АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Г/ сухий степ з засоленими ґрунтами

Читайте также:
 1. Cаліцилатна кислота Acidum salicylicum
 2. Kрок М Лікувальна справа
 3. TEMPERATURE
 4. А.1. Паспортна частина
 5. АЛГОРИТМ РОЗМОВИ ПРОВІЗОРА З ВІДВІДУВАЧЕМ АПТЕКИ
 6. Альдегіди - формалін, формальдегід
 7. Англійська кухня
 8. БА лікування вар 1
 9. Бактеріальні інфекції
 10. Будова, призначення та правила використання порошкових вогнегасників.
 11. В.М. Лич, В.В. Гончаров, В.Д. Скиценко,
 12. ВАЛЬЦЬОВІ СУШАРКИ

20. Використання фреонів призводить до:

а/ зменшення озонового шару в атмосфері;

б/ зменшення кисню в атмосфері;

в/ похолодання клімату;

Г/ потепління клімату.

21. Рослини, тяжіють до ґрунтів, багатих азотом, називають:

а/ нітрофілами; б/ азотфіксаторами;

В/ оліготрофами; г/ нітрофобами.

22. Найбільш масштабним і небезпечним забрудненням для людини та екосистем є:

А/ фізичне; б/ біологічне; в/ хімічне; г/ радіаційне.

23. Гранично допустимою концентрацією називають:

а/ кількість забруднюючої речовини в навколишньому середовищі, яка надає мінімальний гнітючий ефект;

б/ кількість речовини, яку дозволяється викидати підприємствам у навколишнє середовище;

в/ максимальна кількість речовини, зміст якої не веде до загибелі організму;

Г/ максимальна кількість речовини, яку може перенести організм або угруповання організмів.

24. Руйнування або нейтралізацію забруднюючих речовин в результаті природних фізичних, хімічних і біологічних процесів називають:

а/ реутилізацією відходів; б/ знешкодженням відходів;

В/ самоочищенням середовища; г/ стійкістю середовища.

25. Оцінка впливу технічних проектів на навколишнє середовище і здоров’я людей називається:

a/ екологічним моніторингом;

б/ санітарно-гігієнічним дослідженням;

в/ екологічною експертизою;

Г/ економіко-правовою експертизою.

26. Сорбенти – це:

а/ сполуки, які виводять з організму радіоактивні речовини;

б/ речовини, що беруть участь у процесах травлення;

в/ сполуки, які виводять з організму нітрати;

Г/ речовини, що знищують патогенні мікроорганізми.

27. Інтродукцією називають:

a/ механічний вплив тварин на елементи екосистем;

б/ впровадження нового виду в екосистему;

в/ зміна екосистем під впливом ксенобіотиків;

Г/ стан підвищеної чутливості компонентів екосистеми при впливі людини.

28. Закономірно повторювані підйоми і спади чисельності природних популяцій, називаються:

а/ хвилями життя; б/ спалахами чисельності;

В/ парцела; г/сукцесія.

29. Алергією називають:

а/ вироблення специфічних захисних речовин у тваринному і рослинному організмах;

б/ стан підвищеної чутливості організму на певні речовини;в/ функціональне порушення кровообігу організму, яке є реакцією у відповідь на вторгнення чужорідних організмів або речовин;

Г/ комплекс відповідних реакцій тваринного організму на присутність ксенобіотиків.

30. Максимальна шкода наноситься навколишньому середовищу при позбавленні від стійких органічних речовин - полімерів (наприклад поліетилену) шляхом:

а/ спалювання; б/ розкладання;


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)