АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Процедурні мови

Читайте также:
  1. Лекція №20. Структура кадру LAPF. Процедурні характеристики мережі FR

СТРУКТУРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ________________________________________________________

Розвиток об’єктно-орієнтованого методу обумовлений обмеженістю раніше розроблених методів програмування. Щоб оцінити значення ООП, необхідно розібратися, в чому полягає ця обмеженість і як вона проявляється в традиційних мовах програмування.
     

Процедурні мови

C++, Pascal та інші схожі з ними мови програмування відносяться до категорії процедурних мов. Кожен оператор такої мови є вказівкою комп’ютеру здійснити якісь дії, наприклад, прийняти дані від користувача, здійснити їх певне перетворення і вивести результат цих дій на екран. Програми, написані на процедурних мовах, являють собою послідовності інструкцій.

Для невеликих програм не потрібно додаткової внутрішньої організації (часто її називають терміном «парадигма»). Програміст створює перелік інструкцій, а комп’ютер виконує дії, що відповідають цим інструкціям.

Якщо ж розмір програми великий і список команд стає надто громіздким, програмний код ділять на дрібніші логічні частини. В мові С і С++ така логічна частина програми називається функцією, в мові Pascal – процедурою, в мові Basic – підпрограмою. Програма, побудована на основі процедурного методу, розділена на функції, кожна з яких в ідеальному випадку виконує деяку закінчену послідовність дій і має явно виражені зв’язки з іншими функціями програми.

Можна розвинути ідею розбиття програми на функції, об’єднавши декілька функцій в модуль. Часто модуль являє собою окремий файл. При цьому зберігається процедурний принцип: програма поділяється на декілька компонентів, кожен з яких являє собою набір інструкцій.

Поділ програми на функції та модулі є основою структурного програмування, яке довгий час залишалося найважливішим способом організації програм.


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)