АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Раціональні режими та технологічна продуктивність розпилювання каменю дисковими твердосплавними пилами

Читайте также:
 1. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 2. Біологічна продуктивність.
 3. Вибір та розрахунок обладнання для підготовки сировини до розпилювання.
 4. Визначення ширини й довжини необрізних дощок за графіком-квадрантом при розвальному способі розпилювання колод
 5. Вплив економічної культури на продуктивність.
 6. Ірраціональні рівняння
 7. Недемократичні політичні режими
 8. Продуктивність вантажного вагону та шляхи її збільшення
 9. Продуктивність факторів виробництва
 10. Раціональні режими різання залежно від категорії каменю
 11. Режими політичного процесу
Група пили-мості Вид каменю, що розпилюють Швидкість різання (колова), V, м/с Швидкість робочої подачі, S, м/год. Технологічна продуктивність (на одну пилку), м2/год.
ІХ Вапняк жетибайський, альмінський, бодракський, інкерманський 7–9 15–45 9–18
ІХ Туф вулканічний октемберянський, артикський та інші 5–6 15–30 9–12
VIII Вапняк екларський, сариташський 4–6 7,5–15 3–9

7. Технологічна продуктивність верстату

, м2/год

де S – величина робочої подачі при розпилюванні порід (табл. 1), м/год;

m – кількість одночасно працюючих інструментів;

8. Циклова продуктивність верстату:

, м2/год

де Кц – коефіцієнт циклової продуктивності,

- для конвеєрних верстатів Кц = 0,98–1,0;

- для верстатів з візками Кц = 0,95–0,98.

9. Фактична продуктивність верстату:

, м2/год

де Кф – коефіціент використання номінального річного фонду робочого часу,

- при роботі в 2 зміни Кф = 0,9;

- при роботі в 3 зміни Кф = 0,85.

10. Час, що витрачається на розпилювання одного блоку:

, год., або , год.;

де h – глибина різання інструменту, мм;

S, Sзап, Sдоп – величина робочої подачі відповідно при розпилюванні порід, запилюванні та недопилюванні, м/год;

Тзап, Тпил, Тдоп – відповідно час запилювання, розпилювання та допилювання, год;

, год., , год.,

, год.,

11. Потрібна кількість верстатів:

, шт.;

де F – річний фонд робочого часу при n-змінній роботі, год;

Отримане значення округлюється до більшого цілого.

12. Витрати води на роботу одного розпилювального верстату:

, м3/год;

де U – витрати води на один робочий інструмент, м3/год;

m – кількість дискових пил, шт.

13. Витрати води на розпилювання одного блока

, м3

14. Річні витрати води на розпилювання всіх блоків:

, м3/рік;

де Np – кількість розпилювальних верстатів (до округлення), шт.

15. Річна витрата алмазів для виконання пропилів дисковою пилою:

, карат/рік.

де q1 – питома витрата алмазів, карат/м2;

16. Об’єм шламу при розпилюванні блоків:

, м3/рік.

Таблиця 2


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)