АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Якісний аналіз небезпек. Крім вивчення ризику в три стадії, існують інші прийоми аналізу ризику:

Читайте также:
 1. Аксіома потенційної небезпеки.
 2. Аксіома про потенційну небезпеку. Класифікація небезпек
 3. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу
 4. АНАЛІЗ ABC-XYZ В УПРАВЛІННІ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ
 5. Аналіз активів та пасивів підприємства
 6. Аналіз беззбитковості підприємства
 7. Аналіз бюджетного фінансування соціального захисту населення в регіоні (Калуський район, Івано-Франківська область)
 8. Аналіз валового прибутку підприємства
 9. Аналіз виконання договірних зобов’язань і реалізації продукції
 10. Аналіз використання виробничої потужності підприємства
 11. Аналіз використання матеріальних ресурсів
 12. Аналіз використання обладнання і виробничої потужності підприємства

Крім вивчення ризику в три стадії, існують інші прийоми аналізу ризику:

1. Аналіз видів відмовлень і наслідків. – ґрунтується , на основі послідовного розгляду елементів, аналізуються всі види відмов або аварійні ситуації і виявляються їхні результуючі впливи на систему.

Цей аналіз більш детальніший, аніж ана­ліз дерева відмов, оскільки цей аналіз має розглянути всі можливі види відмов або аварійні ситуації для кожного елемента системи.

Для кожного виду відмов аналізуються наслідки, намічаються методи усунення або компенсації відмов. Додатково для кожної категорії слід скласти перелік необхідних перевірок.

2. Аналіз критичності – цей аналіз передбачає класифікацію кожного елемента від­повідно до ступеня його впливу на виконання загального завдання системою. Установлюються категорії критичності для різних видів відмов:

• категорія 1 — відмова, що призводить до додаткового незапла- нованого обслуговування;

• категорія 2 — відмова, що спричиняє затримки у роботі або втрату працездатності;

• категорія 3 — відмова, що потенційно викликає невиконання основного завдання;

• категорія 4 — відмова, що потенційно призводить до жертв.

Цей метод не дає кількісної оцінки можливих наслідків або збит­ку

!Переваги та недоліки різних методів аналізу.

1. Попередній аналіз небезпек — визначає небезпеки для систе­ми і виявляє елементи для проведення аналізу за допомогою дерева відмов і аналізу наслідків. Частково збігається з методом аналізу на­слідків і аналізом критичності.

Переваги: є першим необхідним кроком.

Недоліки: немає.

2. Аналіз за допомогою дерева відмов починається з ініціюючої по­дії, потім розглядаються альтернативні послідовності подій.

Переваги: широко застосується, ефективний для опису взаємо­зв'язків відмов, їхньої послідовності й альтернативних відмов.

Недоліки: великі дерева відмов складні для розуміння, потрібне вико­ристання складної логіки. Непридатні для детального вивчення.

3. Аналіз видів відмов і наслідків — розглядає всі види відмов кожного елементу. Орієнтований на апаратуру.

Переваги: простий для розуміння, широко застосовується, несу- перечливий, не потребує застосування математичного апарата.Недоліки: розглядає безпечні відмови, потребує багато часу, часто не враховує поєднання відмов і людського фактора.

4. Аналіз критичності — визначає і класифікує елементи для вдо­сконалення системи.

Переваги: простий для користування і розуміння, не потребує за­стосування математичного апарата.

Недоліки: часто не враховує ергономіку, відмови, що виникають у си­стемах.

Для оцінки ефективності витрат, пов'язаних зі зменшенням ризи­ку, можна використовувати спрощений підхід, розглянутий раніше (графік Rт+ Rcе), або скористатися іншими (рис. 4).

Рис. 4. Логічна побудова дерева ризику

 

!Головною метою при вивченні небезпек, властивих системі, є ви­значення причинних взаємозв'язків між вихідними аварійними по­діями, що стосуються устаткування, персоналу і довкілля та призво­дять до аварій у системі, а також відшукування способів усунення шкідливих впливів шляхом перепроектування системи або її вдоско­налення.

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)