АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

З ДИСЦИПЛІНИ « ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО». для студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

Читайте также:
 1. VII.ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО.
 2. VIII. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 3. Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти). – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
 4. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 5. Варіанти завдань для домашньої контрольної роботи із дисципліни
 6. Вивчення дисципліни
 7. Відмінності між поняттям господарського права — як правової науки, як галузі права, як навчальної дисципліни.
 8. Вопроси до іспиту з дисципліни
 9. Господарське законодавство
 10. Господарське законодавство України
 11. Господарське законодавство – інститут господарського права
 12. Господарське право та державне управління економікою

для студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

напрямку підготовки 0304 «Право»

Варіант 28.

1. Охарактеризуйте діяльність фермерського господарства, розкрийте поняття, визначте характерні ознаки та особливості правового регулювання.

 

2. Дайте поняття та охарактеризуйте види спеціальних (вільних) економічних зон.

 

3. Задача

 

Один iз учасників товариства відступив свою частку іншому учаснику. Документи про реєстрацію цих змін в установчих документах товариства були надані державному реєстратору лише piк потому. Державний реєстратор відмовив у реєстрації змін в установчих документах, посилаючись на те, що зміни подані з пропуском строку.

Чи правомірні дії реєстратора? Протягом якого часу зміни до установчих документів повинні були бути подані на реєстрацію? Які наслідки пропуску цього строку? 3 якого моменту другий учасник вважається таким, що набув прав на частку першого учасника? Чи може перший учасник скасувати передачу своєї частки другому учаснику до реєстрації відповідних змін?

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії юридичних дисциплін

Пр. № ___ від «___» ____________2013 року

Голова циклової комісії __________________О.К. Кіяшко

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ « ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»

для студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

напрямку підготовки 0304 «Право»

Варіант 29.

1. Розкрийте поняття особистого селянського господарства, визначте його характерні ознаки та порядок діяльності.

 

2. Охарактеризуйте державне регулювання інвестиційної діяльності, визначте засоби та механізми реалізації.

 

3. Задача.

 

До адвоката звернувся іноземний громадянин iз запитом, в якому просив надати юридичні консультації з питань організації бізнecy в Україні. Іноземця, зокрема, цікавило, в якій організаційно-правовій формі слід створити юридичну особу, щоб вона відповідала наступним вимогам:

- мета - отримання прибутку;

- предмет діяльності - торгівля цінними паперами або послуги у сфері страхування;

- учасники - фізичні та юридичні особи резиденти та нерезиденти;

- можливість концентрації капіталу в значних розмірах;



- управління - всіма його учасниками;

- підвищений рівень забезпеченості вимог кредиторів.

Підготуйте письмову юридичну консультацію з цих питань.

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії юридичних дисциплін

Пр. № ___ від «___» ____________2013 року

Голова циклової комісії __________________О.К. Кіяшко

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ « ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»

для студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

напрямку підготовки 0304 «Право»

Варіант 30.

1. Дайте характеристику господарським об’єднанням, розкрийте поняття, ознаки та види. Проаналізуйте особливості їх правового становища.

 

2. Визначте поняття грошей та охарактеризуйте грошові зобов'язання господарського характеру.

 

3. Задача

 

Прокурор звернувся до суду iз позовом про визнання недійсним статуту товариства з обмеженою відповідальністю, засновниками якого були: особа без громадянства, 15-річний громадянин України, Казенне підприємство, Споживчий кооператив та Благодійний фонд. Прокурор навів такі підстави позову: згідно з чинним законодавством yci зазначені особи не вправі виступати засновниками господарських товариств.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)