АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

При призначенні покарання за сукупністю вироків суд визначає остаточне покарання у такий спосіб

Читайте также:
 1. II. Методологічні засади, підходи, принципи, критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 2. VII. Система підготовки кадрів до здійснення процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
 3. VIII. Шляхи, умови та очікувані результати реалізації Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 4. В нормах Особливої частини кримінального права передбачені умови звільнення від кримінального покарання за окремі види злочинів.
 5. В якій відповіді (відповідях) названі обставини, які пом’якшують покарання, що передбачені в ст.66 Кримінального Кодексу?
 6. В якій відповіді названа ознака кримінального покарання.
 7. Види покарання для неповнолітніх.
 8. Виконання покарання у виді громадських робіт
 9. Виконання покарання у виді конфіскації
 10. Виконання покарання у виді обмеження волі
 11. Виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців
 12. Виконання покарання у виді штрафу

2 (11).

Запитання:

Максимальне покарання у виді позбавлення волі на певний строк при призначенні його за сукупністю вироків становить:

Тема: "КПА2ч-Призначення покарання за сукупністю злочинів" (2)

 

1 (12).

Запитання:

При призначенні покарання за сукупністю злочинів суд визначає остаточне покарання таким шляхом:

2 (13).

Запитання:

Максимальне покарання у виді позбавлення волі на певний строк при призначенні його за сукупністю злочинів становить:

Тема: "КПА2ч-Окремі види звільнення від покарання та його відбування" (4)

 

1 (14).

Запитання:

У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням суд може покласти на засудженого такий або такі обов’язки:

2 (15).

Запитання:

Твердження 1: СИСТЕМАТИЧНЕ ВЧИНЕННЯ АДМІН. ПРАВОПОРУШЕНЬ НЕ ДАЄ ПІДСТАВИ СКАСУВАТИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ Зв’язок: тому що Твердження 2: ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКАСУВАННЯ ВИПРОБУВАННЯ Є ВЧИНЕННЯ ЗАСУДЖЕНИМ НОВОГО ЗЛОЧИНУ

3 (16).

Запитання:

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване якщо:

4 (17).

Запитання:

Встановіть відповідність між видами звільнення від покарання та його відбування та їх ознаками

Тема: "КПА2ч-Поняття та правові наслідки судимості" (2)

 

1 (18).

Запитання:

Особа визнається такою, що має судимість:

2 (19).

Запитання:

Питання про судимість осіб, які були реабілітовані вирішується таким чином:

Тема: "КПА2ч-Погашення судимості" (2)

 

1 (20).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Строк погашення судимості починає обчислюватися:

2 (21).

Запитання:

Особи, засуджені до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, визнаються такими, що не мають судимості якщо вони протягом ** (словом) років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину.

Тема: "КПА2ч-Зняття судимості" (2)

 

1 (22).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Зняття судимості здійснюється:

2 (23).

Запитання:

Обов’язковими умовами зняття судимості є такі:

Тема: "КПА2ч-Примусові заходи медичного характеру" (3) 

1 (24).

Запитання:

Відповідно до КК примусові заходи медичного характеру можуть застосовуватися до таких осіб:

2 (25).

Запитання:

Метою застосування примусових заходів медичного характеру є:

3 (26).

Запитання:

Існують такі види примусових заходів медичного характеру:

Тема: "КПА2ч-Примусове лікування" (2)

 

1 (27).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Примусове лікування може бути застосоване за рішенням такого чи таких органів:

2 (28).

Запитання:

Примусове лікування може застосовуватися до таких осіб:

Тема: "КПА2ч-Особливості застосування покарання до неповнолітніх" (2)

 

1 (29).

Запитання:

До неповнолітніх можуть застосовуватися такі види покарань:

2 (30).

Запитання:

При призначенні покарання неповнолітнім суд окрім загальних засад повинен враховувати такі обставин:

Тема: "КПА2ч-Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру" (2)

 

1 (31).

Запитання:

КК передбачені та заходи виховного характеру:

2 (32).

Запитання:

Твердження 1: НЕПОВНОЛІТНЬОГО, ЯКИЙ ВПЕРШЕ ВЧИНИВ ЗЛОЧИН НЕВЕЛИКОЇ ТЯЖКОСТІ, МОЖЕ БУТИ ЗВІЛЬНЕНО ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Зв’язок: якщо Твердження 2: ЙОГО ВИПРАВЛЕННЯ МОЖЛИВЕ БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ

Тема: "КПА2ч-Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом" (2)

 

1 (33).

Запитання:


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)