АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Обчислення снігового навантаження

Читайте также:
 1. Вихідні дані для обчислення середньорічної вартості основних виробничих фондів
 2. Вітрове навантаження, порядок його визначення.
 3. Динамічне навантаження вагону та шляхи його збільшення
 4. Збір навантаження на 1 м.п. допоміжної балки кН/м
 5. Збір навантаження на головну балку
 6. Методика обчислення розміру грошового відшкодування моральної шкоди, пропонована Є.С.Черноногом
 7. ОБЧИСЛЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТА n-го ПОРЯДКУ
 8. Обчислення еквівалентного рівня шуму, який коливається у часі
 9. Обчислення навантаження на головну балку.
 10. Обчислення навантаження на перекриття
 11. Обчислення навантажень на перекриття.
 12. Обчислення площі земельної ділянки

Граничне розрахункове снігове навантаження на горизонтальну проекцію покриття( конструкції) обчислюється за формулою знаходимо згідно з розділом 8 [Норм1] :

де γfm,s – коефіцієнт надійності для снігового навантаження, що залежить від терміну експлуатації будинку, згідно з пунктом 8.11 [Норм 1]. Приймаю для цивільного будинку розрахунковий термін експлуатації Тef =100 років ( додаток В [Норм 1])Звідси γfm,s =1,14;

s0 – характеристичне значення снігового навантаження, яке приймають залежно від снігового району за картою 8.1 [Норм 1].Оскільки Тернопіль знаходиться в 4-му сніговому районі, то s0 =1400Па=1,4кПа;

с – коефіцієнт, який враховує конфігурацію даху, географічну висоту, умови експлуатації даху і який обчислюють за формулою:

де μ – коефіцієнт переходу від снігового навантаження на горизонтальну поверхню землі до навантаження на покриття, який залежить від конфігурації даху; для суміщених дахів μ =1;

ce– коефіцієнт, який враховує режим експлуатації даху , у відповідності до пункту 8.9[Норм1 ].; оскільки немає ніяких даних про режим експлуатації даху, приймаємо ce =1.

calt– коефіцієнт, який враховує географічну висоту розташування майданчика під будівництво. Приймаємо у відповідності до пункту 8.10 [Норм 1]. Оскільки географічна висота для Тернополя становить приблизно 0,3км<0,5км, то calt =1.

Таким чином, розрахункове граничне снігове навантаження на покриття становить

s= γfm,s s0 μ ce calt = 1,14·1,4 1·1·1=1,596 кН/м2.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)