АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Фондовий рийок України

Читайте также:
 1. II. Організація перевірок органами Держтехногенбезпеки України
 2. II. ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
 3. IІІ. Проведення перевірок суб’єктів господарювання та органів влади та інших підконтрольних об’єктів органами Держтехногенбезпеки України
 4. V. Запишіть 2 приклади вчинення замаху на злочини, передбачені статтями розділу ІІІ Особливої частини КК України (складіть фабули).
 5. VII. ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
 6. Агальна характеристика конституційного права України.
 7. Адміністративні проступки за Кодексом України про адміністративні правопорушення
 8. Адміністративно-правовий статус громадян України та іноземців
 9. Адміністрації України М.Я.Азаров
 10. Адміністрація Президента України
 11. Акти Верховної Ради України
 12. Акти Президента України

На фондовому ринку України мають обіг цінні папери в докумен­тарній та бездокументарній формах, іменні та на пред'явника. Для укладення на фондовій біржі чи на організаційно оформленому позабіржовому ринку угод щодо цінних паперів, які випущені в докумен­тарній формі, цінні папери знерухомлюються в депозитарії, що їх обслу­говує. Іменні цінні папери, випущені в документарній формі (якщо умовами емісії спеціально не зазначено, що вони не підлягають переда­чі), передаються новому власнику через повний індосамент. У разі відчу­ження знерухомлених іменних цінних паперів право власності пере­ходить до нового власника з моменту зарахування їх на рахунок влас­ника у зберігача. Права на участь в управлінні, одержання доходу тощо, Які випливають з іменних цінних паперів, можуть бути реалізовані з Моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів.

Право власності на цінні папери на пред'явника, випущені в до­кументарній формі, переходить до нового власника з моменту пере­дачі (поставки) цінних паперів. У разі відчуження знерухомлених Цінних паперів на пред'явника право власності на цінні папери пе­реходить до нового власника з моменту зарахування їх на рахунок власника у зберігача.

Підтвердженням права власності на цінні папери є сертифікат, а в разі знерухомлення цінних паперів чи їх емісії в бездокументарній формі — виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів. У разі емісії цінних паперів у бездокументарній формі емітент оформляє глобальний серти­фікат, що відповідає загальному обсягу зареєстрованого випуску, і передає його на зберігання в обраний ним депозитарій.

Глобальний сертифікат— документ, оформлений на весь ви пуск цінних паперів у бездокументарній формі (крім приватизаційних паперів), який підтверджує право на здійснення операцій з цими цінними паперами в Національній депозитарній системі.

Цінні папери, випущені в документарній формі, можуть бути пе­реведені у бездокументарну форму та зберігатися на електронних носіях. Обслуговування угод щодо цінних паперів у бездокументарній формі проводиться тільки учасниками Національної депозитарної системи. Станом на 01.01.2003 загальний обсяг випусків цінних паперів, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, становив 86,79 млрд. грн. При цьому протягом останніх років акції залишались найбільш поширеним фінансовим інструментом на фондовому ринку України. Так, їх частка в загаль­ному обсязі цінних паперів, емітованих у 1999 р., становила 98%, у 2001 р. — 97%, у 2002 р. — 75%. У 2001 р. Комісією було зареєст­ровано 2504 випуски акцій на загальну суму 21,921 млрд. грн., що на 6,427 млрд. грн. більше, ніж у 2000 р., і на 13,7 млрд. грн. більше, ніж у 1999 р. У 2002 р. випуск акцій дещо зменшився і становив 12,8 млрд. грн.Акції на території України переважно емітувались акціонерни­ми товариствами закритого типу. їх частка в загальній кількості ак­ціонерних товариств на 01.01.2003 становила 65,7% . Загальна кіль­кість акціонерних товариств протягом останніх років зменшувалась 1 на 01.01.2003 становила близько 35 тис.

У загальному випуску акцій частка фінансових інститутів зросла В 5,3% у 1998 р. до 12% у 2002 р. Всього з 1996 по 2002 р. комер­ційними банками емітовано акцій на 5,146 млрд. грн., страховими Компаніями — на 1,295 млрд. грн., інвестиційними компаніями та фондами — на 32 млн грн.

Протягом останніх років спостерігається тенденція зменшення питомої ваги обсягу випуску акцій інституційними учасниками фон­дового ринку в загальному обсязі випуску акцій у середньому на 2% ва рік. Так, випуск акцій непромисловими підприємствами у 2001 р. становив всього 1,322 млрд. грн., що становить близько 6% загально­го обсягу емітованих акцій . Випуск акцій акціонер­ними товариствами-підприємствами збільшився з 14,217 млрд. грн. у 2000 р. до 20,601 млрд. грн. у 2001 р. Частка випусків акцій, зареє­строваних у процесі корпоратизації та приватизації, залишається і на сьогодні досить значною і становить від 10 до 15% щорічного об­сягу зареєстрованих випусків.

У 2001 р. в Україні суб'єктами ринку почав динамічно викорис­товуватись такий поширений на світових фінансових ринках інстру­мент, як корпоративні облігації. У 2001 р. корпоративні облігації зайняли друге місце за обсягами випуску серед цінних паперів. Про­тягом 2001 р. було зареєстровано 62 випуски облігацій на суму 694,32 млн грн., що перевищує загальні обсяги випуску облігацій, за усі по­передні роки більше ніж у два рази (за 1996—2000 рр. обсяг випуску облігацій становив 339,515 млн грн.). Протягом 2002 р. Комісією було зареєстровано 108 випусків облігацій на суму близько 4,3 млрд. грн., що перевищило загальні обсяги випуску облігацій підприємств за усі попередні роки більше ніж у чотири рази. Порівняно з попередніми роками у 2002 р. значно більше юридичних осіб скористалися можливістю залучення додаткових коштів шляхом випуску корпоративних облігацій, У 2002 р. відбулося значне підвищення інтересу з боку господарських товариств до випуску власних облігацій і зменшення частки державних підприємств — емітентів облігацій. Тенденція випуску корпоративних облігацій переважно державни­ми підприємствами (67% від загального обсягу випуску корпоратив­них облігацій з 1996 по 2000 р.) протягом 2001 р. змінилася.

‡агрузка...

Не набуло значного поширення залучення коштів до місцевих бюджетів шляхом випуску облігацій місцевих позик. Серед основних причин такого становища — низький рівень довіри з боку інвесторі н до місцевих органів влади, високий рівень процентних ставок на ринку, відсутність кваліфікованих спеціалістів з питань випуску та обігу облігацій місцевих позик. Протягом 2001—2002 рр. в Україні не за реєстровано жодного випуску облігацій місцевих позик.

Протягом останніх років на фондовому ринку України зберігалась тенденція до збільшення загального обсягу торгів різними видами цінних паперів. За станом на 01.01.2002 загальний обсяг торгів па фондовому ринку України становив 68,481 млрд. гри., що на 2,013млрд. грн. більше, ніж загальний обсяг торгів з 1998 по 2000 р.

У 2001 р. частка обсягу торгів на організованому ринку цінних паперів України у загальному обсязі торгів становила 13,5%. Це найвищий показник за всі роки функціонування вітчизняного фондового ринку. Протягом останніх років цей показник коливався від 7 до 10%. У 2001 р. па організаторах торгівлі було укладено угод а купівлі-продажу цінних паперів на суму 9,24 млрд. грн., що перевищує загальні обсяги торгів на організованому ринку за усі попередні роки більше ніж у півтора раза (за 1996—2000 рр. обсяг торгів на організаторах торгівлі становив 6 млрд. грн.). У 2002 р. загальний обсяг торгів на фондовому ринку України становив 108,608 млрд. гри., тобто значно збільшився порівняно з минулими роками. При цьому обсяг торгів на неорганізованому ринку цінних паперів станови в 102,07 млрд. грн. Зменшення частки обсягу укладених угод на організованому ринку з 13,5% у 2001 р. до 6% у 2002 р. пов'язано з пере несенням продажу найбільш інвестиційно-привабливих державних пакетів акцій підприємств на майбутні періоди; продажем у 2002 р. пакетів акцій державних підприємств з низькою інвестиційною при вабливістю; невизначеністю щодо пакетів акцій підприємств, держав на частка з яких становить менше 25%; зниженням обсягу торгів ОВДП на вторинному ринку, що пов'язано з продовження строку їх погашення.

У 2001 р. на фондовому ринку України найбільшу частку серед фінансових інструментів, за якими здійснювались операції з купівлі-продажу, мали векселі та ОВДП на відміну від попередніх років, коли значну частку в структурі торгів на вторинному ринку становила торгівля акціями. У 2002 р. структура торгів дещо змінилася. Про­тягом року найбільше угод було виконано з купівлі-продажу век­селів — більше 50 млрд. грн., та акцій — більше 34 млрд. грн.

Організований ринок представлений в Україні сімома фондови­ми біржами та двома торговельно-інформаційними системами. Серед фондових бірж України Українська фондова біржа (УФБ), Україн­ська міжбанківська валютна біржа (УМВБ), Київська міжнародна фон­дова біржа (КМФБ), Донецька, Придніпровська та Кримська фондові біржі. Фондові біржі функціонують на території України у вигляді акціонерних товариств. Вони зосереджують попит і пропозицію цін­них паперів, сприяють формуванню їх ринкового курсу і здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, ста­тутів і правил біржової торгівлі. Фондові біржі створюються торгов­цями цінними паперами, які мають дозвіл на здійснення комерцій­ної і комісійної діяльності по цінних паперах.

Статутний фонд біржі згідно із Законом України "Про цінні па­пери і фондову біржу" має бути не меншим від 10 000 неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян, а чисельність засновників — не менш як 20. Якщо чисельність членів фондової біржі зменшуєть­ся до 10, її діяльність припиняється у разі неприйняття нових членів протягом 6 міс. Припиняється діяльність біржі і у випадку, коли число її членів стає менше ніж 10.

Головною торговельно-інформаційною системою України на сьо­годні є Перша фондова торговельна система (ПФТС). Південноукраїн­ська торговельно-інформаційна система, зареєстрована в 1999 р., відіграє незначну роль в позабіржовій торгівлі.

 

 

Чисельність торговців цінними паперами на фондовому ринку України протягом 1997—2000 рр. зростала і на 01.01.2001 р. стано­вила 859. На 01.01.2003 р. на ринку цінних паперів України діяло 860торговців цінними паперами, 106 зберігачів цінних паперів та 865реєстраторів власників іменних цінних паперів. Серед торговців цінними паперами близько 66% — суб'єкти підприємницької діяль­ності, для яких цей вид діяльності є виключним, 17 — комерційні банки,17% — інвестиційні компанії. При цьому комерційні банки здійснюють найбільший обсяг угод з цінними паперами, хоча їх частка зменшилась з 1998 по 2000 р. з 80 до 61%. Частка торговців ;і виключним видом діяльності зросла з 14 до 30%, інвестиційних компаній — з 6 до 9%. Переважну більшість операцій торговців становили комерційні та комісійні операції з цінними паперами (відповідно 65 та 33%). Діяльність з розміщення цінних паперів, представницька діяльність та діяльність з управління цінними па перами в загальному обсязі операцій становлять майже 2%.

Законодавством України передбачено ліцензування діяльності фінансових посередників. Так, Міністерство фінансів дає дозволи па здійснення діяльності із випуску та обігу цінних паперів, комерційної та комісійної діяльності з ними. Фонд державного майна дає ліцензії на ведення різних видів діяльності з приватизаційними цінними паперами.

Особливістю розвитку та функціонування інститутів спільного інвестування в Україні є те, що вони переважно були створені для обслуговування процесів сертифікатної приватизації. Близько 42% громадян України взяли участь у приватизації державного майна саме через інститути спільного інвестування. Пік активної діяльності інвестиційних фондів та компаній припав на 1997—1998 рр. — період найбільш активної приватизації державних підприємств. Переважна більшість діючих тоді інститутів спільного інвестування закриті інвестиційні фонди та закриті взаємні фонди інвестиційних компаній, які становили до 90% від загальної кількості інститутів спільного інвестування. Більш як половина інститутів спільного інве­стування зосереджені в Київській (45,6%) та Харківській (12,3%) областях. Зміни в кількості інвестиційних компаній та фондів за період з 1995 по 2000 р. подано на рис. 18.4.

На 01.01.2002 р. інститути спільного інвестування були представ­лені 129 інвестиційними фондами та взаємними фондами інвестицій­них компаній. Зниження загальної кількості інститутів спільного інвестування протягом останніх років викликано поступовим завер­шенням процесу масової приватизації та закінченням терміну дії більшості інститутів спільного інвестування. Тенденція до зменшення загальної кількості інвестиційних компаній та фондів зберігатиметься протягом наступних років внаслідок закінчення термінів дії біль­шості закритих фондів.

Інфраструктура фондового ринку України розвивається на основі впровадження сучасних розрахунково-клірингових систем та вдос­коналення нормативно-правової бази. Кількість реєстраторів, яка досягла максимального рівня в 1998 р., на початок 2002 р. змен­шилась до 366. У цей час кількість зберігачів становила 86. Пере­важна більшість реєстраторів зосереджена у найбільших промислових регіонах України: в Києві та Київській області — близько 28,9% , Харківській — 9,8, Дніпропетровській — 7,3, Донецькій — 6,4% .

У 1999 р. було створено Національний депозитарій — централь­ну ланку Національної депозитарної системи України, яка мала за­безпечити функціонування єдиної системи депозитарного обліку й обслуговування обігу цінних паперів, а також інтеграцію Національ­ної депозитарної системи в міжнародну систему депозитарних уста­нов. Національний депозитарій України є спеціальною установою, створеною у формі відкритого акціонерного товариства. Його акціонерами є Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, На­ціональний банк України, а також об'єднання учасників Національ­ної депозитарної системи та провідні професійні учасники фондово­го ринку України.

В Україні здійснюється як внутрішнє, так і зовнішнє регулюван­ня біржового ринку. Внутрішнє регулюванняполягає в підпорядку­ванні діяльності бірж внутрішнім правилам, нормативним докумен­там та процедурам, які регулюють діяльність біржі в цілому та ок­ремих її підрозділів.

Зовнішнє регулюванняполягає в підпорядкуванні діяльності бірж законодавчим та нормативним актам держави, інших організацій, а також міжнародним угодам. Зовнішнє регулювання здійснюється як державою, так і професійними учасниками фондового ринку. Держав­не регулювання біржового ринку здійснюється державними органа­ми, в компетенцію яких входить виконання тих чи інших функцій регулювання. Регулювання з боку професійних учасників ринку полягає в створенні ними само регульованих організацій, яким надаються певні функції регулювання, або в передачі державою частини своїх повноважень щодо регулювання ринку визначеним організаціям професійних учасників ринку.

Саморегульовані організації об'єднують на добровільних засадах професійних учасників ринку цінних паперів. Ці організації не мають на меті одержання прибутку, створюються для захисту інтересів своїх членів, інтересів власників цінних паперів та інших учасників на ринку цінних паперів та реєструються Державною комісією з цін них паперів і фондового ринку. Саморегульовані організації встановлюють для своїх членів відповідно до чинних законодавчих актів єдині обов'язкові для виконання правила, стандарти і вимоги щодо здійснення операцій на ринку цінних паперів, кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, а також здійснюють контроль за дотриманням своїми членами таких правил, стандартів і вимог законодавства про цінні папери.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, інші державні органи, що здійснюють регулювання фондового ринку, делегують само регульованим організаціям частину своїх повноважень щодо розробки та впровадження правил і стандартів здійснення операцій на фондовому ринку, сертифікації фахівців фондового ринку, надання дозволів (ліцензій) особам, які здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, збору, узагальнення та аналітичної обробки статистичної інформації про професійну діяльність на фондовому ринку.

Серед створених в Україні само регульованих організацій учасників фондового ринку — Українська асоціація торговців цінними пане рами, Українська асоціація довірчих товариств, інвестиційних фонді и та компаній, Українська асоціація інвестиційного бізнесу. Української асоціація торговців цінними паперами була створена в 1992 р. як добровільне об'єднання десяти юридичних осіб — найбільших торговців цінними паперами з метою розвитку ринку цінних паперів и Україні, забезпечення сприятливих умов для діяльності учасник і н фондового ринку та захисту інтересів простих інвесторів.

Українська асоціація довірчих товариств, інвестиційних фондів та компаній, заснована в 1994 р., основними напрямами своєї діяльності обрала сприяння розвитку інфраструктури фондового ринку, участі. в розробці законодавчого, нормативного та методичного забезпечення фондового ринку, а також інформаційні послуги. Українська асоціація інвестиційного бізнесу була створена в 1995 р. з метою захисту прав інвесторів, представлення їх інтересів перед урядом та громадськістю, надання допомоги своїм учасникам у реалізації ефективних стратегій інвестиційної діяльності. Учасниками цієї асоціації виступають більш як 100 українських компаній.

На початок 2003 р. в Україні діяло одинадцять само регульованих організацій, з яких п'ять є фондовими біржами, чотири — асоціаціями, В дві — торговельно-інформаційними системами. Серед бірж — це Українська, Київська міжнародна, Придніпровська та Донецька фондові біржі, Українська міжбанківська валютна біржа, а серед інших само регульованих організацій — Асоціація учасників фондового ринку

В України, Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв, Українська асоціація інвестиційного бізнесу, Перша фондова торговельна система та Південноукраїнська торговельно-інформаційна система.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)