АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Завдання, вправи, тести. 1. Ризик інвестиційного проекту — це:

Читайте также:
 1. II етап. Тести контрольних моментів
 2. Адміністративна служба, її завдання, функції.
 3. Б. Для компьютерного тестирования
 4. Вірні відповіді на тести з теми “Загальна вірусологія ІІ”.
 5. Вспомогательный материал для подготовки к зачету (тестированию) по дисциплине «Общая экология»
 6. Групповое тестирование
 7. Данные тестирования студентов
 8. Для чего необходимо проводить тестирование во время психологического консультирования
 9. Додаткові тести до теми «Обмін простих білків»
 10. З5. Процесуальний порядок проведення обшуку та виїмки: завдання, види, учасники, вимоги до протоколу обшуку.
 11. Завдання, вправи, тести

Завдання 1:

1. Ризик інвестиційного проекту — це:

а) ймовірність того, що проект буде реалізовано; :

б) очікуване значення НРУ проекту;

в) міра невизначеності одержання очікуваного рівня доходності
при реалізації даного проекту;

г) вірна відповідь відсутня.

2. Несхильність інвесторів до ризику означає, що:

а) інвестори не вкладатимуть кошти в ризиковані проекти;

б) інвестори вкладатимуть кошти в ризиковані проекти;

в) інвестори не підуть на додатковий ризик, якщо не очікують,
що це буде компенсовано додатковими доходами;

г) вірна відповідь відсутня.

3. Для кількісної оцінки ризиків використовується показник:

а) термін окупності;

б) коефіцієнт трансформації;

в) точка беззбитковості;

г) середньоквадратичне відхилення.

4. Відмова від певної діяльності чи істотна (радикальна) її трансформація, у результаті якої ризик зникає, називається:

а) скасуванням ризику;

б) запобіганням та контролюванням ризику;

в) страхуванням ризику;

г) поглинанням ризику.

5.Поглинання ризику — це:

а) відмова від певної діяльності чи істотна (радикальна) її трансформація, у результаті якої ризик зникає;

б) коли учасники мають змогу ефективно впливати на чинники ризику і зменшувати можливість настання негативних подій;

в) зменшення збитків від діяльності за рахунок фінансової компенсації з боку страхових фондів;

г) спосіб діяльності, коли при матеріалізації ризику збитки повністю несе його учасник (учасники).

6. Інструменти управління проектними ризиками, відповідно до яких створюються резервні фонди окремих учасників проектної діяльності та проекту загалом, застави в різноманітних формах, є:

а) організаційними;

б) технічними;

в) фінансовими;

г) договірно-правовими.

7. Податковий ризик включає:

а) зміну податкового законодавства та рішення податкової служби, які знижують податкові переваги;

б) можливість використання з тих або інших причин податкових
пільг, установлених законодавством;

в) зниження податкових ставок, що сприяє підвищенню величини прибутку у наступних періодах;

г) вірна відповідь відсутня.

8. Точка беззбитковості характеризує:

а) обсяг продажу, при якому виручка від реалізації продукції перевищує витрати на виробництво даного обсягу продукції;б) обсяг продажу, при якому виручка від реалізації продукції
нижча від витрат на її виробництво;

в) обсяг продажу, при якому виручка від реалізації продукції збігається з витратами виробництва;

г) вірна відповідь відсутня.

9.Технічні методи зниження ризиків:

а) засновані на впровадженні різних технічних заходів, наприклад, система протипожежного контролю, та ін.;

б) включають страхування, заставу, неустойку (штраф, пеню) і т. п.;

в) включають комплекс заходів, направлених на попередження
втрат від ризику у випадках виникнення несприятливих обставин, а також на їх компенсацію у випадках виникнення втрат;

г) вірна відповідь відсутня.

10. Метод зниження ризику, який передбачає систему відшкодування втрат страхувальниками при виникненні страхових випадків із спеціальних страхових фондів, називається:

а) розподілом ризику між учасниками проекту;

б) резервуванням коштів на покриття непередбачених витрат;

в) нейтралізацією часткових ризиків;

г) зниженням ризику в плані фінансування.

 

Завдання 2:

Ситуація 1.Ви — головний економіст автомобільної компанії. Необхідно порівняти два проекти по виробництву автомобілів компанією. Для цього необхідно визначити точку беззбитковості для кожного з варіантів. Для обох варіантів ціна автомобіля складає 10 000 дол.

Таблиця 9.1.

Види витрат Постійні витрати Змінні витрати на одиницю продукції
Сировина та матеріали    
Оплата праці виробничого персоналу    
Енергія на технологічні цілі    
Витрати на обслуговування та експлуатацію обладнання    
Адміністративні витрати    
Витрати на збут    
Всього

 

Витрати виробництва для кожного з автомобілів подані в таблиці.

Ситуація 2. Необхідно провести якісний аналіз ризиків відповідно даних умов.

ВАТ "Автобуд" створене в процесі приватизації державного автотранспортного підприємства. Предмет діяльності підприємства — надання послуг фізичним та юридичним особам по пасажирських та вантажних перевезеннях.

Протягом двох років підприємство періодично надає послуги по вантажних перевезеннях ВАТ "Житомирхліб", яке займається виробництвом хлібобулочних виробів та поставкою їх фірмовим та торговим підприємствам м. Житомира та Житомирської обл. Питома вага послуг у Цвітному році, що надаються ВАТ "Автобудом" ВАТ "Житомирхліб", в Загальному обсязі становить 19%, а надання послуг населенню — 50%. Основні показники господарської діяльності ВАТ "Автобуд" подані у таблиці.

Таблиця 9.2.

Показник 2002 рік 2003 рік 2004 рік 2005 рік
Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, товарів, послуг), тис.грн.
Собівартість реалізованої продукції (робіт, товарів, послуг), тис.грн.
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
Кількість автомобілів всього, в т.ч.:
Вантажних
Мікроавтобусів
Легкових
Дебіторська заборгованість, тис.грн.
Кредиторська заборгованість, тис.грн.

 

Завдання 3:

Визначте коефіцієнт варіації за даним проектом.

Таблиця 9.3.

Ймовірність одержання доходу Рівень очікуваного доходу (умов.од.)
0,2
0,5
0,3

 

Завдання 4:

Визначте найбільш ризикований проект, врахувавши середньоквадратичне відхилення.

 

Таблиця 9.4.

Проект А Проект Б
Можливі значення доходу (NPV) Ймовірність одержання доходу (Р) Можливі значення доходу (NPV) Ймовірність одержання доходу (Р)
0,2 -7200 0,2
0,4 0,3
0,3 0,3
0,1 0,2

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)