АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Стаття 25. Загальна компетенція сільських, селищних, міських рад

Читайте также:
 1. Бронзовий вік: загальна характеристика
 2. ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 3. Витрати виробництва і їх загальна характеристика. Собівартість продукції, її види, структура і шляхи зниження
 4. Економічний зміст та загальна характеристика операцій з недепозитного запозичення коштів
 5. Загальна будова і принцип дії стендів. Технологія перевірки кутів установлення коліс автомобілів на стенді.
 6. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
 7. Загальна інформація про компанію
 8. Загальна інформація про Сумську область
 9. Загальна нозологія – загальне вчення про хворобу, етіологію, і патогенез. Патогенна дія факторів зовнішнього середовища. Роль внутрішніх чинників в патології.
 10. Загальна постановка задачі лінійного програмування.
 11. Загальна рівновага та економічна ефективність. Коробка Еджуорта.
 12. Загальна рівновага та ефективність виробництва

Сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання.

Порівняльна таблиця

  Територіальна громада Виборний орган – рада депутатів Юридична особа «МІСЬКА РАДА»
Визначення територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр; (ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» Ст.1) представницький орган місцевого самоврядування - виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення; (ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» Ст.1) Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» Ст. 16 п.1.
Звичайно, можна сказати, що це один і той же суб'єкт, але з таким підходом до питання, виникає правова колізія, бо юридична особа не може бути «виборною». І немає відповіді на питання: яким чином юридична особа РАДА «складається з депутатів». Вони там оформлені/числяться як хто? Як співзасновники? Або як наймані працівники? Хто вибирав ЮРИДИЧНУ ОСОБУ «МІСЬКА РАДА» та де протокол цих «виборів»?
Чим є Первинний суб’єкт місцевого самоврядування представницький орган місцевого самоврядування – виборний орган – збори депутатів для голосування. Органи місцевого самоврядування (виконавчий) – юридична особа, не виборний орган. Для виконання того, що вирішили депутати або громада.
Порядок створення Територіальна громада створює представницький орган місцевого самоврядування - обирає раду депутатів, а також керівника виконавчого органу.   Громадяни обирають не ОРГАН як юридичну особу, а ДЕПУТАТІВ, які мають до цієї юридичної особи вельми опосередковане відношення (якщо взагалі мають). («ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» ) ст.11 п.1. Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.   КУ ст. 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном…   Юр особа «Рада» легітимна тільки на підставі документів від територіальної громади.
Отже: Територіальна громада обирає депутатів для прийняття рішень, створює юридичну особу для організації виконання рішень (безпосередньо загальних зборів або сесій представницького органу - ради депутатів). Обирає міського голову - для керівництва цією юридичною особою, яка за рішенням міської ради та міського голови набирає посадових осіб для організації і виконання того, що вирішила територіальна громада безпосередньо або сесія міськради депутатів, як органу представницької влади. Законом не передбачений МЕХАНІЗМ ПЕРЕХОДУ ПОВНОВАЖЕНЬ від територіальної громади через депутатів до юридичної особи. Тому де-юре юридична особа «Рада» не може діяти від імені територіальної громади, через відсутність повноважень. У цьому сенсі законом не передбачено юридичної особи, яка володіє необхідними повноваженнями від територіальної громади. Відповідно, будь-яке рішення ради депутатів повинно бути прийняте і підписане саме ними, а не тільки засвідчені підписом голови та печаткою юридичної особи, яка займається виконавчими функціями. Коли цими печаткою та підписом замінюють підписи депутатів, то це перевищення службових повноважень І якщо на територію проживання жителів приходять представники якоїсь юридичної особи і заявляють, що їх юридична особа діє ВІД ІМЕНІ жителів... виникає питання про істинність цього твердження (якщо, звичайно, у юридичної особи немає відповідного рішення ради депутатів, загальних зборів територіальної громади або доручення).
Повноваження ЄДИНИМ джерелом влади в Україні є народ. Територіальна громада, як частина цього народу передає повноваження депутатам. Далі ці повноваження повинні якимось чином перейти до ЮРОСОБИ "Рада". Де механізм переходу цих повноважень? Єдині, зазначені в законах повноваження юридичної особи «Рада» чи «РАДА» від територіальної громади - організовувати і виконувати рішення ради депутатів або безпосередньо громади і звітувати за виконання.
Відношення до власності КУ ст. 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. Приймають рішення по управлінню майном територіальних громад. Згідно з ч. 2 ст. 327 ЦК право комунальної власності (управління майном, що є у комунальній власності) здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.
Суб'єктом права власності на майно є територіальна громада. Всі юридичні особи на зразок юридичної особи "РАДА" можуть бути лише ПРЕДСТАВНИКАМИ територіальної громади. Отже, необхідно перевірити ПОВНОВАЖЕННЯ представника. У ст.ст.142, 43 Конституції і ст.60 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" закріплене положення про те, що право комунальної власності належить самостійним суб'єктам - територіальним громадам а не адміністративно-територіальним одиницям.
Відповідальність Територіальна громада відповідає перед усім народом України за збереження об'єктів загальнонародної власності, що знаходяться на її території.     Ст. 74. ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами. Ст. 75. ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальними громадами. 2. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.
Порядок підпорядкування Територіальна громада підпорядковується нормам Конституції і Законам України.   Земля - всенародне багатство, але на території ТГ саме громада все має робити так, щоб не нашкодити землі, інакше це - порушення Конституційних прав народу.   І хто тут може що вказати громаді - які державні органи? Якщо вони державні, то тим більше зацікавлені в здоров`ї землі, а якщо її знищити пропонують - задача ТГ вияснити, хто це порушує Конституцію? І , як не дивно, порушником себе мало хто захоче назвати, тож кожне рішення "зверху" треба перевіряти, в тому числі і голові.     Структура влади будується знизу вгору, ніякого тиску від вертикалі влади зверху бути не може. Сільрада НЕ підпорядковується райраді, а та, у свою чергу, не підпорядковується облраді. І всі вони разом НЕ підкоряються НІКОМУ, крім територіальних громад. В місцевому самоврядуванні "вертикаль влади" йде "ЗНИЗУ", а не з Києва. На те воно і САМОврядування. ст. 11. ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" 2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.   Виконавчий орган підзвітний відповідній раді і, у частині делегованих державою повноважень, органів державної влади.   ст.143 Конституції України: Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності. Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.
                 

 

‡агрузка...


Порівняльна таблиця обов'язкових ознак органів місцевого самоврядування та державної влади

Державне управління та місцеве самоврядування - це два паралельні світи, які можуть стикатися, але не перетинаються.

  Органи місцевого самоврядування Органи державної влади
Напрямок Структура влади будується знизу вгору, ніякого тиску від вертикалі влади зверху бути не може. Тобто голова сільради НЕ підпорядковується голові райради, а той, у свою чергу, не підпорядковується голові облради. І всі вони разом НЕ підкоряються НІКОМУ, крім територіальних громад. В місцевому самоврядуванні "вертикаль влади" йде "ЗНИЗУ", а не з Києва. На те воно і САМОврядування. Структура влади будується зверху вниз
Закон ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14/conv) ЗУ "Про державну службу" (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3723-12/conv)
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" ЗУ «Про місцеві державні адміністрації»
ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»  
Бюджет Місцевий бюджет Державний бюджет
Чию волю виконують Виконують волю і діють в інтересах територіальної громади конкретної адміністративної одиниці. Через органи державної влади здійснюється воля не цих органів, а самого народу, який може висловити свою волю, здійснити свою владу також безпосередньо (ст.5 Конституції).
Підпорядкування Орган місцевого управління за законом ніяк не повинен бути підпорядкований органам державної влади. Підпорядкування центральному органу виконавчої влади.
Повноваження Діють у межах СВОЇХ повноважень. Причому, повноваження у них різні.
ст. 10 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" 4. Порядок формування та організація діяльності рад визначаються Конституцією України, цим та іншими законами, а також статутами територіальних громад". Як не дивно, основним документом, що регламентує і регулює діяльність органу місцевого самоврядування (після КУ і ЗУ) є статут територіальної громади. Але це статут для ОРГАНІВ, а не для громади, хоча він і називається таким чином. Що стосується положень, на підставі яких функціонують практично всі "органи місцевого самоврядування", то виникає питання: де в законі прописано, що орган місцевого самоврядування може функціонувати на підставі якихось "положень"? Адже згідно частини 2 статті 19 КУ, для органів ЗАБОРОНЕНО все, що не дозволено. А якщо це не прописано, що ми отримуємо - "перевищення службових повноважень". Тобто територіальна громада, тобто жителі запросто можуть існувати і діяти без жодних статутів (п.1 ст.19 КУ), а от орган місцевого самоврядування - НЕ МОЖЕ, оскільки в іншому випадку відсутній документ, в якому б були прописані його повноваження, а також повноваження його посадових осіб. В законі про місцеве самоврядування не сказано, що статут повинен бути обов'язково, але це сказано в частині 2 статті 19 КУ: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.» Інакше, якщо відсутній законний документ (статут територіальної громади), в якому були б прописані конкретні повноваження конкретного органу з конкретними посадовими особами (посадами) - БУДЬ-яка дія цих осіб може класифікуватися як перевищення службових повноважень. Фактично, якщо на території ТГ знаходиться якийсь об`єкт державного значення і для його діяльності потрібний управляючий, то цю роль згідно конкретного Закону передають ТГ в особі її місцевого органу, при цьому оплачуючи працю та витрати ТГ на обслуговування та цю діяльність. І лише по цьому питанню орган звітує, бо це є об`єкт державного (ЗАГАЛЬНОНАРОДНОГО) значення і відповідальність ТГ несе перед всім народом.
Ставлення до власності Управляють комунальною власністю територіальних громад, але не є власниками. Суб'єктом права власності є держава Україна, яку не слід змішувати з окремими державними органами - Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України тощо. Останні згідно зі своєю компетенцією здійснюють ті чи інші повноваження держави як власника, але самі вони суб'єктами права власності не є.
  ГК ст. 8. 1. Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання.
  Органи державної влади та місцевого самоврядування не є суб'єктами права власності.
       

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)