АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тест № 12

Тема: „Системи лінійних рівнянь з двома змінними”.

1. Які з пар чисел є розв’язком системи рівнянь:

3х – у = 0;

5х – у = – 4 ?

а) (–3;4); б) (–2; –6); в) (–4;3); г) (0; –5).

2. Розв’язком якої системи рівнянь є пара значень змінних х= 2, у = 5?

а) 2х + 3у = 19, б) х + у = 6, в) х + у = 7,

3х – 2у = – 42; х + 3у = 12; 3х – 4у = 12.

3. Чи проходять прямі 2х + 3у = 20 та 3х – 5у = 11 через одну й ту точку?

а) так; б) ні; в) мають дві спільні точки; г) інша відповідь.

4. Скільки розв’язків має система рівнянь: 2х – у = 4,

2х – у = – 2 ?

а) один; б) безліч; в) немає розв’язків; г) інша відповідь.

5. Знайдіть координати точки перетину графіків рівнянь у – 2х= 4 та 7х – у = 1:

а) (6;1); б) (1;6); в) (-6;-1); г) інша відповідь

6. Знайдіть розв’язок системи 3(х – 5) – 1= – 2у,

3(х – у) – 7у = – 4:

а) (– 3 ; ); б) ( 5 ; 2 ); в) ( 2 ; 5 ); г) інша відповідь.

7. Виберіть систему, рівносильну даній: 2х + 3у = – 5,

х – 3у = 38:

а) – 3у = 27, б) 3х = 36, в) 3х= 33,

3х = 30; х – 3у = 38; х – 3у = 38;

г) інша відповідь.

8. Пряма у = kх + в проходить через точки А(-1;3) і В(2;-1). Напишіть рівняння цієї прямої:

а) у = 1 х – 1 ; б) у = – 1 х + 1 ; в) у = – х + ;

г) інша відповідь.

9. Сума двох чисел дорівнює 13, а їх різниця 2. Знайти ці числа.

а) 7,5; 5,5; б) 7; 5; в) 13; 6,5; г) інша відповідь.

10. За 3год за течією і 4 год проти течії теплохід проходить 380км. За 1 год за течією і 30 хв проти течії теплохід проходить 85 км. Знайдіть власну швидкість теплохода і швидкість течії.

а) 55 км/год, 10км/год; б) 110 км/год, 5 км/год;

в) 55км/год, 5км/год; г) інша відповідь.

11. Розв’язок якої системи показано на малюнку:

а) 2х – у = 2, б) х + у = 45,

3х – у = 5; х – у = 2;

в) х – у = – 2, г) х – 4у = 1,

3х – 3у = 6; 2х – 8у = 3.

12. Бак наповнюється водою за допомогою двох труб. Якщо вода надхо- дитиме з першої труби протягом 20 хв, а з другої – протягом 10 хв, то в баці буде 120 м3 води. Якщо ж перша труба буде відкритою 15 хв, а друга 7 хв, то в бак наллється 88,5 м3 води. Скільки кубічних метрів води за хвилину вливається у бак через кожну трубу?

а) 4,5 м3 і 3м3; б) 9 м3 і 3м3; в) 3 м3 і 5,5м3; г) інша відповідь. 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)