АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теоретичні та експериментальні матеріали про природу спричинених потенціалів

Читайте также:
 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 2. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
 3. Антропогенное влияние на природу. Экология как проблема.
 4. Беречь природу, охранять окружающую среду
 5. БІОЛОГІЯ - КОМПЛЕКСНА НАУКА ПРО ЖИВУ ПРИРОДУ
 6. Біологія – наука про живу природу
 7. Будівельні матеріали із кераміки
 8. Взгляды Фрейда на природу женщины.
 9. Вимірювання різниці магнітних потенціалів
 10. Експозиційні матеріали
 11. Еластичні відтискні матеріали
 12. Загальні відомості й теоретичні положення

 

Процеси, які відбуваються у гірських породах і рудах під впливом електричного струму , загалом, можуть бути ототожнені з відомою в електрохімії електрохімічною поляризацією. І справді, протікання електричного струму крізь границю електронного і іонного провідників обов’язково спричинить ефект електролізу і зміну структури подвійного електричного шару, від якого залежить значення електродного потенціалу і який утворюється завдяки динамічній рівновазі між іонами розчину і твердого тіла (рис. 21). Природно, що в цьому випадку головну роль відіграють процеси поверхневої (а не об’ємної) поляризації на контактах електронно-провідних мінералів з електролітом. Окремо в розчинах та електронно-провідних мінералах спричинені потенціали не виникають, а тому є невід’ємною частиною двофазового (або й складнішого) середовища. Загалом же СП можна, мабуть, схарактеризувати як електрохімічний процес, який відбувається у гірських породах і рудах під впливом електричного струму і супроводжується виникненням вторинних електрорушійних сил.

Якщо в якийсь момент часу первинне поле вимкнути, то накопичена поляризованим середовищем енергія витрачатиметься на створення вторинного електричного поля, яке зберігається деякий час після вимкнення первинного поля і має протилежний до нього напрям. Інтенсивність цього вторинного поля складно залежить від характеру первинного поля та поляризаційних властивостей геоелектричного розрізу. Саме від нього і залежить те, що вторинне поле несе в собі інформацію про будову геологічного розрізу.-

 

Рис. 2.21. Схема утворення полів спричиненої поляризації.

Електричні поля: 1 - первинні (ΔUпр); 2 - вторинні (ΔUсп).

 

Головними параметрами, які визначають під час проведення робіт методом СП є позірна поляризаційність ηn та позірний опір ρп: Визначають їх за формулами:

; ρп= , (2.7 ),

де - залишкова різниця потенціалів між електродами M та N, виміряна в певний момент часу після вимкнення струму в контурі живлення; - різниця потенціалів між тими ж електродами для визначеного режиму протікання струму в колі І; к - коефіцієнт установки.

Значення під час пропускання струму (заряджання) і після його вимкнення (розряджання) не є сталими, а змінюються з часом, за що їх названо часовою характеристикою поля СП. Наприклад, після увімкнення лінії живлення значення спричинених потенціалів спочатку швидко збільшуються, потім ця інтенсивність поступово зменшується і через 2-5 хв після початку заряджання досягає максимальних, надалі незмінних, значень (рис. 2.22)..Спад кривої після вимкнення струму триває також деякий час (у випадку заряджання протягом 2-5 хв), проте головні зміни поля відбуваються
протягом перших мікро екунд

У літературі наводять різні, переважно емпірично визначені залежності між цими параметрами, найпростішою серед яких є експотенціальна:

, (2.8)

де - різниця потенціалів між вимірювальними електродами в момент вимкнення первинного поля; - різниця потенціалів між електродами M та N через t секунд після зникнення первинного поля; λ - стала часу. Графічно ця залежність зображена на рис. 2.23 .

 

Рис 2.22. Графіки залежності Рис 2.23. Графіки залежності від часу,

від часу пропускання струму що мимнув після вимкнення струму

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)