АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Формат повідомлення

Читайте также:
 1. A. Повідомленням в СЕС
 2. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку
 3. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 4. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 5. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 6. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 7. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 8. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 9. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 10. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 11. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 12. Автотрансформаторы, магнитные усилители (ГОСТ 2.723—68)

Шина САN підтримує два різних формати, які відрізняються тільки довжиною ідентифікатора. Ідентифікатор в стандартному форматі містить 11 бітів, в розширеному — 29 бітів. Обидва формати сумісні один з одним і разом можуть застосовуватися в загальній мережі. Кадр інформації складається з семи послідовних полів (рис. 3.4) і містить 130 бітів (стандартний формат) або 150 бітів (розширений формат). В стані спокою шина рецесивна (IDLE), тобто не активна. Запуск кадру з домінантним бітом указує на початок передачі повідомлення і синхронізує роботу всіх станцій.

Поле арбітражу (Aubitration Field) складається із вже описаного ідентифікатора повідомлень і додаткового контрольного біта. При передачі цього поля передавач перевіряє кожен біт на наявність у нього права на передачу або на належність до іншої станції з вищим пріоритетом передачі повідомлень. Контрольний біт, наступний за ідентифікатором, позначається як RTR-біт (Remote Transmission Reqest — дистанційна передача запиту), визначаючи вид повідомлення: кадр даних (повідомлення з даними) для приймальної станції або дистанційний кадр для приймальної станції.

Поле керування (Соntгol Field) включає IDE-бит (Identifier Extension Bit), за допомогою якого робиться відмінність між стандартним форматом (IDE = 0) і розширеним форматом (IDE = 1) і супроводжується зарезервованим бітом для майбутніх розширень. Останні 4 біта цього поля описують кількість байтів даних в подальшому полі даних. За рахунок цього одержувач може визначити, чи отримав він всю інформацію.

Поле даних (Data Field) містить від 0 до 8 байт інформації. Поле даних завдовжки 0 байт використовується для синхронізації розподілених процесів. За одне повідомлення може бути передане декілька сигналів (наприклад, температура двигуна і частота обертання колінчастого валу).

Поле CRC (Сусliс Redundancy Сheck — контроль за допомогою циклічного надлишкового коду) містить контрольне слово кадру для розпізнавання, наприклад, виникаючих перешкод в передачі.

Поле АСК (Асknowledgement — підтвердження) містить сигнали, підтверджуючі правильність прийнятих повідомлень. Поле включає область пам'яті АСК і рецесивний обмежувач АСК. Запит області пам'яті також посилається рецесивно і при правильному прийомі повідомлення записується приймачем як домінантний. При цьому не грає ролі, чи має значення посилка цього повідомлення для приймача чи ні — підтверджується тільки правильний прийом повідомлення. Кінець кадру (Еnd of Frame) складається з семи рецесивних бітів і означає кінець повідомлення.Внутрішній інтервал між кадрами (Inter-Frame Space) складається з трьох бітів, які розділяють між собою послідовні повідомлення. Після цього шина залишається вільною в рецесивному стані (IDLE) до тих пір, поки яка-небудь інша станція не запитає до неї доступ.

Як правило, станція-передавач ініціює передачу повідомлень шляхом відправки кадру даних. Але можливий також варіант, коли приймач запрошує у передавача дані, посилаючи дистанційний кадр.


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)