АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Читайте также:
 1. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОШ
 2. КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
 3. Контрольні дати
 4. Контрольні диктанти
 5. Контрольні завдання
 6. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 7. Контрольні завдання
 8. Контрольні завдання
 9. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 10. Контрольні завдання
 11. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 12. Контрольні задачі.

1. Дайте характеристику складу й структури основних засобів.

2. Які фактори впливають на структуру основних фондів?

3. У чому полягає сутність амортизації й зношування основних коштів?

4. Назвіть п'ять методів амортизації основних фондів.

5. Як здійснюється амортизація нематеріальних активів?

6. Зазначте переваги й недоліки використання прискорених методів амортизації основних фондів.

7. Як впливає вибір методу амортизації на рух грошових коштів підприємства?

8. Вкажіть основні джерела фінансування капітальних вкладень?

9. Що таке відтворення основних фондів?

10. Зазначте джерела самофінансування простого відтворення виробництва?

11. Охарактеризуйте джерела самофінансування розширеного виробництва.

12. Зазначте джерела й способи фінансування ремонту основних фондів?

13. Яким чином визначається доцільність фінансування капітального ремонту основних Фондів?

14. Як впливає джерело фінансування ремонту й модернізації основних фондів на рух грошових потоків підприємства?

ТЕСТИ

1. Основні засоби – це:

а) грошова оцінкавартості матеріальних активів (основних фондів) підприємства;

б) нематеріальні активи;

в) устаткування, придбане підприємством для наступного перепродажу.

2. За призначенням основні засоби поділяються:

а) на виробничі і невиробничі;

б) матеріальні і грошові;

в) активні і пасивні.

3. Яка вартість основних засобів використовується для нарахування амортизації методом зменшуваного залишку:

а) відновлювальна; б) балансова; в) залишкова на початок періоду; в ) ринкова.

4. Амортизація:

а) це процес поступового переносу вартості основних виробничих фондів і нематеріальних активів з врахуванням витрат на їх придбання, виготовлення, модернізацію на собівартість продукції;

б) поступове зниження вартості основних коштів внаслідок їхнього зношування;

в) поступове перенесення вартості основних виробничих фондів на вироблений продукт;

г) поступове перенесення вартості зносу основних виробничих коштів на валові витрати підприємства.

5. Основні фонди відображаються в бухгалтерському балансі за показником:

а) початкової вартості;

б) залишкової вартості;

в) відновлювальної вартості.6. Відтворення основних засобів:

а) це процес безперервного відновлення основних виробничих коштів;

б) заміна зношених частин основних коштів;

в) заміна зношеного обладнання на нове.

7. Просте відтворення основних фондів передбачає, що джерелом фінансування є:

а) амортизація; б) внутрішні фінансові ресурси; б) власні фінансові ресурси.

8.За яких умов підприємство має право використовувати щорічну індексацію основних засобів:

а) за умови, що торішній рівень інфляції склав менше 5%;

б) з дозволу Кабінету Міністрів України;

в) здійснюється самостійно, якщо застосована прискорена амортизація основних фондів;

г) проводиться самостійно за умови, що торішній рівень інфляції склав більше 10%

9.За яким методом нараховується амортизація нематеріальних активів:

а) за методом суми років експлуатації; б) виробничим; в) лінійним; г) зменшення залишкової вартості об'єкта; в) методом прискореного зменшення залишкової вартості.

10. На які економічні показники впливає прискорена амортизація основних фондів:

а) сприяє збільшенню доходу від реалізації продукції; зменшує валові витрати, скорочує тривалість експлуатації основних фондів;

б) дозволяє швидше оновлювати основні фонди, прискорює процес формування власних фінансових ресурсів, запобігає моральному старінню основних фондів;

в) збільшує валові витрати, приводить до збільшення податку на прибуток, забезпечує рівномірне накопичення амортизаційних відрахувань.

11. Вкажіть на переваги оренди основних фондів у порівнянні з придбанням їх у власність[1]:

а) збільшує балансову вартість основних фондів, прискорює відтворення основних фондів;

б) зменшує потребу в фінансових ресурсах для придбання основних фондів;

в) збільшує суму прибутку; г) зменшує суму податку на прибуток.

12. Які із вказаних коефіцієнтів характеризують стан використання основних коштів підприємства:

а) фондовіддача, рентабельність використання основних фондів підприємства, фондоємність;

б) коефіцієнт відновлення, коефіцієнт зношування, коефіцієнт вибуття;

в) коефіцієнт автономії, коефіцієнт покриття процентних виплат, коефіцієнт маневреності.

13. Які показники характеризують ефективність використання основних фондів:

а) фондовіддача; рентабельність використання основних фондів; фондомісткість;

б) коефіцієнт зношування; коефіцієнт відновлення; коефіцієнт вибуття;

в) коефіцієнт оборотності, г) коефіцієнт маневреності.

14. Які інвестиції називаються реальними (капітальними):

а) безпосереднє вкладення грошових коштів у виробничі активи підприємства;

б) які можуть окупитися й принести прибуток; в) довгострокове вкладення грошових коштів у різноманітні фінансові активи підприємства; г) які здійснюються в грошовій формі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств. – [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http//zakon1.rada.gov.ua

2. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. – К.: Лібра, 1999

3. Фінанси підприємств. Підручник / А.М.. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін. К.:КНЕУ, 2008. – С. 294-328.

4. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємства. – Харків, ВД ІНЖЕК, 2007. – С. 213-235.

5. Лень В.В., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2006. –С. 81–86.

 


[1] Дві вірні відповіді.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)