АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Чи правомірна позиція райдержадміністрації в цій справі? Які дії засновників товариства забезпечать захист їх права на реєстрацію товариства?

Читайте также:
 1. I. Значение владения движимыми вещами (бумагами на предъявителя и правами требования как вещами)
 2. I. Общее понятие о вещных правах на чужую вещь
 3. I. Права угодий в чужих имениях и общее понятие о сервитутах
 4. II. Общее понятие об ограничениях права собственности
 5. II. Права и обязанности Нанимателя
 6. II. Права и обязанности Сторон
 7. II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
 8. II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
 9. II. Способы приобретения права собственности на движимые вещи
 10. III. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
 11. III. Залог (заклад) движимости, ипотека движимости и залог права
 12. IV. Права присвоения

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії юридичних дисциплін

Пр. № ___ від «___» ____________2013 року

Голова циклової комісії __________________О.К. Кіяшко

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ « ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»

для студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

напрямку підготовки 0304 «Право»

Варіант 7.

1. Охарактеризуйте основні методи державного регулювання економіки.

 

2. Проаналізуйте корпоративні права, визначте їх види; охарактеризуйте правовий режим державних корпоративних прав.

 

3. Задача.

 

 

Державний реєстратор відмовив у реєстрації в якості суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб: 17-річному громадянину України, 25-річному громадянину Німеччини та 18-річнній oco6i без громадянства, посилаючись на те, що згідно з чинним законодавством України вони не вправі займатись підприємницькою діяльністю.

Чи правомірні дii державного реєстратора?

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії юридичних дисциплін

Пр. № ___ від «___» ____________2013 року

Голова циклової комісії __________________О.К. Кіяшко

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ « ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»

для студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

напрямку підготовки 0304 «Право»

Варіант 8.

1. Визначте поняття та охарактеризуйте види та значення засобів державного регулювання економіки.

 

2. Проаналізуйте правові основи ліцензування і патентування окремих видів господарської діяльності, дайте визначення ліцензії та патенту.

 

3. Задача.

 

Один iз учасників товариства відступив свою частку іншому учаснику. Документи про реєстрацію цих змін в установчих документах товариства були надані державному реєстратору лише piк потому. Державний реєстратор відмовив у реєстрації змін в установчих документах, посилаючись на те, що зміни подані з пропуском строку.

Чи правомірні дії реєстратора? Протягом якого часу зміни до установчих документів повинні були бути подані на реєстрацію? Які наслідки пропуску цього строку? 3 якого моменту другий учасник вважається таким, що набув прав на частку першого учасника? Чи може перший учасник скасувати передачу своєї частки другому учаснику до реєстрації відповідних змін? 

Розглянуто на засіданні циклової комісії юридичних дисциплін

Пр. № ___ від «___» ____________2013 року

Голова циклової комісії __________________О.К. Кіяшко

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ « ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»

для студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

напрямку підготовки 0304 «Право»

Варіант 9.

1. Охарактеризуйте планування та прогнозування господарської діяльності.

 

2. Визначте характерні риси та види оперативно-господарських санкцій.

 

3. Задача.

Суб'єкт підприємницької діяльності Васильєв Д.В. відкрив магазин з продажу будівельних матеріалів. Через деякий час він орендував в цілому магазин і два відділи, де здійснював реалізацію деяких будівельних матеріалів.

Чи необхідно придбати торговельний патент у даному разі? Які види діяльності за законодавством підлягають патентуванню?

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії юридичних дисциплін

Пр. № ___ від «___» ____________2013 року


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)