АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Види юридичних осіб

Читайте также:
 1. Адвокат – представник потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача.
 2. Административное право, как отрасль права в системе Российского права.
 3. Адміністративне право України як галузь права.
 4. Ведущие отрасли мусульманского права. Современное мусульманское право
 5. Виды возражений и претензий клиентов как инструмент диагностики возражения для выбора способа реагирования на него
 6. Виды источников права.
 7. Вимоги керівних і нормативних документів по зберіганню спеціального майна цивільного захисту
 8. Відмежування трудового права від суміжних галузей права.
 9. Влияние клиницистов на систему уголовного права.
 10. Вопрос Гражданское право как отрасль права.
 11. Вопрос №2. Принципы международного частного права.
 12. Вопрос №8. Государство как субъект международного частного права. Договоры с участием государства

Види Юридичні особи можна поділити на окремі види за різними ознаками. Залежно від існуючих форм власності в Україні юридичні особи поділяються на: а) приватні;

б) колективні; в) державні; г) змішані. Відповідно до суб'єктного складу юридичні особи поділяють на: а) українські;

б) спільні з участю іноземного інвестора; в) іноземні; г) міжнародні організації та об'єднання.

Як суб’єкт цивільного права юридична особа характеризується певними ознаками, відсутність хоча б однієї з яких у характеристиці певної організації ставить під сумнів можливість визнання за нею статусу юридичної особи. До цих ознак належать:

— організаційна єдність. Юридична особа має свою структуру, яка включає певні елементи.

— наявність відокремленого майна. Кожна юридична особа має майно, яке є матеріальною основою її діяльності.

— самостійність та участь у цивільному обороті від свого імені. Юридична особа виступає в цивільних правовідносинах, укладає різноманітні угоди як окремий суб’єкт від свого імені, а не від імені своїх засновників чи органу, що її створив.

— здатність нести самостійну майнову відповідальність. Юридична особа як самостійний суб’єкт несе самостійну майнову відповідальність за своїми зобов’язаннями всім належним їй майном. Засновники (учасники) не несуть відповідальності за зобов’язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов’язаннями засновників (учасників), якщо це не передбачено законодавством або установчими документами юридичної особи;

— здатність виступати позивачем та відповідачем в суді. Юридична особа є самостійним учасником і всі свої права та обов’язки здійснює як право- і дієздатний суб’єкт, у тому числі захищає порушені права та інтереси і відповідає за виконання своїх зобов’язань, виступає стороною в судовому процесі як позивач або відповідач.

54.Об єкти цивільних прав

Об`єкт цивільних прав — це певне конкретне благо, з приводу якого суб'єкти вступають у правовідносини. Такими благами можуть бути: 1) майно (речі та послуги); 2) результати духовної та інтелектуальної діяльності; 3) особисті немай нові блага.

Речами в цивільному праві називають предмети матеріального світу, здатні задовольняти певні потреби людини. Головне, щоб людина могла панувати над цими предметами, щоб вони були в цивільному обігу, мали значення майнаПереважна більшість речей, які оточують людину і служать для задоволення її потреб, - це речі, що не вилучені з приватного обігу

До речей, вилучених з приватного обігу, відносяться:зброя, боєприпаси, крім мисливської та спортивної зброї, яку можна придбати з дозволу органів внутрішніх справ, бойова і спеціальна військова техніка, ракетно-космічні комплекси, вибухові речовини й засоби вибуху, всі види ракетного палива, а також спеціальні матеріали та обладнання для його виробництва. Крім того, сюди ж відносяться бойові отруйні речовини; наркотичні, психотропні, сильнодіючі отруйні лікарські засоби (за винятком отриманих громадянами за призначенням лікаря);

Перелічені види речей не можуть бути у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України

Речі рухомі й нерухомі. До нерухомих речей відносяться земельні ділянки і все, що тісно з ними пов'язане:будинки, споруди, підприємства, інші майнові комплекси, багаторічні насадження.Речі, переміщення яких можливе без шкоди їх призначенню, відносяться до рухомих, якщо законодавчими актами не встановлене інше.

Речі індивідуально визначені й родові. Індивідуально-визначеними називаються речі, які відрізняються від інших речей цього ж роду що і вони, характеризуються індивідуальними ознаками. До них відносяться: речі, виділені із загальної маси речей одного й того ж роду (наприклад, із партії холодильників виділений один); речі, єдині в своєму роді (наприклад, картина Айвазовського "Кораблі на рейді"); речі, що відрізняються від інших рядом ознак

Подільні і неподільні речі. До подільних речей у правовому значенні відносяться речі, які при поділі їх на частини не втрачають свого первісного господарського призначення (продукти харчування, цемент, будь-яка рідина тощо). Неподільними є речі, які неможливо поділити без втрати їх основного господарського призначення (телевізор, холодильник, автомобіль).

‡агрузка...

Споживні й неспоживні речі. Деякі речі при їх використанні споживаються (знищуються) повністю, чи то видозмінюються, треті - зберігають свою цінність тривалий час.

До речей цивільне право відносить також гроші. Грошам властиві ознаки родових, подільних і замінних речей. Особливість грошей, як родових і подільних речей, полягає у тому, що вони визначаються не кількістю грошових знаків, а числом вказаних у знаках грошових одиниць — грошовою сумою. Внаслідок цих якостей грошей борг можна погасити будь-якими купюрами.

Гроші можуть бути як основним об'єктом цивільних прав, так і виконувати функцію загального еквівалента платежів.

Основним об'єктом цивільних правовідносин гроші виступають у договорах позики, банківської позички, при заповіті збережень у кредитних установах тощо.

Цінні папери як об'єкт цивільного права

До об'єктів цивільного права відносяться також цінні папери. Вони є специфічним об'єктом цивільного права. До них неможливо застосувати загальне визначення поняття об'єктів цивільних правовідносин, їх не можна безпосередньо визначити як блага, заради яких суб'єкти вступають у правовідносини. Заради цінних паперів як паперів ніхто у правовідносини не вступає. Призначення цінних паперів в іншому - засвідчувати права їх законних держателів на цінності, що в них зазначені, забезпечувати одержання саме цих цінностей.

Можна виділити такі основні ознаки цінних паперів.

По-перше, будь який цінний папір повинен відповідати вимогам щодо форми, яка визначається законом.

За загальним правилом, цінні папери являють собою документи, що складаються на спеціальних бланках з певним ступенем захисту. Кабінетом Міністрів України затверджені Правила виготовлення і використання вексельних бланків *, а також встановлений "Порядок виготовлення бланків цінних паперів"2

По-друге, цінні папери, за загальним правилом, можуть вільно передаватись однією особою іншій.

При передачі цінного паперу до нового держателя останньому переходять і усі зазначені у папері права.

По-третє, у кожному цінному папері повинна бути точно визначена юридична можливість здійснити ту дію, на яку має право законний утримувач паперу. Це може бути право на отримання визначеної суми грошей, прибутку у вигляді дивідендів чи процентів, певного майна, а також право брати учать в управлінні акціонерним товариством. При цьому види прав, що можуть бути закріплені у цінному папері, визначаються законом чи у встановленому емітентом порядку.

По-четверте, не може мати місця часткова передача прав, зазначених у цінному папері. У випадках, коли цінний папір підтверджує наявність не тільки майнових, а й інших прав, передача паперу означає передачу усіх прав, посвідчених ним.

По-п'яте, характерною ознакою цінних паперів є те, що здійснення втілених у них прав можливе, як правило, лише при пред'явленні самих цінних паперів.

Отже, цінні папери можна визначити як документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують майнові або особисті права їх утримувачів, здійснення яких можливе, як правило, тільки у разі пред'явлення цінного паперу.

За змістом цінні папери поділяються на товарні та грошові.

Товарні цінні папери посвідчують право їх держателів на цінності, виражені у реальних речах (товарі).

Грошові цінні папери виражають право їх держателів на цінність у вигляді певної суми грошей

Послуги як об'єкти цивільного права

Цивільні правовідносини можуть складатися не лише стосовно вже існуючих матеріальних і духовних благ, а й з приводу створення нових або зміни наявних благ. Об'єктом правовідносин, що виникають з приводу створення чи зміни матеріальних або духовних благ, вважається результат роботи.

Послуги можуть бути фактичними і юридичними. Фактичні послуги — це результат діяльності, споживча вартість (благо), яка створюється працею. Юридичні послуги — це сама діяльність направлена на задоволення інтересів інших осіб.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)