АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Читайте также:
 1. A) к любой экономической системе
 2. A) прогрессивная система налогообложения.
 3. B. Департаменты и управления функционального характера.
 4. C) Систематическими
 5. CASE-технология создания информационных систем
 6. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
 7. I. МЕХАНИКА И ЭЛЕМЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
 8. I. Основні риси політичної системи України
 9. I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ (ТЕРМИНЫ) ЭКОЛОГИИ. ЕЕ СИСТЕМНОСТЬ
 10. I. Разрушение управления по ПФУ
 11. I. Суспільство як соціальна система.
 12. I. Формирование системы военной психологии в России.

Ukrainian:

create- creator-creative-creativity-creature; image-imaginary-imagination-imaginative; real-reality-realism-realistic; picture-pictorial-picturesque;

compose – composer- composed – composition; interpret- interpretor-interpretative-interpretation; nature- natural-naturalism-naturalize-naturalist; paint- painter-painted-painting-painterly; person-personal-persona-personable-personage-personality-personalism-personify-personally-personalty; portray-portraiture- portrayal – portrait- portraitist; brush –brushing -brushstroke brushwork; colour-colorable-colourful-colourist-coloured-colouring-colourless; sense- sensual-sensitive-sensibility-sensation; space-spacious-spatial; discuss- discussed-discussable-discussion; represent-representation-representative; divide-division-divisible-divisibility; define-definite-definitely-definition; sharp-sharpen-sharpener; arrange-arrangement-arranged; art-artistic-artful-artist; work-worker-working-workaholic; local-locality-location; render-rendition;

transparent-transparency; unit-unite-united-union;

 

№ 2. Give synonyms to the following words:

ability;absolute;abundant;accomplish;affection;agree;aim;amateur;ambition;avail-able;beautiful;benefit;behavior;catch;character;clarify;clear;climax;collect;

combine;complete;complex;convey;create;dark;decorate;define;display;dominant;draw; dull; eminent; emotion; energetic; engage; execute; exhibit; familiar; follower; friend; funny; genius; genuine; gesture; gloomy; grasp; happy; harmony; holy; hope; horror; hot; imagine; inspiration; integrity; intelligent; intimate; joy; light; likeness; lively; manner; masterpiece; merge; mood; nude; obscure; opinion; ornamental; perfect; perform; personality; portray; possess; predominant; prolific;quiet;

 

 

№ 3.Translate into English:

Альбер Марке «Нотр-Дам, сонце»,1904

Творчу спадщину Марке складають переважно пейзажі – як міські, так і сільські. Живописний метод і також особлива «тиха» гама кольорів принесли художнику славу «поміркованого фовіста».В картині «Нотр –Дам, сонце» Марке усуває все, що могло б натякнути на перспективу. Для цього він розбиває окремі фрагменти пейзажу на розташовані паралельно геометричні форми. Композиція його картин ,як правило, складна і монументальна. Вона основана на площинності, використанні зближених тонів. Вулиця та вуличний рух – улюблений мотив Марке, що дозволяв художнику спрощувати форми реальних мотивів. Майстер черпає в навколишній дійсності те,що відповідає його сприйняттю,яке він сам визначає як »напівабстрактне».Можливо,саме тому,він особливо любив зображати зимові пейзажі, коли природа сама набуває абстрактних форм і художнику залишається просто перенести їх на полотно.

слава -glory

натякати – to hint

спрощувати –to simplify

сприйняття – perception

перенести- to transfer

 

 

№4. Translate the following information about Levitan’s picture “ Birch grove” ( 1885-1889) into English:

 

Ідею картини художник виношу-вав дуже довго.На цьому дивовижному полотні найповніше і найяскравіше відображене те почуття, яке було притаманне душі живописця. Все, в відображе-

ному Левітаном молодому бере-

зовому гаї, ніжно сяє, викликає почуття бадьорості та енергії.

Енергія пронизує дерева, траву сонячне світло.Рух сприймається як життя предметів, а не як їхнє переміщення у просторі. Для того, щоб передати рух, художник викорис- товує різноманітні мазки, якими написане листя, білі плями на стовбу- рах берез, зелень в глибині гаю. Дуже вишуканим є прийом відображення коричневих кольорів. Художник прекрасно передає гру сонячних променів на білих стовбурах, яскраво-зелених листках берез і траві, серед якої то тут, то там видніються квіти. Майстерно Левітан передає переходи зеленого кольору покрову землі і кучерів берізок, вміло використовує виразність фактури і ритм дрібних мазків. Художник закінчував роботу над картиною під впливом природи на Волзі.

 

притаманний-peculiar

сяяти-to shine

бадьорість-cheerfulness

пронизувати-to pierce

переміщення-shifting

зелень-greens

прийом-technique

промінь-ray

виразність-expressiveness

‡агрузка...

 

№5. Translate the following information into English:

Фредерік Базіль «Негритянка з піонами» (1841-1870)

 

В правій руці негритянка тримає зрізані піони, немовби пропонуючи їх глядачеві, в той час, коли її погляд спрямований в простір. Надмірна кількість квітів, що розкидані між глядачем та негритянкою, створюють розкішне декоративне обрамлення фігури. Картина була створена в останні місяці життя художника, коли перебуваючи під впливом свого друга Е.Мане, Базіль досягнув найвищої живописної майстерності.

«Негритянка з піонами» - результат вражень,отриманих від картини «Олімпія» Мане з її чорною служанкою, яка тримає в руках букет, що розсипається.

Базіль мав особливу пристрасть до квіткових натюрмортів. В цьому він схожий на свого друга А.Фантен-Латура.

 

зрізаний – cut off

спрямовувати погляд у простір – to direct one’s sight into space

надмірний – excessive

розкиданий –scattered

обрамлення –outline

розсипатися –to spill

найвища живописна майстерність –the highest artistic skills

мати пристрасть – to have passion for

бути схожим –to be redolent

 

 

№ 6.Translate into English:

 

Теодор Жеріко «Портрет Луїзи Верне»,1818

 

Критики здивовані дивним стилем, в якому Жеріко виконує дитячі портрети. «Портрет Луїзи Верне» далекий від загальноприйнятих принципів цього жанру, для якого характерні поєднання дитячої безпосередності та тихої радості. Мета Жерімо – показати особистість кожної окремої дитини, а не дитинство в цілому. Саме тому, він переписує риси обличчя дівчинки декілька разів, щоб наділити портрет виразною індивідуальністю.

В результаті, Луїза представляє саму себе, а не якийсь поширений тип дитини. Дівчинка скоса дивиться на глядача, її тіло знаходиться в напруженій позі, а погляд виражає недовіру. Величезні розміри кота, що вмостився на колінах дівчинки, вражають. Обриси фігури дівчинки настільки чіткі на сірому фоні, що здається, ніби вона вирізана з іншого полотна і наклеєна сюди. Загадковість картини полягає в тому, що вона не схожа на інші дитячі портрети, що існували до цих пір.

 

наділяти –to endow

скоса –to squint

вмощуватися – to rest

схожий –redolent

№ 7.Translate into English:

 

Михайло Бойчук «Жінка, що поливає дерево».

Людина та природа – один з a ключових мотивів в творах Бойчука та його школи.

Жінка, що поливає дерево, символізує силу творіння –одну з найголовніших сил природи. На малюнку розмашисті лінії складок одягу перекликаються за ритмікою з лініями посівів на другому плані. В розумінні художника, увесь світ –єдине ціле. А роль людини на землі - в вічному та невтомному, як праця селянина; у вдосконаленні себе в навколишньому світі.

 

 

ключовий мотив –key motif

символізувати- to symbolize

сила творіння –power of creation
складки- folds

ритміка- rhythmicality

посіви- seads

вічне- eternal

невтомне- untiring

вдосконалювати- to make perfect

праця селянина –peasant’s labour

навколишній світ –surrounding world

 

Exercise № 8. Translate the information given into English:

 

В.А.Сєров «Дівчинка з персиками», 1887

Створений Сєровим портрет Віри Мамонтової, вразив сучасників оригінальністю образно-живописного рішення. Незвичайним тут було все: і наповнений світлом та повітрям інтер’єр з вікном в сад, і вишуканість поєднання кольорів, і смілива фрагментарність величезного переднього плану ( стіл з персиками), і головне- смаглява непосидюча дівчинка зі спрямованим на глядача поглядом. Виблискування фарб на сонці, співвідношення планів, безпосередність миті втягують глядача в «німий» діалог. Майстер характерного портрету створює тут особливий «картинний» образ – « портрет-стан». «Дівчинка з персиками» свідчить про виникнення нового методу в російському мистецтві – імпресіонізму.

 

образно-живописне рішення – imaginative-picturesque decision

смілива фрагментарність – bold fragmentation

виблискування фарб – glittering of colours

втягування – to involve

безпосередність миті – spontaneity of the moment

 

Exercise № 9. Translate the information given into English:

Врубель надзвичайно майстерно володів акварельною технікою. За допомогою акварелі художник пробував свої можливості у володінні кольоровою пластикою. Як ніхто інший, Врубель розумів справжні якості акварелі - її світлоносність, прозорість, багатство кольорових рефлексів. В творчості Врубеля акварельний живопис XIX століття досяг свого апогею.

 

техніка – brushwork

кольорова пластика – coloured plasticity

якості акварелі – qualities of water-colours

прозорість - transparency

багатство рефлексів – wealth of reflexes

досягати апогею – to reach peak

 

Literature:

1.Инго Ф. Вальтер «Импрессионизм»,отпечатано в Германии, издательство

TASCHEN,2009

2.Балицкая Т.В.»Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия», издательство »Росмэн»,Москва,2009

3.Андреев А.Н.»Сезанн. Образы великого художника», Минск,2009

4.Русская живопись первой половины XVIII века/ авт.-сост.И.И.Григорьян/Гос. Третьяковская галерея.-2-е изд.-М.:Сканрус,2006

5.Русская живопись первой половины XIX века/авт.-сост.Л.В.Головина/Рос.Третьяковская галерея.-3-е изд.-Чебоксары: Крона,2008

6.Русская живопись второй половины XIX века/авт.-сост.Т.В.Юденкова/

Гос.Третьяковская галерея.-3-е изд.-Чебоксары:Крона,2009

7.Русская живопись конца XIX-начала XX века/авт.-сост.Е.Г.Середнякова.

3-е изд.,Москва,2006

8.Популярный журнал о творчестве мастеров изобразительного искусства

«Галерея искусств»,2005,№ 3.И.Левитан;

9.»Шедевры Государсвенной Третьяковской галереи»-русское искусство

XIX-начала XX века,живопись,рисунок,-издательство»Красная площадь»,Москва,2006

10.Великие художники:их жизнь, вдохновение и творчество. Фовизм,

часть95, издатель ООО»Иглмосс Юкрейн»,2005

11.Великие художники:Анри Матисс.Часть 94,издатель ООО «Иглмосс Юкрейн»,2005

12.Великие художники:Теодор Жерико,часть 19,2003

13.Журналы «Художественная галерея»:Ренуар,Моне,Матисс,Левитан,

Серов,Жерико,Моризо.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)