АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Дієслівний складний присудок.Іменний складений присудок.Подвійний присудок

Читайте также:
  1. Складний набір

Складений присудок може бути іменним або дієслівним.

Іменним складеним називається присудок, представлений сполукою дієслова-зв’язки бути у будь-яких способових і часових формах та іменної частини, вираженої іменником, прикметником, дієприкметником, займенником, числівником (Тютюн був високий ігустий-прегустий (О. Довженко)).

Дієслівним складеним називається присудок, який складається з неозначеної форми дієслова і допоміжного дієслова в будь-якій способовій формі (Починає займатися схід сонця). При цьому на дію підмета вказує неозначена форма дієслова. Допоміжне ж дієслово, по-перше, вказує на спосіб і час; а по-друге, — позначає початок і завершення, тривалість, необхідність, можливість, бажаність дії (Воронцов мусив кілька разів крикнути, доки його почули (О. Гончар)). З неозначеною формою дієслова у складених присудках можуть вживатися також дієприкметники і прикметники, зокрема такі прикметники короткої форми, як ладен, згоден, певен, рад, а також присудкові прислівники треба, необхідно, можна, варто, слід (Я дужерадий вам допомогти). Функції допоміжного або неозначеного дієслів можуть виконувати і фразеологізми дієслівного типу (Брати не мали охоти поступатися суперникам. Хлопець звик бити байдики). Складний (подвійний) присудок становить таку конструкцію, обидва повц І значні компоненти якої перебувають з підметом у подвійному предикативному зв’язку. Перший компонент подвійного присудка — особова форма повнозначного дієслована означення руху (ходити, іти, прийти, бігти, брести та ін.), стану чи діяльності!(стояти, лежати, сидіти, працювати та ін.), другий — найчастіше прикметник чиїйого еквівалент. Звичайно присудкові прикметники в подвійному присудку функ-ціонують у формі називного та орудного відмінків, наприклад: Гайсин ще довго сидімошелешений (Петро Панч); Я йшов останнім і думав про діда Платона (О. д ов_женю); Плавці лежать важкі і нерухомі (Л. Костенко); Солдати стояли похмурі і
злі (Ю. Смолич); Мирослава стояла біля будинку сумна, задумана (М. Стельмах) І Порівняймо: Гайсин сидів + Гайсин ошелешений; Я йшов + Я останній; Плавці І лежать + Плавці, важкі і нерухомі; Мирослава стояла+ Мирослава сумна, задуманаї Солдати стояли + Солдати похмурі і злі.
Однак подвійними (складними) присудками є лише такі, що стосуються підметів - назв осіб. Якщо ж функцію підмета виконують назви неістот, то присудки є складе­ними іменними, наприклад: Ліс стояв розхристаний, спустошений і дикий(С. Васильченко).Отже, в українській мові регулярно функціонують простий і складений дієслівніїприсудки, складений іменний присудок. Рідше використовується складний (подвій-] ний) присудок (За К. Шульжуком). 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)