АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МЕТОД ОПОРУ

Читайте также:
 1. I. ГИМНАСТИКА, ЕЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
 2. I. Методические основы
 3. I. Предмет и метод теоретической экономики
 4. II. Метод упреждающего вписывания
 5. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
 6. II. Методы непрямого остеосинтеза.
 7. II. Проблема источника и метода познания.
 8. II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
 9. III. Методологические основы истории
 10. III. Предмет, метод и функции философии.
 11. III. Социологический метод
 12. III. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ К. XIX – НАЧ. XX В.»

Під час проведення інженерно-геологічних і гідрогеологічних пошуків найчастіше використовують методи, які ґрунтуються на дослідженні розповсюдження в землі постійного або квазіпостійного електричного струму (електричне зондування, електричне профілювання, метод зарядженого тіла та ін.) У цьому. випадку первинне електричне поле створюють сукупністю цяткових джерел, які можуть бути довільно розташовані на поверхні Землі або (значно рідше) у свердловинах чи гірських виробітках. Характеризувати його можна значеннями потенціалу( U) та величиною сили струму І. (рис.2.1).

а б в

 

Рис. 2.1. Нормальне поле одного (а) і двох (б) цяткового джерел струму в однорідному середовищі та одного електрода в анізотропному середовищі (в).

На практиці електричне поле в землі створюють, пропускаючи електричний струм через електроди заземлення А і В, які назвали електродами живлення. Характер поля, створеного за допомогою цих електродів, досліджують, вимірюючи різницю потенціалів між двома іншими пунктами, у яких розташовані заземлення, названі вимірювальними, або приймальними електродами M i N.

Сукупність електродів живлення та приймання називають установкою для проведення польових досліджень.

Доведено, що питомий опір однорідного середовища, що заповнює нижній півпростір, визначають за формулою:

 

(2.1)

або позначивши:

 

=К (2.2)

отримаємо вираз:

. (2.3)

Із формули (2.2) випливає, що значення к залежить тільки від взаємного розташування електродів, має розмірність довжини і його називають коефіцієнтом установки.

Рис 2.2 Загальна схема чотириелектродної установки AMNB
Оскільки в реальних умовах зображена на рис. 2.. установка розташована в середовищі, яке загалом не є однорідним, то значення ρ не є його питомим опором, і в цьому випадку, мабуть, доцільніше вести мову про певний ефективний параметр, розмірність якого відповідає питомому опору (Ом·м), однак, конкретно кажучи, не є ним. У практиці цей параметр прийнято називати позірним опором і позначати символом ρп п=КΔU/I). Встановлено, що значення його складно залежить від:

· характеру геоелектричного розрізу;

· розмірів установки;

· взаємного розташування електродів на місцевості.Для вимірювань позірного опору застосовують різноманітні установки, які відрізняються одна від одної кількістю електродів живлення та приймання, а також їхнім взаємним розташуванням. Така різноманітність установок зумовлена:

· не однаковою ефективністю різних схем у різних геологічних умовах;

· різними техніко-економічними показниками;

· залежністю глибини дослідження від типу установки.

 

 

Рис.2.3.Схеми установок електропрофілювання: а- симетрична; б-трьохелектродна; в – двохелектродна; г – дипольні: АВМ1N1 –азимутальна, АВМ2 N2 – паралельна, АВМN –екваторіальна, , АВМ3N3 – осьова; д – двостороння дипольно-осьова; е – серединних градіентів.

 

Деякі схеми спостережень, які найчастіше вживають під час вирішення тих чи інших гідрогеологічних, інженерно-геологічних та екологічних завдань наведені на рис. 2.3. До них, безумовно, слід додати схеми установок , які використовують під час проведення робіт за методом вертикальних електричних зондувань (ВЕЗ), зарядженого тіла та деякі інші , зображення яких буде наведено нижче.

.І на завершення зазначимо, що незалежно від типу установки, зміна ролі електродів живлення і приймання не приводить до зміни позірного опору. Це положення названо принципом взаємності.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)