АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Номінації конкурсу

Читайте также:
 1. Аналіз Закону України « Про державну службу»
 2. Вcеукраїнського конкурсу-фестивалю сучасного музичного та вокального мистецтва
 3. Вербальна комунікація
 4. Визначення переможців Конкурсу
 5. ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
 6. Грошова система
 7. Для того, щоб дати змогу учням висловити свої думки та передати враження від сприймання художніх творів, доцільно використати такі методи 2 страница
 8. Для участі у районному професійному конкурсі
 9. Договірні відносини приватизації
 10. Завдання і зміст словникової роботи в різних вікових групах дошкільного закладу
 11. Загальне ознайомлення з базовим підприємством ( Додаток №1).

Про конкурс дитячих малюнків

Для учнів учбових закладів міста

 

«Ми – за чисте місто!»

І. Загальні положення

Мета Конкурсу

 

Створення позитивного іміджу міста Курахове, як екологічно чистого, благоустроєного міста, комфортного для проживання мешканців з високою екологічною культурою.

 

1. Конкурс «Ми – за чисте місто!» організовується та проводиться Курахівською міською радою за підтримки Курахівського міського центру культури і дозвілля в рамках програми «Молодь за здорове майбутнє»

2. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для окремих учнів та колективів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

ІІ. Завдання конкурсу

 • Формування вищого рівня екологічної культури учнів та любові до рідного краю.

· Сприяти зростанню інформованості школярів про екологічні проблеми, пов’язані з побутовими відходами, та вихованню їхньої громадянської позиції у справі відповідальності за стан довкілля;

· Привернути увагу широкого кола громадськості до проблем охорони навколишнього середовища.

 • Прищеплювати учням, громадськості усвідомлення відповідальності за утримання в належному стані місця проживання.
 • Виховувати у дітей, молоді усвідомлену причетність до корисних справ, сприяти формуванню етичних взаємовідносин людини з довкіллям.


ІII. Строки, умови та порядок проведення Конкурсу

Конкурс проводиться з 3 квітня 2014 року по 18 квітня 2014
До складу журі входять фахівці в області реклами та дизайну, керівники студій образотворчого мистецтва, екологи, представники громадськості, органів місцевого самоврядування.
Участь у конкурсі можуть брати учні 1-4, 5-9, 10-11 класів.

Перед юними художниками постає завдання за допомогою аркуша паперу, фарбів, або олівця розповісти про своє рідне місто, відобразивши у роботах екологічні проблеми міста Курахове, відобразити рідне місто, як екологічно чисте, благоустроєне, комфортне для проживання мешканців з високою екологічною культурою.

 

IV. Номінації конкурсу.

1. «Екологічні проблеми міста»

2. «Яким я хочу бачити рідне місто у майбутньому»

3. «Мої технології на користь екології»

4. «Цікаве дозвілля – чисте довкілля» 

Роботи мають відповідати таким вимогам:

 

1. Розмір малюнка може мати форму А-4.

2. На конкурс представляються індивідуальні творчі роботи, виконані в довільній графічній або живописній техніці.

3. На зворотньому боці кожної конкурсної роботи необхідно зазначити:

4. Назва роботи, техніка виконання;

5. Прізвище, повне ім'я, по батькові, вік, назва навчального закладу, клас, контактний телефон автора роботи;

6.домашня адреса;

7. Надіслані малюнки не оформлюються рамкою, паспарту.

Кількість робіт, поданих на Конкурс від одного учасника становить не більше 2 у кожній номінації.

Подані на конкурс роботи повертаються по закінченню конкурсу.

 

V. Критерії оцінки робіт:

• творчий підхід (забороняється копіювання та запозичення тем тощо);

• повнота розкриття запропонованої теми;

• рівень володіння технікою виконання, матеріалом;

• охайність роботи.

I, II, III місто визначається у кожній віковій номінації, тобто:

1-4 класи

5-9 класи

10-11 класи


Роботи на конкурс приймаються з 3 квітня по 18 квітня 2014 р. Підведення підсумків Конкурсу – 18 квітня 2014 року. Урочисте нагородження переможців Конкурсу та демонстрація робіт переможців відбудеться 18 квітня о 13-00 у Курахівському міському центрі культури і дозвілля під час проведення екологічної казки «Прекрасен мир живой природы»
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)