АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ситуаційна задача. Коли один із членів ради спитав його, що він думає про таку вели­ку кількість підлеглих безпосередньо йому

Читайте также:
 1. XV. СВЕРХЗАДАЧА. СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
 2. Вторая задача анализа на чувствительность
 3. Глава III. ЗАДАЧА
 4. Главная задача вакханалии этого этапа — хотя бы частично вывести поедание людей из-под уголовного преследования. Хоть раз, хоть в какой-то исторический момент.
 5. Движение вектора смещения (вторая задача)
 6. Задание 48-2: (Кейс 2 подзадача 1)
 7. Задача .
 8. Задача 1
 9. Задача 1
 10. Задача 1
 11. Задача 1
 12. Задача 1

Коли один із членів ради спитав його, що він думає про таку вели­ку кількість підлеглих безпосередньо йому, президенту, Річмен відпо­вів: «Я не вірю в традиційні принципи масштабу управління, згідно з якими менеджери повинні мати тільки 4-5 чоловік підлеглих. Це ство­рює бюрократію. Всі мої підлеглі — гарні люди, і вони знають, що по­винні робити. В будь-яку секунду вони можуть до мене звернутись за допомогою. Крім того, я хочу знати все з перших вуст. І якщо мене­джер магазину може мати в підпорядкуванні 25-30 чоловік, то я прос­то зобов'язаний мати хоча б 17. Крім того, я вважаю, що декілька під­леглих недостатньо завантажують менеджера, а ви найняли мене для того, щоб я працював цілий день».

Майкл Річмен, президент мережі ресторанів «РоТо», пояснював раді директорів організаційну побудову фірми, схему якої він розро­бив сам (рис.1).

 

 

Рис. 1. Схема організаційної структури корпорації «РоТо»

 

Запитання та завдання:

1. Як би ви відповіли на заяву Річмена? Вкажіть позитивні і нега­тивні сторони масштабів управління?

2. Чи можна вдосконалити запропоновану структуру? Перепро­ектуйте організаційну структуру корпорації з позиції наукового пі­дходу.

3. Вкажіть фактори, що впливають на проектування організаційної структури.

4. Які види зв'язків можливі в цій корпорації? Наведіть прик­лади.

5. Вкажіть оптимальний рівень централізації і децентралізації в корпорації.

6. На основі власних спостережень з'ясуйте, яка з тенденцій (збіль­шення чи зменшення діапазону контролю) переважає в сучасних органі­заціях соціальної сфери? Поясніть цю тенденцію зі своєї точки зору.

 


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)