АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗМІСТ ТА ОБСЯГ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Читайте также:
 1. V. Зміст теми заняття.
 2. Аналіз обсягів і структури виробництва продукції
 3. Аналіз обсягу і асортименту продукції
 4. Аналіз та прогнозування обсягу роботи пожежно-рятувальних підрозділів.
 5. Бухгалтерський баланс,його побудова, зміст і оцінка статей.
 6. В) становлять зміст соціального захисту безробітних.
 7. Ведомость дипломного (курсового) проекта.
 8. Взаємозв'язок етапів аналізу з метою і змістом робіт
 9. Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва
 10. Вибір обсягів виробництва у короткостроковому періоді
 11. Вибір обсягів виробництва у короткотерміновому періоді
 12. Вибір об’єкта дипломного проектування

В курсовому проекті студент розробляє технологічний процес виготовлення або ремонту одного з вузлів вагона: колісної пари, буксового вузла, ресорного або люлькового підвішування, візка вантажного або пасажирського вагонів, автозчепного пристрою, елементів рами та кузова, обладнання пасажирських та рефрижераторних вагонів, приладів опалення, охолодження, вентиляції, кондиціонування повітря та ін., а також на будь-які види робіт: ливарні, кувальні, штампувальні, механічну обробку, складання, зварювання, монтажні роботи, фарбування та випробування вагонів.

Курсовий проект складається з двох частин, наведених нижче.

1.1 Пояснювальна записка повинна містити:

· коротку технологічну характеристику заданого вузла та його елементів, їх роль у забезпеченні безпеки руху; умови роботи; характер та ступінь зносу і пошкоджень вузла, причини їх виникнення;

· аналіз існуючої технології виготовлення або ремонту вузла (деталі), обладнання та технологічного оснащення, що застосовується; способів та засобів технічного контрою (діагностування); способів транспортування виробу у процесі виготовлення або ремонту; характеристик транспортних засобів та їх обґрунтування;

· технологічний процес виготовлення або ремонту заданого вузла (деталі), який виконується у відповідності до вимог державних стандартів та повинен містити необхідну технологічну документацію;

· техніко економічне обґрунтування розробленого технологічного процесу. Рекомендації щодо його удосконалення.

· заходи з охорони праці та збереження навколишнього середовища при виконанні робіт, передбачених розробленим технологічним процесом;

Об’єм пояснювальної записки курсового проекту не повинен перевищувати 35 сторінок рукописного тексту.

1.2 Графічна частина у вигляді 2-3 аркушів креслень формату А1 (594х841 мм), до складу яких можуть входити:

· зразки технологічних документів, технологічного процесу, що розроблений: карта технологічного процесу дефектації (КТПД); маршрутна карта (МК); карта технологічного процесу виготовлення (КТПВ) або ремонту (КТПР); карта ескізів (КЕ);

· креслення загального вигляду (не менше ніж у двох проекціях) технологічного оснащення, що застосовується у технологічному процесі, який розробляється; креслення загального виду, ескіз або рисунок вузла (деталі), що виготовляється або ремонтується, із зображенням та зазначенням можливих зносів та несправностей;· схеми та креслення розміток вузла (деталі), на яких вказуються допуски, способи та засоби обробки, зміцнення і т. ін.;

· графіки, таблиці, технічні вказівки та інші матеріали, які доповнюють відомості про технологічний процес, його обладнання, оснащення та налагоджування, контроль, приймання або додаткові заходи з підвищення довговічності виробу.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)