АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Фільтрація даних вExcel

Читайте также:
 1. Аналіз даних засобами Excel
 2. Аналіз систематизованих та згрупованих статистичних даних
 3. База даних і система управління базою даних СППР
 4. Бланк паспорта складається з м'якої обкладинки, форзаца, сторінки даних і 32 паперових сторінок.
 5. БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ)
 6. В залежності від вихідних даних та способів їх поєднання всі методи діляться на 2 класи.
 7. В яких межах може бути віднесена на валові витрати вартість розданих зразків товарів, безплатно наданих послуг (при відрядженні за кордон)?
 8. Введення даних у таблицю
 9. Введення і перевірка даних
 10. Виданих Державним казначейством України
 11. Види баз даних у СППР
 12. ВИМОГИ ДО ДАНИХ І КЕРУВАННЯ НИМИ, ЩО ОБГОВОРЮЮТЬСЯ У РАЗІ ВИБОРУ ГЕНЕРАТОРА СППР

1.Викликати програму Excel.

2.Заповнити таблицю за зразком.

3.Ввести додатково прізвища 25 учнів

(рис. 1)

 1. ПерейменуйтеЛист 1книги на Практика.
 2. Введіть в стовпці таблиці Бал за 1 семестр, Бал за 2 семестр, бали (від 1 до 12).
 3. Введіть в стовпці таблиці Пропущено за 1 семестр, Пропущено за 2 семестр, к-сть пропущених днів (від 0 до 20).
 4. Використовуючи функції (Вставка-Функція-Срзнач) обчисліть середній бал за 2 семестри та загальну к-сть пропусків за 2 семестри.
 5. Використовуючи логічну функцію ЕСЛИ та И,введіть у комірки стовпця Результат умову для порівняння середнього бала та к-сті пропусків кожного учня з прохідним балом та допустимою к-стю пропусків. Результатом порівняння буде текстове повідомлення (ЗАРАХОВАНО або НЕЗАРАХОВАНО). Прохідний бал – 7, а допустимак-сть пропусків – 15.
 6. Побудувати діаграму успішності на окремому листі за пунктами ПІП, Середній бал, Пропущено.
 7. Перейменуйте Лист 3 на Діагрума успішності.
 8. Зробити фільтрацію даних за допомогою меню Дані-Фільтр-Автофільтр.
 9. Надати заголовок таблиці за допомогою WordArt.

Практична робота 9.

Введення даних, робота із розрахунковими формалами

1.Викликати програму Excel.

2.Заповнити таблицю за зразком.

На Листі 1 створити таблицю «Нарахування заробітної плати викладачам коледжу» (мінімум 10 вчителів, дані вносити на свій розсуд) такого типу:

Назва: «Заробітна плата вчителів школи»

  A B C D E F G H I J K
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові викладача Стаж (к-ть років роботи в коледжі) Наванта-ження (ставка), к-сть годин за семестр Ставка, грн. Оплата, за повну ставку+ лишок, грн Інші нарахування(Премія, доплата за зошити, класне керівництво, відрядження) грн. Пенсій- ний фонд, % Інші вира-ховування, % Нараху-вання, грн. До видачі, грн.
              15% 12%    

Примітка: Повна ставка–це 720 год. за семестр. Плата за ставку від 700(неповна ставка) до 850 грн.

В таблиці повинні бути вчителі, які мають повну ставкунеповну ставку, і більше ставки.В стовпчиках F(комірка F2) отрібно ввести формули, наприклад: D2∙ E2:720

В стовпчиках J(комірка J2) потрібно ввести формули, наприклад: F2+G2+C2*3,3

В стовпчиках K( комірка K2) потрібно ввести формули, наприклад: J2–J2∙15:100– J2∙12:100

3.Зберегти документ у папці Excel.


Практична робота 10

Робота з декількома листами книги Excel

 

1. Оформити Довідник посад, що містить оклади. Загальна кількість робітничих днів є константою для кожного місяця.

Довідник посад.

Довідник посад Бухгалтер Інженер Начальник Програміст
Оклад
К-сть роб. днів

 

2. На тому ж самому листі оформити Відомість заробітної плати по відділу за січень.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)