АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Газова різка у струмені кисню

Читайте также:
  1. Газовая защита трансформатора
  2. Газовая промышленность
  3. Поділ відрізка пополам.
  4. Поняття довжини відрізка та способів його вимірювання. Основні властивості довжини. Одиниці вимірювання довжини та співвідношення між ними.
  5. Потокова лінія виробництва газованих безалкогольних напоїв.
  6. Расчет воздухообмена по загазованности

 

Газове різання в струмені кисню можна застосовувати тільки для тих металів, в яких температура займання нижча від темпе­ратури топлення: заліза, сталі з вмістом вуглецю до 0,7 % і деяких видів низько легованої сталі. Чавун, алюміній, мідь і її стопи, а також високолеговані хромові сталі безпосередньо стру­менем кисню не ріжуться. Для газового різання цих металів застосовують порошкові флюси, які складаються в основному із залізного порошку і кварцового піску. Флюс згоряє в струмені кисню і підвищує температуру в місці різання настільки, що ту­гоплавкі оксиди, які при цьому утворюються, шлакуються з ок­сидами заліза, і рідкий шлак видувається струменем.

Залізо і сталь ріжуть спеціальними різальними пальниками - різаками, які відрізняються від зварювальних пальників наяв­ністю каналу для проходження кисню. По кільцеподібному ка­налу 1 мундштука (рис.1) надходить горюча суміш, яка зго­ряє, утворюючи полум'я 4, потрібне для підігрівання металу до температури горіння. Коли метал розігрівається, через канал 2 пускають струмінь кисню 3, який спалює залізо і видуває окисли (шлак). Тепло, що виділяється під час горіння заліза, разом з теплом підігрівального полум'я нагріває прилеглі шари металу, і при переміщенні різака в струмені кисню згоряють нові час­тинки металу, утворюючи розріз по ходу пересування різака.

Перед різанням лист біля країв нагрівають до температури загоряння, потім подають різальний струмінь кисню. Якщо різан­ня треба розпочати не від країв, то у відповідному місці поперед­ньо свердлять отвір, від якого починають різання. Щоб збільши­ти продуктивність під час різання листів завтовшки до 10 мм, застосовують «пакетне» різання кількох листів відразу.

Газове різання буває ручне і машинне. Під час машинного різання переміщення різака по лінії розрізу механізоване і розріз при цьому стає

кисень

Рис.1.

Схема газового різання:

1 - канал мундштука; 2 - канал кисню; 3 - струмінь кисню;

4 - полум'я

 

 
 
шлак


тоншим порівняно з ручним різанням, тому що немає вібрації і швидкість пересування різака рівномірна. Уні­версальні машини ріжуть по прямій лінії в поздовжньому і по­перечному напрямах, по колу і по будь-якій кривій за допомо­гою шаблона.Газовому різанню піддають деталі великої товщини - до 300 мм. Поряд з ацетиленом, нагрівання яким продуктивніше, зас­тосовують водень або пари бензину й гасу.

Струменем кисню можна також пропалювати отвори («свердлини») за допомогою звичайного різака або кисневого списа.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)