АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Стандарти та етика поведінки бухгалтера

Читайте также:
 1. ANSI – национальный институт стандартизации США
 2. VIII. Метод стандартизации
 3. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 4. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 5. Акмеизм как литературная школа. Основные этапы. Эстетика, философские источники. Манифесты.
 6. Античная эстетика (VI в. до н.э. – VI в. н.э.)
 7. Арифметика алгебры
 8. Арифметика рядов Фибоначчи
 9. Бщие сведения, классификация и стандартизация строительных материалов
 10. Визначаючи сутність девіантної поведінки, необхідно зазначити, що вона поділяється на два типи.
 11. Высшая арифметика
 12. Генетика бактерий

Тема : Міжнародні принципи і системи обліку

 

План.

1. Світовий економічний розвиток і його вплив на побудову системи обліку

та звітності,

2. Роль обліку в системі управління і користувачі облікової інформації.

3. Загальна характеристика бухгалтерських систем.

4. Особливості організації бухгалтерського обліку в капіталістичних країнах.

5. Загальноприйнятні принципи та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

Література : Л -8 ст. 5 -21.

 

1. Світовий економічний розвиток та його вплив на побудову системи обліку та звітності .

 

Найхарактернішою закономірністю сучасного етапу є значне розширення зовнішньоекономічних зв’язків країн з різним ступенем розвитку. Господарське зближення націй дедалі більше впливає на темпи та характер економічного та соціального розвитку, на загальну політику та економічну обстановку. Тому міжнародні економічні відносини - це одна з найважливіших сфер сучасного життя. Встановлення та розвиток цих відносин - безпосередній результат поступової інтернаціоналізації виробництва, формування единої економічної основи нашої цивілізіції - ринкових товаро-грошових відносин.

Адекватне, тобто найточніше, відображення існуючих міжнародних економічних відносин, що обєєктивно діють, передбачає вивчення, узагальнення і аналіз міжнародної системи обліку та звітності ,стандартів, рекомендацій і положень міждержавних та професійних організацій. Це пояснюється рядом причин, а саме :

· рівень розвитку та характер сучасних продуктивних сил зазнає динамічних змін під впливом науково-технічного прогресу. Це зумовлює потребу перегляду концепцій управління з огляду надання достовірної обліково-аналітичної інформації, що характеризує ці процеси;

· у господарських структурах відбувається значний рух продуктивних сил в національних та інтернаціональних масштабах, що веде до зміни поглядів щодо замкненості облікових систем;

· високий рівень інтернаціоналізації виробництва сформував міжнародний розподіл праці, який з’єднує відокремлене виробництво поодиноких країн і поступово перетворює його на широки міжнародний рівень. Це вимагає об’єднання принципів формування та представлення облікових даних користувачам в різних країнах;· на основі міжнародного поділу праці розширюється сфера обміну в формі міжнародної торгівлі та вкладання капіталів в економіку інших країн. Це потребує гармонізації обліку, тобто додержання облікових стандартів та прілритетів на міжнародному рівні;

Все це значно впливає на організацію системи обліку за звітності основною метою якої є інформаційне моделювання процесів управління, візнечення цілей діяльності та вибору шляхів її досягнення, економічної ефективності дій відповідних осіб.

Отже, завдання системи обліку та звітності зводяться до відображення господарської діяльності та збереження власності субє’ктів міжнародних економічних відносин. ( табл. 1 )

 

 

Таблиця № 1

 

 
 


Зміст завдання Рівень підприємства Рівень міжнародний

 
 


Бухгалтерський облік Контрантація фактів Підрахунок стьатистичних

як засіб реалізації господарської діяль- даних, податків, бюджет-

господарської діяль- ності, збереження влас- них виплат, міжнародні

ності ності, внутрішній конт- порівняння та контакти

роль

 

Бухгалтерський облік Визначення цілей та Балансування ресурсів,

як засіб організації та варіантів використа- розподіл інвестицій та

контролю за господар- ння ресурсів, рента- капіталовкладень

ською діяльністю бельності та ін.

 

Бухгалтерський облік Встановлення та об- Встановлення та облік

як засіб активізації лік соціальної відпо- економічної відпові-

людського фактору відальності, облік ви- дальності стосовно між-

користання даних бух- народних контактів, ви-

обліку в системі моти- користання даних бух-

вації участі в господар- галтерського обліку як

ському процесі підпри- засобу міжнародного

ємства економічного спілкування

 

2. Роль обліку в системі управління і користувачі облікової інформації.

 

Бухгалтерський облік - це система збирання, вимірювання, обробки, інтерпретації і передачі інформації про господарську діяльність підприємства, установи, організації внутрішнім та зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень.

‡агрузка...

Бухгалтерський облік безпосередньо пов’язаний з управлінням і є невід’ємною частиною процесу управління.

Управління підприємством - складний і відповідальний процес, який має свою стратегію і тактику. Має бути розумне чергування у вирішенні тактичних та стратегічних завдань. Необхідно постійно думати про перспективу підприємства. Тільки така система управління може бути основою успішного розвитку підприємства.

Управляти - це перш за все передбачати: хід виконання виробничої програми, відхилення від плану і завданих параметрів, відхилення у виконанні виробничих ресурсів, напрямки перспективного розвитку підприємства після прийняття відповідних управлінських рішень.

До елементів управління належать :

-планування як процес визначення перспективних цілей, місії підприємства та шляхів досягнення поставленої мети;

- організація як процес департаметизації діяльності підприємства визначення змісту роботи і делегування влади;

- контроль як процес впливу та оцінки реального стану виконання поставлених завдань порівняно із заданими параметрами, визначення видхилень та внесення корективів;

- управління персоналом - визначення потреб у трудових ресурсах, добір, прийняття на роботу, підвищення кваліфікації тощо;

- мотивація - управління поведінкою людей для досягнення поставленої мети.

Відомо, що жодна система управління не може функціонувати без інформації. І в цьому відношенні саме облік забезпечує необхідну інформацію для реалізації всіх елементів управління ( менеджменту ). Таким чином, облік - це інформаційна система для управління.

Облік активно впливає на господарські процеси : контролює законність, доцільність і ефективність використання виробничих ресурсів.

Роль обліку і бухгалтера суттєво підвищується в умовах ринкової економіки, яка базується на різних формах власності, наявності підприємств різних форм господарювання та конкуренції товаровиробників. Мова йде про посилення контрольних функцій обліку, підвищення аналітичності та оперативності облікової інформації, своєчасне забезпечення інформацією усіх рівнів управління підприємством для прійняття управлінських рішень. Крім того, є багато зовнішніх користувачів, яким потрібна інформація про підприємство, про його фінансовий стан.

Таким чином бухгалтерський облік виконує в управлінні такі важливі функції як інформаційну, контрольну, оціночну та аналітичну.

На відміну від прийнятої у нас організаційної структури управління підприємством ,бухгалтерія в країнах з розвинутою ринковою економікою повністю бере на себе обов’язки планового відділу і аналітичних служб. Це досягається високою кваліфікацією працівників обліку, особливо головних бухгалтерів, які часто займають достойні місця в управлінських структурах бізнесу.

Стандарти та етика поведінки бухгалтера

Компетентність:

· Підтримувати професійний рівень;

· Виконувати вимоги законів, інструкцій, стандартів;

· Готувати повні і ясні звіти, а також рекомендації після їх аналізу.

Конфіденційність:

· Забезпечити зберігання комерційної таємниці підлеглими;

· Не використовувати конфіденційної інформації для власної вигоди;

Чесність:

· Уникати можливих конфліктів;

· Підтримувати ділові стосунки;

· Утримуватись від дій, що можуть дискредитувати професію.

Об’єктивність:

· Чесно і об’ективно подавати інформацію;

· Повністю розкривати всю інформацію, від якої залежить розуміння ситуації користувачами;

Вся сукупність користувачів облікової інформації може бути розділена на дві групи : внутрішні та зовнішні.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)