АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Межі вогнестійкості дерев’яних конструкцій

Читайте также:
 1. Вибір і опис будівельних конструкцій, будівель і споруджень.
 2. Вогнестійкість будівель і споруд. Заходи щодо підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій.
 3. Економічна ефективність ремонтно-реконструкційних заходів в об’єкти нерухомості міста
 4. ЗВАРЮВАННЯ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ
 5. Кафедра будівельних конструкцій
 6. Конструкцій
 7. Межі вогнестійкості кам’яних конструкцій
 8. Межі вогнестійкості металевих конструкцій
 9. Наведить приклади та теоретично обгрунтування застосування нових технологій у реконструкцій міського середовища
 10. Основи розрахунку залізобетонних конструкцій
 11. Паралельні форми вживання прийменникових конструкцій в українській мові
№ з/п Короткий опис конструкції Схема (переріз) конструкції Розміри, мм Межа вогнестійкості, хв.
Дерев’яні стіни та перегородки, потиньковані з двох сторін, при товщині тиньку 20 мм а=100 а=150 а=200 а=250
Дерев’яні каркасні стіни та перегородки, потиньковані з двох сторін важкозаймистими чи негорючими матеріалами товщиною не менше 8 мм, із заповненням пустот: а) горючими матеріалами; б) негорючими матеріалами    
Перегородки на дерев’яному каркасі з утеплювачем із мінеральних плит та з обшивкою листами гіпсокартону товщиною 14 мм а=100
Перегородки на дерев’яному каркасі з обшивкою листами гіпсокартону товщиною 14 мм а= 100
Перекриття дерев’яні з дерев’яним накатом або з підшивкою, потиньковані по дранці чи сітці а= 20
Перекриття дерев’яні з накатом із негорючих матеріалів, потиньковані а= 20 а= 30
Дерев’яні балки облицьовані листами із магнезитових плит а= 10
Дерев’яні балки облицьовані двома листами із магнезитових плит а= 20

 

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)