АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тепловози

Читайте также:
  1. для студентів заочної форми навчання
  2. ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
  3. Найважливіші події
  4. Основні теоретичні відомості
  5. Основні фонди системи матеріально-технічного забезпечення
  6. Переміщення вантажів на гірничих підприємствах
  7. Тема 1.1.3 Стратегія діяльності підприємства, її обгрунтування

Локомотив, на якому встановлений дизель для отримання тягових сил, називається тепловозом.Дизель перетворює теплову енергію від згоряння палива в механічну енергію обертання колінчатого валу. Однак дизель погано пристосований до змінних режимів роботи. Для того, щоб забезпечити можливість його роботи при постійній частоті обертання колінчатого валу з рухомими колесними парами тепловоза застосовують спеціальний пристрій, що називається передачею.

На тепловозі застосовують електричну або гідравлічну передачу.

При електричній передачі (Рис. 5, а) механічна енергія обертання колінчатого валу дизеля передається тяговому генератору, який перетворює її в електричну. Електрична енергія тягового генератора надходить до тягових електричних двигунів, які перетворюють її в енергію обертання колесних пар.

На тепловозах з гідравлічною передачею (мал. 5, б) енергія дизеля витрачається на привід гідравлічного центробіжного насосу, який з’єднує енергію рідини, що циркулює по замкненому контуру. Надходячи на лопатки гідравлічної турбіни, рідина обертає її, а разом з нею через карданні вали і осьові редуктори – колесні пари тепловоза.

а) б)

Електромеханічна передача Гідравлічна передача

Рисунок 5 Схема передачі енергії від дизеля до колісних пар:

а) електричної: 1 – дизель, 2 – генератор, 3 – тяговий електродвигун, 4 – колесо-моторний блок; б) гідравлічної: 1 – дизель, 2 – насосне колесо, 3 – турбінне колесо, 4 – колесо-редукторний блок.

 

Потужність двигуна внутрішнього згорання пропорційна частоті обертання його колінчатого вала.

Тепловозна тяга характеризується наступними технічно-економічними показниками: ККД тепловозів 24 – 26 %, автономність, високе пристосування до змінного режиму праці, що характерний для гірничих умов.

В якості локомотивів на гірничих підприємствах використовуюся односекційні тепловози ТЕМ1, ТЕМ2, одно- чи двосекційні магістральні тепловози ТЕ3, тепловози ТЕМ7. В найменуванні серійних тепловозів літери означають: Т — тепловоз, Е — електрична передача, Г — гідравлічна передача, П — пасажирський, М — маневровий.

 

 

4.1 Механічна частина локомотивів

Механічне обладнання акумуляторних і контактних електровозів та тепловозів принципово однакове. До нього відносять: рама з кабіною, кузов з опорами, візки з колісними парами, ресорне підвішування, букси, зубчаті передачі й підвіска тягових двигунів.Рама локомотива є основною несучою частиною. Вона являє собою жорстку зварну конструкцію. Кузов служить для розміщення у ньому кабіни і усього електричного, пневматичного та гальмівного обладнання. Він опирається на окремі візки які складаються з колесних пар, , що дозволяє більш рівномірно розподілити навантаження між колісними парами, і дозволяє створити ресорне підвішування більш гнучким.

Візок локомотива складається із рами, колісних пар з буксами, ресорного підвішування і гальмівної системи. Крім того, між боковими рамами візка на кожній осі розміщений тяговий електродвигун з редуктором, який приводить вісь колісної пари в обертання. Рами візків призначені для передачі і розподілення вертикального навантаження від кузова на візок, тягового або гальмівного зусилля

Ресорне підвішування служить для пом'якшення ударів від колісних пар при русі та рівномірного розподілу навантаження між осями.

До ходової частини локомотивного транспорту відносяться колесні пари (Рис.6) та букси (Рис.7). Колесна пара складається з ходової вісі (1), двох колесних центрів (2), бандажів (3) та зубчатого колеса (4).

Букса призначена для передачі вертикальних зусиль від корпусу локомотива на вісь колісної пари та динамічних зусиль від вісі колісної пари на раму візка при проходженні рухомого складу по нерівностям шляху, а також передачі подовжніх зусиль під час набору швидкості або гальмування. Тобто, букса є проміжною частиною між рамою візка і віссю колісної пари, у якій розміщений

 

Рисунок 6 Колісна пара локомотивного транспорту

1 - ходова вісь; 2 – колесні центри; 3 – бандаж; 4 – зубчате колесо; 5 – місце встановлення букcи.

 

 

Рисунок 7. Букса локомотива 1 – вісь колісної пари; 2 – корпус букси ; 3 – роликові підшипники; 4 – установочна шайба.

‡агрузка...

 

Пісочна система

Пісочна система локомотивного транспорту служить для підсипання під колісні пари мілкозернистого, фільтрованого піску для кращого зчеплення та гальмування коліс з рейками в момент початку руху, під час зволоження, обледеніння рейок, та на підйомній частині рейкового шляху. Вона складається з ємності з піском, патрубка для підсипки піску під колеса, та пристроїв керування системою.

Пневмочастина

Пневмочастина служить для створення стислого повітря компресорною установкою, яка нагнітає це повітря в резервуар і живлячу магістраль.

Пневмочастина електровоза складається із систем:

- гальмівної, що служить для пневматичного гальмування електровоза і потягу;

- управління, яке постачає стиснутим повітрям прилади управління із пневматичним приводом.

Гальмівна система

Гальмівна система локомотива складається із системи гальмівних пристроїв прямодіючих і автоматичних гальм. Управління гальма прямої дії здійснюється краном: стисле повітря із живлячої мережі поступає безпосередньо в робочий циліндр виконавчого силового механізму. Дія гальма поширюється лише на локомотив, оскільки при великій кількості гальм не забезпечується одночасне їх спрацювання. Дія автоматичного гальма поширюється на весь потяг. Гальмування здійснюється краном машиніста зниженням тиску повітря в гальмівній магістралі.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)