АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VIІ. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Читайте также:
 1. DDUTYLE (НРД. Список исполнителей наряда)
 2. II БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ)
 3. Internet-джерела
 4. IV. Список мифологических имен,
 5. IV.3 Internet-джерела
 6. XV. 9. Хімічні джерела електричної енергії
 7. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 8. Алгоритм вставки элемента в список после элемента с указанным ключом
 9. Библиографический список
 10. Библиографический список
 11. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

 

І. Нормативно-правова

 

1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України.- 2003.-№18-22.

2. Закон України “Про власність” від 7.02.1991 №697- ХІІ (з подальшими змінами та доповненнями).

3. Закон України “Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності ” від 23.09.1999 №1105- ХІУ (з подальшими змінами та доповненнями).

4. Закон України “Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 2.03.2000 №1533- ІІІ (з подальшими змінами та доповненнями).

5. Закон України “Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001 №2240- ІІІ (з подальшими змінами та доповненнями).

6. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30.06. 1999р.

7. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 23.12.1998 №351- ХІУ

8. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.1995 №108/95

(з подальшими змінами та доповненнями).

9. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 №283/97- ВР (з подальшими змінами та доповненнями).

10. Закон України “Про податок на додану вартість” від 3.04.1997 №168/97- ВР (з подальшими змінами та доповненнями).

11. Закон України “Про порядок ліцензування окремих видів господарської діяльності” від 1.06.2000 №1775- ІІІ (з подальшими змінами та доповненнями).

12. Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.1991 (з подальшими змінами та доповненнями).

13. Закон України “Про ціни та ціноутворення” від 3.12.1990 №507- ХІІ (з подальшими змінами та доповненнями).

14. Закон України “ Про цінні папери і фондову біржу”.

15. Положення(стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. – К: Компас, 2001.- 168 с.

 


ІІ. Основна

 

1. Бойчик І.М., Харів П.С.,Хопчан М.І.,Піча Ю.В. Економіка підприємства:Навч. посібник.- 2-ге вид.- К.: Каравела,2001.

2. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч. посібник.-К.: Атіка, 2004.

3. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посібник.- 2-ге вид.- К.:А.С.К., 2005.4. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С.Ф.Покропивного.- К.: КНЕУ, 2005.

5. Рижиков В.С., Панков В.А., Ровенська В.В., Підгора Є.О. Економіка підприємства. Практикум. Навч. посібник.- К.: Видавничий дім “Слово”, 2004.

6. Рижиков В.С., Панков В.А., Ровенська В.В., Підгора Є.О. Економіка підприємства: Навч. посібник.- К.: Видавничий дім “Слово”, 2004.

7. Економіка підприємства: Посібник/ За ред.П.С. Харіва.- Тернопіль: Економічна думка, 2000.

8. Т.П. Макаровська, Н.М. Бондар. Економіка підприємства: : Навч. посібник.- К.:МАУП, 2003.

9. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник.- К.: Каравела, 2007.

 

 

ІІІ. Додаткова

 

1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс.- К.: Ника-Центр, Эльга, 2001.

2. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посібник.- К.:КНЕУ, 2003.

3. Гольцова С.М., Плікус І.Й. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навч. посібник.- К.: “Центр навчальної літератури”, 2004.

4. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посібник/ За ред. Й.М. Петровича.- 2-ге вид., перероб. та доп.- К.: КНЕУ, 2001.

5. Економіка підприємства (навч.посіб. для студ.вищих навч. закладів); за заг.ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка.-К.: Ельга-Н, КНТ, 2009. – 780с.

6. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник.- К.: МАУП,2000.

7. Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Навч. посібник.- К.:МАУП, 2001.

8. Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: Короткий курс лекцій.- К.:МАУП,2000.

9. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник.- К.: Скарби, 2002.

10. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навч. посібник. - К.: КНЕУ,2000

11. О.Л.Устенко Экономика предприятия: Метод. пособие.- 3-е изд., испр.- К.МАУП.- 2004.

12. Фінанси підприємств: Навч. посібник: Курс лекцій / За ред. Г.Г. Кірейцева. - К.: ЦУЛ,2002.

‡агрузка...

13. Білик М.Д. Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах// Фінанси України.- 2006.- №4.-с.133-142.

14. Жовновач Р. І. Планування діяльності підприємства// Фінанси України.- 2004.- №1.- с. 20-24.

15. Ревун В.І. Про реформування й модернізацію податкової системи// Фінанси України.- 2006.- №6.- с.27-35.

 


Додаток 1

 

 

Голові циклової комісії

«Економіка і підприємництво»

 

(ПІБ)

студента групи___________________

 

ІБ)

 

Заява

 

 

Прошу ухвалити тему курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» _______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

та призначити наукового керівника курсової роботи.

 

Дата __________________

(підпис студента)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)