ коадаптація; б/ хижацтво; в/ конкуренція; г/ симбіоз.

18. Причиною гірської хвороби є:

а/ підвищення кількості еритроцитів у крові;

б/ пониження кількості еритроцитів у крові;

в/ нестача кисню у тканинах організму;

г/ надлишок кисню в тканинах організму.

19. Місцем проживання рослин-галофітів служить:

а/ болото;

б/ прибережна, затоплювана при розливі, зона водойми;

в/ прісноводна водойма з текучкою водою;


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)