АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні системи залізобетонних мостів

Читайте также:
 1. IV. Настільні видавничі системи.
 2. Афінська та спартанська системи виховання: порівняльний аналіз.
 3. АФО імунної системи
 4. АФО органів сечової системи
 5. Блок 17. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ ТА ОСНОВНІ ТИПИ КЛІМАТУ.
 6. В1.1 Основні історіософські концепції походження українського народу.
 7. Взаємодія користувача та файлової системи ПК
 8. Виборчі системи: їх ознаки та різновиди
 9. Виборчі системи: сутність І типологія
 10. Види, рівні та основні завдання моніторингу
 11. Визначення неповних імунних антитіл системи AB0 непрямою пробою Кумбса
 12. Визначте основні шляхи надання допомоги учням з особливостями психофізичного розвитку в адаптації серед здорових людей.

Класифікація мостів

 

-По області застосування мости діляться на:

Залізнодорожні, Автомобільні, Метромости, Пішохідні, Комбіновані (наприклад, автомобільно-залізнодорожні).

-Виділяють також :

трубопровідні мости, акведуки (використовуються для транспортування води) і віадуки (мости через яри або ущелини; сполучають крапки, рівні по висоті).

-По конструкції мости діляться на:

o Балочні — найпростіший вид мостів. Призначені для перекриття невеликих прольотів. Пролітні будови — балки, що перекривають відстань між опорами.

o Висячі — основна конструкція, що несе, виконана з гнучких елементів, проїжджа частина підвішена.

o Вантові — різновид висячих мостів: роль основної конструкції, що несе, виконує вантова ферма, виконана з прямолінійних сталевих канатів. Цей вигляд представляють всі найбільші по довжині і висоті прольоту мости світу. Прикладом такого моста може служити Великий Обухівський міст у Санкт-Петербурзі.

o Арочні — основними конструкціями, що несуть, є арки або зведення. При цьому опорам передаються не тільки вертикальні, але і горизонтальні зусилля.

o Понтонні, або наплавні — тимчасові мости на плавучих опорах.

Варто відзначити окремо горбаті мости, які відрізняються своєю формою: вони істотно вигнуті вгору.

-За типом проїзду:

o мости для їзди зверху

o низом

o посередині

-Розлучні мости:

Мости, що розводяться підняттям середньої частини

Поворотні мости: у таких мостів середня частина шарнірно укріплена на річки, що стоїть в середині, опорі. Міст розлучається поворотом середньої частини на 90°, таким чином середня частина стає паралельна руслу річки.

-За матеріалом основних частин — дерев'яні мости, кам'яні мости, залізобетонні мости, сталеві мости .

 

Навантаження на мостові споруди

а) постійні навантаження і впливи (власна вага конструкцій, вплив попереднього напруження, тиск від ваги грунту та ін).;

б) тимчасові рухомі навантаження та їх впливу (вертикальні навантаження, тиск грунту від впливу тимчасового вертикального навантаження та ін).;

в) інші тимчасові навантаження і впливи (вітрове навантаження, льодове навантаження та ін.)

 

Основні системи залізобетонних мостівІснує кілька систем железобетонніх мостів:

балкові, рамні, арочні і комбіновані.

-Балочні розрізні системи (рис. 2.12, а) використовують для пе рекритія невеликих прольотів (6-42 м). Нерозрізні балкові мости (рис. 2.12, б) застосовують при прольотах від 30-40 до 100 - 130 м.

-У консольних системах (рис. 2.12, в) підвісні прогонові будови прольотом l1 спираються на консолі l2 основних пролітних будов.

- Рамні системи мостів (рис. 2.12, г) застосовують при прольотах 30-60 м

-Рамно-балкові системи (рис. 2.13, а) мостів виходять з рамних і підвісних прогонових будов, шарнірно опертих на консолі рам. Прольоти таких систем можуть бути в межах від 40 до 150 м.

У рамно-консольних системах Т-подібні рами шарнірно свя зани між собою (рис. 2.13, б). Такі системи застосовують для прольотів 60-200 м.

-При міцних грунтах в підставі опор можливе застосування мостів арочних систем (рис. 2.14, а). Арками залізобетон них мостів перекривалися прольоти від 50 до 390 м.

 

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)