АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

В якості економічної моделі справжнього соціалізму економічні радники Горбачова певний час вбачали

Читайте также:
 1. E. баланс відображає інформацію на певну дату, а звіт про фінансові результати за певний період
 2. А.5 Індикатори якості медичної допомоги
 3. Автоматичний моніторинг якості повітря
 4. Актуальні проблеми економічної безпеки України
 5. Альтернативні макроекономічні теорії.
 6. Аналіз зміни рівноваги у моделі AD-AS.
 7. Аналіз моделі IS-LMдля відкритої економіки при фіксованому обмінному курсі.
 8. Аналіз моделі мультиплікатора.
 9. Аналіз суті та практичних висновків моделі економічного зростання Р. Солоу.
 10. Аналіз сучасної економічної ситуації
 11. Аналіз якості продукції
 12. Б.Механізм відновлення економічної рівноваги, що порушується сукупним попитом, або сукупною пропозицією.

Варіант

1) Всеросійську надзвичайну комісію створено у 1917році!!!!

2) Рузвельт був президентом у США у 14 вересня 1901 — 4 березня 1909

3) Після М.Тетчер на посаді прем єра Великобританії став Джон Ме́йджор

Конституція 1946 встановлювала у Франції

Конституцією 1946 року у Франції встановлювалася Четверта республіка. В ній підтверджувалися права і свободи, проголошені ще Декларацією прав людини і громадянина 1789 року. Додатково закріплювалися права на організацію профспілок і забастовки, рівноправність чоловіків і жінок. Заборонялася дискримінація за мотивами національної належності, віросповідання та політичних переконань. Передбачалося обмеження прав приватних монополій, гарантувалося право на матеріальне забезпечення, відпочинок, працю, безкоштовну світську освіту будь-якого рівня.Франція відповідно до ст. 1 Конституції проголошувалася неподільною, світською, демократичною і соціальною республікою. В окремому розділі закріплювався народний суверенітет. Виборчими правами наділялися всі повнолітні французькі громадяни обох статей.

 

В якості економічної моделі справжнього соціалізму економічні радники Горбачова певний час вбачали

Що ж стосується «справжнього соціалізму», про існування якого говорив М. Горбачов, то поступово вимальовувався його образ як гуманного, демократичного устрою. Саме такий соціалізм, який нещодавно оцінювався в радянському суспільствознавстві як «реформістська теорія», оголошувався ідеалом, мето*0 Комуністичної партії. Однак перетворення КПРС в соціал-демократичну партію не відбулося. Навіть останній, XXVIII з'їзд КПРС, який відбувся влітку 1990 р., прийнявши програмну заяву «До гуманного, демократичного соціалізму», проголосив КПРС партією «соціалістичного вибору і комуністичної перспективи».
Але програмна заява КПРС так і не стала платформою, яка б об'єднала все суспільство, чи навіть — усіх комуністів. Перебудова супроводжувалась диференціацією інтересів різних груп населення, які не могли бути передбачені в програмі однієї партії. Оцінюючи історичний досвід СРСР, частина населення (насамперед інтелігенція) стала схилятися до висновку, що справа не в деформації марксистсько-ленінського вчення, а в утопічності, неможливості реалізації комуністичних ідей взагалі. У вирі усіх цих подій перебувала УРСР.6) Причини страти короля Франції Людовіка 16:

Король Людовик XVI щедро витрачав гроші, включно з військовими видатками на ведення семилітньої війни та підтримку колоній в Американській революції, й державний борг досяг величезних розмірів. Збільшення податків лягало тягарем на плечі третього стану . Встановлення нової системи податків, які включали б податки на землю, і які повинні були б платити також перші два стани. Звісно, дворянство й духівництво зустріло таку ідею супротивом. Розгорнулася боротьба за представництво й систему голосування в Генеральних штатах.Зрада державі.

7) Буржуазне право базується на принципах а) рівності і гуманності

8) Відповідальний Уряд у Великобританії формувався 4) обома палатами парламенту

9) Комінтерн це 4) орган по підготовці соціалістичних революцій по всьому світу

10) Ялтинська конференція за участі Англії,США,СРСР відбулась 1) 1945р.
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)