АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

АФО імунної системи

Читайте также:
 1. IV. Настільні видавничі системи.
 2. Афінська та спартанська системи виховання: порівняльний аналіз.
 3. АФО органів сечової системи
 4. Взаємодія користувача та файлової системи ПК
 5. Виборчі системи: їх ознаки та різновиди
 6. Виборчі системи: сутність І типологія
 7. Визначення неповних імунних антитіл системи AB0 непрямою пробою Кумбса
 8. Винагорода за працю. Заробітна плата: суть, форми і системи
 9. Випробування складальних одиниць гідросистеми
 10. Відновлення системи
 11. Відносин, який охоплює всю номенклатуру товарів. Тому реформа національної системи

Імунітет – захисна реакція організму від інфекційних агентів та інших чужорідних речовин. Вона поширена по всьому організму, її клітини циркулюють в системі лімфо- та кровообігу.

Органи імунної системи поділяються на:

· центральні;

· периферичні.

Центральні органи

Вилочкова залоза (тимус):

Після народження це зрілий орган, який складається з двох часток, оточених капсулою. Під капсулою знаходиться кіркова речовина, в якій є багато малих лімфоцитів і мозкова речовина (складається з ретикулярних та епітеліальних клітин).

90% лімфоцитів руйнуються в тимусі, а 10% набувають імунної функції. Дозріває тимус у 12-15 років, а потім починається фізіологічна інволюція (знижується синтез гормонів, клітин)

Периферичні органи

Після дозрівання у центральних органах лімфоцити потрапляють у кров і лімфу, а потім в периферичні органи.

1. Лімфатичні вузли: закладаються на 3-4 тиж. в/у життя, а закінчується їх утворення в перші місяці життя. Складається з капсули, кіркової, мозкової речовини і перегородок. У кірковій частині є багато фолікул, які містять лімфоцити, макрофаги, ретикулярні клітини.

Функції лімфоцитів:

· синтез антитіл;

· утворення лімфоцитів;

· бар*єрно-фільтраційна (затримка чужорідних клітин, злоякісних клітин).

2. Селезінка: дозрівання через декілька років після народження. Загальна будова така ж як в л/в.

Функції:

· імунологічна (утворення Т і В лімфоцитів);

· синтез антитіл.

3. Лімфатична тканина шлунка та кишечника: лімфоїдна тканина розташована вздовж поверхні шлунка і кишок.

Функції:

· синтез антитіл;

· створення імунітету слизових оболонок;

· участь у диференціації лімфоцитів.

4. Мигдалики кільця Вольдейєра-Пірогова: розвиваються до періоду статевого дозрівання.

В імунній відповіді організму на чужорідну речовину беруть участь дві ланки:

· вроджений неспецифічний (природній) імунітет;

· набутий специфічний імунітет.

Антигени потрапляють в організм ч/з шкіру, ніс, вуха, слизову оболонку очей, рота. Вони гинуть під впливом різних чинників. Це є первинна лінія захисту організму, тобто неспецифічні чинники захисту.

Вони поділяються на:

1) механічні бар*єри та фізіологічні чинники;

2) біохімічні та фізіологічні чинники;

3) гуморальний компонент;

4) клітинний компонент.

До механічних факторів відносяться:

· неушкоджена шкіра;

· слизова оболонка дихальних шляхів, очей органів травлення;

· кашель, чхання;

· блювання, пронос;

· виділення слини, поту сліз;

· підвищення температури тіла.

Біохімічні та хімічні фактори:

· соляна кислота шлункового соку;

· фермент лізоцим.

Гуморальний компонент:

· природні антитіла сироватки крові;

· лізоцим (його кількість у новонароджених більша ніж у дорослих);

· інтерферон (у новонароджених синтезується у достатній кількості, а в грудному віці синтез дещо знижується).

Клітинний компонент:

· система фагоцитозу (це захоплення і поглинання чужорідних речовин, їх руйнування і виведення з організму, головну роль в ньому відіграють макрофаги). Макрофаги утворюються з моноцитів;

· продукція біологічно активних речовин (інтерферон).

 

Набутий специфічний імунітет: його здійснюють лімфоцити.

Він поділяється на:

· клітинний (виконують Т лімфоцити);

· гуморальний (В лімфоцити);

Клітинний імунітет:

Т лімфоцити утворюються у вилочковій залозі, з тимуса вони надходять в кров і периферичні л/в.

Вони поділяються на:

· Т лімфоцити-хелпери (допомагають) – В клітинам перетворюватися в плазматичні клітини;

· Т лімфоцити-кілери (вбивають). Вони здійснюють руйнування вірусів та злоякісних клітин.

Гуморальний імунітет:

В основі лежить синтез антитіл.

Антитіла – це білки, які утворюються у відповідь на появу антигенів (чужорідних білків). Він представлений В лімфоцитами. В лімфоцити утворюються у кістковому мозку, там він дозріває і має на собі антиген розпізнаючий рецептор (ІдМ), потім він надходить у кровоносне русло. β-лімфоцит має антигенрозпізнаючий фактор і може захопити 1 споріднений антиген. Коли в організм потрапляє антиген відповідний імуноглобулін (антитіло) утворює імунний комплекс для знищення антигену.

 

 

...

1 | 2 | 3 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)