АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

I частина (5 балів)

Читайте также:
 1. I частина (5 балів)
 2. II частина (4 бала)
 3. II частина (4 бала)
 4. II частина (4 бали)
 5. II частина (4 бали)
 6. II частина. Проблема спеціальних здібностей у сучасній диференційній психології
 7. III частина (3 бали)
 8. А.1. Паспортна частина
 9. А.1. Паспортна частина
 10. А.1. Паспортна частина
 11. А.1. Паспортна частина

Завдання 1-5 мають по чотири варіанта відповідей, з яких тільки одна вірна. Виберіть вірну відповідь. Вірна відповідь кожного завдання оцінюється однимбалом.

№1Який з даних графіків відповідає функції ?

А) Б) В) Г)

№2Обчисліть , якщо та .

А) ; Б) ; В) ; Г) .

№3Розв’яжіть нерівність .

А) ; Б) ;

B) ; Г) .

№4Спростіть вираз .

А) ; Б) ; B) ; Г) .

№5Обчисліть .

А) ; Б) ; В) ; Г) .

 

II частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6-7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Вірне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6Найдіть значення виразу , якщо , .

№7Спростіть вираз:

 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)