АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тест № 11. Тема: „Рівнянням з двома змінними”

Тема: „Рівнянням з двома змінними”.

1. Вказати лінійне рівняння з двома змінними.

а) 0∙у + 4х =9; б) 3х – у = 4; в) ху – уz = 6; г) 62 – ау = 12;

2. З даних пар чисел виберіть ту, яка є розв’язком рівняння: ху + у = 10

а) (-2;15); б) (0; 10); в) (2; 4); г) (3; 2,5).

3. З рівняння 2х+у = 4 виразити у через х :

а) у = 4 + 2х; б) у = 4 – 2х; в) х = 4 – ; г) інша відповідь.

4. Серед розв’язків рівняння х + 2у = 18 знайдіть таку пару чисел, яка складається з двох однакових чисел:

а) (5;5); б) (4;4); в) (6;6); г) інша відповідь.

5. Знайдіть значення коефіцієнта а в рівнянні ах + 2у = 8, коли відомо, що графік цього рівняння проходить через точку А (2;1).

а) 3; б) – 2; в) 1; г) інша відповідь.

6. На малюнку 1 зображено графіки двох лінійних рівнянь. Користуючись малюнком, назвіть пару чисел, яка є розв’язком як першого, так і другого рівняння:

а) (5;0); б) (0;1); в) (5;4); г) (5;0).

Мал. 1 Мал. 2

7. Графік якого рівняння зображено на малюнку 2 ?

а) 2х= 7; б) 3х – 4у = 12; в) 2х – у = 6; г) – 3у = 21.

8. Відомо, що розв’язком рівняння 6х – у = 12 є пара чисел, у якої х = 1. Знайти відповідне значення у.

а) – 6; б) 6; в) 18; г) – 18.

9. Розв’язком якого рівняння з двома змінними є пара чисел (– 1;2):

а) 5х + 2у = 4; б) 2х + 2у = – 2; в) 3х + 4у = 7.

10. Вказати пару рівносильних рівнянь:

а) 8х + 6у = 10 і 4х + 3у = 5; б) 2х + 3у = 5 і 2х – 3у = 5;

в) 8х – 6у = 10 і 4х + 5у = 3; г) у = 2х + 5 і у = 3х – 2.

11. Знайти координати точки перетину графіка рівняння 3х + у = 6

з віссю Ох:

а) (2;0); б) (0;2); в) (2;2); г) інша відповідь.

12. Скільки розв’язків має рівняння 0х + 0у = 0?

а) три; б) два; в) один; г) безліч.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)