АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 13. Міжнародно-правове регулювання праці

Читайте также:
 1. Аналіз умов праці
 2. Аналіз умов праці та виявлення потенційних небезпек на об’єкті проектування
 3. Безпека праці, як галузь практичної діяльності
 4. Важкість праці: динамічні, статистичні, навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна і інтелектуальна напруженість, монотонність праці.
 5. Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.
 6. Валютне регулювання
 7. Види і форми оплати праці.
 8. Види матеріальної відповідальності працівників
 9. Види регулювання заробітної плати
 10. Види трудових відносин та їх правове регулювання
 11. Виконавчо-розпорядчі суб'єкти адміністративно-правового регулювання у сфері науки.
 12. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ»

 

1. Поняття і розвиток міжнародно-правового регулювання праці.

2. Універсальні міжнародні стандарти праці.

3. Міжнародна організація праці та її нормотворча діяльність.

4. Європейські міжнародні стандарти праці.

5. Порівняльне трудове право зарубіжних країн.

 

Список рекомендованої літератури

1. Кодекс законів про працю України // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп.ред. В. М. Вакуленко, О. П. Товстенко. — К.: Юрінком Інтер, 1997. — 1040 с.

2. Б.С. Стычинский, И.В. Зуб, В.Г. Ротань Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде. В 2-х т. Симферополь: «Таврида», 2006.

3. Трудовое право Украины. /под ред. Г.И. Чанышевой, Н.Б. Болотиной/. – Х.: «Одиссей», 1999. – 480с.

4. В.І. Прокопенко Трудове право України: Підручник. – Харків: Фірма “Консум”, 1998. – 480 с.

5. Кисилев И.Я. Зарубежное трудовое право. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1999. – 263 с.

6. Тимчасове положення про умови і порядок оформлення іноземним громадянам дозволів на працевлаштування в Україні: Затверджене наказом Міністерства праці України від 5 травня 1993 р. № 27 (із змінами і доповнен­нями, внесеними наказами Мінпраці України від 24 березня 1995 р. №14, від 9 вересня 1996 р. № 73 та від 22 травня 1997 р. № 42) // Людина і праця: Інформаційний бюлетень Мінпраці України. – 1993. – № 9–10; 1996. – № 12; Офіційній вісник України. – 1997. – Число 26. – С. 64.

7. Всеобщая декларация прав человека: Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 г. // Международные акты о правах человека: Сб. документов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1998. – С. 39-43.

8. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах: Принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 2200 А (III) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г. // Международные акты о правах человека. Сборник докумен­тов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1998. – С. 44-52.

9. Типовые правила внутреннего трудового распорядка от 20.07.1984 г. // Бюл. Госкомтруда СССР. – 1984. – № 11.

10. Рішення Конституційного Суду України від 10.11.98 щодо тлумачення поняття “професійна спілка, що діє на підприємстві, в установі, організації”, використаного в абзаці сьомому частини першої ст. 43¹ КЗпП України // Право України. – 1998. – № 12.11. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 1997. – №№ 11-12. – С. 950-953.

12. Твердовський. Заборона дискримінації у сфері праці: міжнародно-правовий аспект // Держава і право. – 2011. - №51. – с.373

13. А.М. Колот, Г.Т. Куліков, О.М. Поплавська. Дослідження проблеми оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС) // Україна: аспекти праці.-2009.- №1.- с.49

14. М.О. Дей. Проблеми гармонізації вітчизняного законодавства з охорони праці з правовою системою європейського союзу // Держава і право. – 2011. - №51. – с.317

15. О.В. Валецька. Вплив міжнародних норм на розвиток інституту оплати праці в Україні // Держава і право. – 2010. - №50. – с.379-385

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)