АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕМА 1.2. PR У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ: КАТЕГОРІЇ, ПОНЯТТЯ ТА ІНСТУМЕНТАРІЙ. ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ: СПОСОБИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ

Читайте также:
 1. ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
 2. Валовий національний продукт та способи йогорозрахунку
 3. Виборчі бюлетені
 4. Визначення поняття «корпорація»
 5. Визначення поняття «неологізм» та його характеристики
 6. Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному провадженні: поняття, значення, структура та особливості оцінки.
 7. Вихідні арт-терапевтичні поняття
 8. Власність: поняття, сутність, правовий та економічний зміст. Типи, форми і види власності.
 9. Вступ. Педагогічна діагностика (поняття, складові і функції педагогічної діагностики).
 10. Г) злочин – це конкретно суспільне небезпечне діяння; склад злочину – юридичне поняття про злочин певного виду.
 11. Д/з: Привести свои примеры приспособительного акта и составить их схемы.
 12. Дайте визначення поняття адміністративного правопорушення та назвіть його ознаки.

Лекція

Походження терміна «технологія». Загальне розуміння сутності виборчих технологій та їх місце в структурі демократичних соціально-політичних відносин у працях західних політологів Є. Вятра, Л. Гонсалеса, Р. Даля, Д. Істона, М. Кроз’є, Дж. С. Мілля, Дж. А. Паломбара, Дж. Сарторі, Х. Томаса, С. Хантінгтона та ін.

Виборчі технології як політико-психологічні технології. Комплексний науковий підхід до визначення виборчих технологій. Види досліджень електоральної поведінки.

Поняття маніпуляції як нав’язування маніпулятором своєї волі у формі прихованого впливу. Поняття «політичне маніпулювання».

Маніпуляція як засіб приходу до влади, засіб реалізації влади, збереження її. Технічні прийоми маніпулювання. Маніпулятивний вплив засобів масової інформації. Чутки та компромат як дієві засоби маніпуляції.

Пропаганда та агітація як засоби масової комунікації і політичної маніпуляції. Основні типи пропаганди: позитивна (конструктивна) й негативна (деструктивна).

Семінарське заняття

План

1. Деструктивні технології у зарубіжних країнах: історія та сьогодення.

2. Політична культура населення як чинник протидії деструктивним технологія.

3. Деструктивні технології під час виборчих кампаній до Верховної Ради України (1994 - 2007 рр.): загальне й особливе.

4. Чутки та компромат як дієві механізми впливу на громадську думку.

5. Розвиток демократії і громадянського суспільства як чинники протидії деструктивним технологіям.

 

Практичне заняття

Завдання

Обмін досвідом з приводу: НЛП («ефект 25-го кадру») у виборчому процесі.

Завдання для самостійної роботи

1. Підготувати схему ієрархії понять: «виборчі технології», «політичні технології», «ПР-технології», «електоральний маркетинг» та сформулювати власні визначення названих термінів.

2. Дати характеристику мовнійманіпуляції. Навести приклади застосування мовної маніпуляції в останніх виборчих кампаніях в Україні.

 

Запитання для самоперевірки

1. Які існують технології політичного маніпулювання?

2. Які типи політичних чуток існують (навести приклади)?

3. Чому деякі автори визначають виборчі технології як мистецтво? Аргументувати власну точку зору.

 

Література: 6, 11, 14, 17, 23, 31, 34, 45, 50, 85, 93, 102, 103, 123.ТЕМА 1.3. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА РОБОТА У ВИБОРЧІЙ КАМПАНІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Лекція

Поняття виборчих технологій як сукупності методів і систем послідовних дій, спрямованих на досягнення необхідного політичного результату. Інформаційно-аналітична робота з підготовки виборчої кампанії. Обрання виборчого округу для балотування.

Поняття виборчої інженерії. Виборча інженерія як пристосування виборчих процедур до реалізації інтересів провладних політичних еліт. Основні методи виборчої інженерії.

РR у виборчому процесі. Проблема виборювання та утримання політичної влади за допомогою РR-заходів. Важливість залучення РR-служб. Концепція РR у виборчому процесі на сучасному етапі політичного розвитку в Україні.

Класифікація виборчих технологій. Лобіювання політичних інтересів. Виборчі технології: зарубіжний досвід.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)