АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

З дисципліни «гроші і кредит»

Читайте также:
 1. VIII. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 2. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 3. Варіанти завдань для домашньої контрольної роботи із дисципліни
 4. Вивчення дисципліни
 5. Відмінності між поняттям господарського права — як правової науки, як галузі права, як навчальної дисципліни.
 6. Вопроси до іспиту з дисципліни
 7. Графік розподілу навчального часу за темами навчальної дисципліни і видами навчальної роботи за ОПП
 8. Дисципліни «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»
 9. для специальности «Финансы и кредит»
 10. З ДИСЦИПЛІНИ « ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»
 11. З ДИСЦИПЛІНИ « ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»
 12. З ДИСЦИПЛІНИ «Аналіз діяльності бюджетних установ»

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ЕСЕ

 1. Вартість грошей в минулому і сучасному паперово-кредитному обігу.
 2. Сучасний монетаризм, його провідні напрями і тенденції розвитку.
 3. Сучасна монетарна політика в Україні.
 4. Грошово-кредитна політика як стабілізатор економіки та грошей.
 5. Вплив інфляції на розвиток макроекономічних процесів.
 6. Особливості інфляційного процесу в Україні.
 7. Функції грошей в умовах інфляції.
 8. Вітчизняний і зарубіжний досвід подолання інфляції.
 9. Світовий досвід антиінфляційної політики.
 10. Методи регулювання інфляції.
 11. Знецінення грошової одиниці в умовах інфляційного процесу.

12. Грошові агрегати: вітчизняний і світовий досвід їх застосування.

13. Суть та особливості обігу депозитних грошей, векселів і чеків.

14. Грошовий мультиплікатор як інструмент регулювання пропозиції грошей.

15. Методи регулювання грошового обігу в Україні.

16. Типи грошових реформ: принципи проведення та наслідки для економіки та її суб’єктів.

17. Грошова реформа в Україні та особливості її проведення.

18. Механізм функціонування паперово-кредитної системи грошей.

19. Національний банк в сучасній структурі грошової системи.

20. Валютний курс, основи його формування та регулювання.

21. Сучасні валюти і валютні відносини, конвертованість валют.

22. Валютний ринок та механізм його регулювання.

23. Необхідність і методи стабілізації валюти.

24. Платіжний баланс, його зміст і роль у механізмі валютного регулювання.

25. Золотовалютні резерви у системі державного регулювання.

26. Особливості формування валютної системи України.

27. Міждержавне валютне регулювання та його вплив на національну валютну систему.

28. Методи формування валютного курсу та практика їх використання в Україні.

29. Загальні передумови формування і розвитку кредитних відносин.

30. Роль кредиту у формуванні ринкового середовища України.

31. Форми і види кредиту та перспективи їх розвитку в Україні.

32. Грошово-кредитна політика в Україні.

33. Кредитні відносини та інфляція.

34. Позичковий процент та фактори його диференціації, процентна політика НБУ.

35. Розвиток кредиту в Україні (на прикладі будь-якої галузі економіки).36. Фінансово-кредитні установи в Україні та перспективи їх розвитку.

37. Небанківські фінансово-кредитні інститути в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення.

38. Грошово-кредитна політика центрального банку держави.

39. Ризики в банківській діяльності і управління ними.

40. Забезпечення стійкості банківської системи.

41. Механізм державного регулювання банківської системи.

42. Механізм реалізації грошово-кредитної політики держави.

43. Кредитоздатність клієнта банку та методи її оцінки.

44. Банківський факторинг та практика його застосування в Україні.

45. Механізм іпотечного кредиту та практика його застосування в Україні.

46. Лізингова форма кредиту та практика його застосування в роботі транспортних підприємств.

47. Інвестиційна діяльність комерційних банків в Україні.

48. Фінансові послуги комерційних банків: сучасний стан та перспективи розвитку.

49. Ліквідність комерційних банків і методи її забезпечення.

50. Кредитна лінія та її роль для економіки, позичальника та кредитора.


 
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)