АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Як визначають умовну суму виручки від реалізації продукції?

Читайте также:
 1. А. Ухилення від реалізації вогнепальної мисливської зброї.
 2. Аналіз виконання договірних зобов’язань і реалізації продукції
 3. Аналіз відвантаження та реалізації продукції
 4. Визначення критичної суми постійних витрат, змінних витрат на одиницю продукції і критичного рівня ціни реалізації
 5. Вирішальним для реалізації гарантій національної безпеки й оборони України має стати її інтеграція в усі впливові європейські структури.
 6. Відносини пасажирського перевізника з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування визначаються договором на перевезення пасажирів
 7. Гуманістична психологія виділяє три потенціали, без реалізації яких не можна говорити про власне особистісний спосіб існування.
 8. Динаміка товарного виробництва молока і грошової виручки
 9. Економічні форми реалізації власності.
 10. Еластичність пропозиції та фактори, що її визначають.
 11. Етапи формування та реалізації соціальної політики.
 12. ЗАСТОСУВАННЯ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ПРАВА

1) кількість продукції (план) × ціна (факт)

2) кількість продукції (факт.) × ціна (план) +

3) кількість продукції (факт.) × ціна (факт)

4) кількість продукції (план.) × ціна (план)

 

36. Прибуток підприємства розподіляється на:

1) податок на прибуток і валовий прибуток

2) + податок на прибуток і чистий прибуток

3) податок на прибуток і нерозподілений прибуток

4) валовий прибуток і нерозподілений прибуток

 

37. Як визначити вплив суми прибутку на зміну рівня рентабельності:

1) + умовний показник – плановий

2) умовний показник – фактичний

3) фактичний показник – плановий

4) плановий показник – фактичний

 

38. Як визначити факторний вплив собівартості на зміну рівня рентабельності:

1) умовний показник – плановий

2) + фактичний показник – умовний

3) фактичний показник – плановий

4) плановий показник – фактичний

39. Платоспроможність підприємства – це:

1) + здатність підприємства відповідати за зобов’язаннями

2) здатність перетворювати активи у грошову форму

3) фінансовий результат від реалізації

4) наявність грошей в касі

 

40. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається:

1) платіжні засоби / платіжні зобов’язання

2) найбільш ліквідні активи / платіжні засоби

3) + найбільш ліквідні активи / поточні зобов’язання

4) платіжні зобов’язання / платіжні засоби

41. Коефіцієнт фінансової незалежності визначається:

1) власні оборотні засоби / валюта балансу

2) залучені кошти / валюта балансу

3) + власні і прирівняні до них кошти / валюта балансу

4) валюта балансу / власні оборотні засоби

 

42. Коефіцієнт фінансової залежності визначається:

1) власні оборотні засоби / валюта балансу

2) + залучені кошти / валюта балансу

3) власні і прирівняні до них кошти / валюта балансу

4) валюта балансу / власні оборотні засоби

 

43. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів визначається:

1) середньорічна вартість оборотних засобів / сума виручки від реалізації

2) 365 / вартість оборотних засобів

3) + сума виручки від реалізації / середньорічна вартість оборотних засобів

4) сума виручки / 365 днів

 

44. Загальний коефіцієнт платоспроможності визначається:1) + платіжні засоби / поточні зобов’язання

2) найбільш ліквідні активи / платіжні засоби

3) найбільш ліквідні активи / платіжні зобов’язання

4) платіжні зобов’язання / платіжні засоби

 

45. Коефіцієнт закріплення оборотних засобів визначається:

1) + середньорічна вартість оборотних засобів / сума виручки від реалізації

2) 365 / вартість оборотних засобів

3) сума виручки від реалізації / середньорічна вартість оборотних засобів

4) сума виручки / 365

 

46. До найбільш ліквідних активів відносять:

1) + грошові кошти, поточні фінансові інвестиції

2) готова продукція, товари

3) грошові кошти, дебіторська заборгованість

4) виробничі запаси

 

47. Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану підприємства є:

1) форма № 50 сільськогосподарська “Основні економічні показники сільгосппідприємства”

2) + форма № 1 “Баланс”, форма № 2 “Звіт про фінансові результати”

3) форма № 2 “Звіт про фінансові результати”

4) дані бухгалтерського обліку

48. Відношенням власного оборотного капіталу до власного капіталу (І р. пасиву балансу) визначається:

1) коефіцієнт забезпечення запасів і витрат власними коштами

2) + коефіцієнт маневреності власного капіталу

3) коефіцієнт фінансової залежності

4) коефіцієнт фінансової незалежності

 

49. Відношенням власного оборотного капіталу до вартості запасів і витрат визначається:

1) + коефіцієнт забезпечення запасів і витрат власними коштами

2) коефіцієнт маневреності власного капіталу

3) коефіцієнт фінансової залежності

4) коефіцієнт фінансової незалежності

 

50. Оптимальне значення коефіцієнта фінансової незалежності:

1) + 0,5 і більше

2) 1 і більше

3) менше за 0,5

4) менше за 1

 

51. Оптимальне значення коефіцієнта фінансової залежності:

1) 0,5 і більше

2) 1 і більше

3) + менше за 0,5

4) менше за 1

 

52. Оборотні активи підприємства розміщені в:

‡агрузка...

1) І розділі активу балансу

2) + ІІ розділі активу балансу

3) І розділі пасиву балансу

4) ІІ розділі пасиву балансу

 

53. Власний капітал підприємства розміщений в:

1) І розділі активу балансу

2) ІІ розділі активу балансу

3) + І розділі пасиву балансу

4) ІІ розділі пасиву балансу

 

54. Необоротні активи підприємства розміщені в:

1) + І розділі активу балансу

2) ІІ розділі активу балансу


3) І розділі пасиву балансу

4) ІІ розділі пасиву балансу

 

55. Залучені кошти підприємства розміщені в:

1) + ІІ , ІІІ, IV розділах пасиву балансу

2) І і ІІ розділах активу

3) ІІ і V розділах пасиву

4) І і ІІ розділах пасиву

 

56. Кошти підприємства, які прирівнюються до власних, розміщені в:

1) ІІІ і ІV розділах пасиву балансу

2) І і ІІ розділах активу

3) + ІІ і ІІІ розділах пасиву

4) І і ІІ розділах пасиву

 

57. Як зміниться собівартість продукції рослинництва, якщо витрати зростуть, а урожайність зменшиться:

1) + збільшиться

2) зменшиться

3) не зміниться

4) всі відповіді вірні

 

58. Фонд оплати праці за видами продукції залежить від головних факторів:

1) + валовий вихід продукції і оплата праці за 1 ц

2) кількість працівників і оплата праці одного працівника

3) затрати, люд.-год, і оплата праці за 1 ц

4) кількість працівників і оплата праці за 1 ц

 

59. Бухгалтерський баланс – це звіт про стан справ підприємства:

1) за декілька років

2) на певну дату

3) за звітний період

4) + за попередній і звітний періоди

 

60. Показник, що характеризує фінансову стійкість підприємства:

1) рентабельність продажу

2) тривалість обороту оборотних засобів

3) + коефіцієнт фінансової залежності

4) фондоозброєність

 


61. Показник, що характеризує забезпеченість підприємства основни­ми фондами:

1) рентабельність продажу

2) тривалість обороту оборотних засобів

3) коефіцієнт фінансової залежності

4) + фондоозброєність

 

62. Показник, що характеризує ефективність використання оборотних активів:

1) рентабельність продажу

2) + тривалість одного обороту оборотних засобів

3) коефіцієнт фінансової залежності

4) фондоозброєність

 

63. Загальносистемний аналіз поділяється на:

1) + внутрішній і зовнішній

2) агропромисловий і маркетинговий

3) стратегічний і морфологічний

4) економіко-правовий і виробничо-технологічний

 

64. Найпоширеніший прийом в економічному аналізі є:

1) групування

2) + порівняння

3) графічний

4) балансовий

 

65. Рентабельність активів залежить від головних факторів:

1) суми чистого прибутку і середньорічної вартості власного капіталу

2) суми валового прибутку і собівартості реалізованої продукції

3) + суми чистого прибутку і середньорічної вартості активів

4) суми валового прибутку і виручки від реалізованої продукції

 

66. Рентабельність власного капіталу залежить від головних факторів:

1) + суми чистого прибутку і середньорічної вартості власного капіталу

2) суми валового прибутку і собівартості реалізованої продукції

3) суми чистого прибутку і середньорічної вартості активів

4) суми валового прибутку і виручки від реалізованої продукції

 

67. Рентабельність продажу залежить від головних факторів:

1) суми чистого прибутку і середньорічної вартості власного капіталу

2) суми валового прибутку і собівартості реалізованої вартості активів

3) суми чистого прибутку і середньорічної вартості активів

4) + суми валового прибутку і виручки від реалізованої продукції

 

68. Рентабельність продукції 23 % означає, що:

1) на 1 грн витрат одержано 23 грн прибутку

2) на 1 грн витрат одержано 2,3 грн прибутку

3) + на 1 грн витрат одержано 0,23 грн прибутку

4) на 1 грн витрат одержано 230 грн прибутку

 

69. На основі яких показників розраховується коефіцієнт спеціалізації:

1) структури земель

2) вартості валової продукції на одного працівника

3) вартості основних фондів

4) + структури товарної продукції

 

70. Показник, який характеризує продуктивність праці по підприєм­ству:

1) структура земель

2) + вартість валової продукції на одного працівника

3) вартість основних фондів

4) структура товарної продукції


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.025 сек.)