АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Види загоєння ран

Читайте также:
  1. Види порушень загоєння переломів
  2. Фази загоєння ран

Залежно від розмірів пошкодження, форми ранового дефекту, стану живлення тканин, наявності та характеру мікрофлори, реактивності організму розрізняють такі види загоєння ран:

1. Загоєння первинним натягом. Первинним натягом загоюються асептичні, "чисті", неінфіковані рани, у яких відсутні сторонні тіла, змертвілі тканини, збережене кровопостачання та іннервація. У них швидко відбуваються репаративні процеси, настає склеювання країв рани і формування вузького лінійного рубця. Загоювання первинним натягом проходить протягом 6-10 діб без утво­рення грануляційної тканини. Терміни загоювання залежать від локалізації рани, віку потерпілого й стану поранення. Рани, розташовані в ділянках з доброю васкуляризацією (голова, шия, обличчя), загоюються досить швидко.

2. Загоювання вторинним натягом відбувається у тих випадках, коли рана є інфікованою, містить нежиттєздатні тканини, сторонні тіла тощо (рис. 2.2.4).

 

 

 

а б в

 

Рис. 2.2.4. Загоювання рани вторинним натягом:

а - розсмоктування некротичних тканин;

б - утворення і розростання грануляцій; в - формування рубця.

 

 

У цих випадках загоювання рани відбувається з вираженими клінічними і морфологічними ознаками запалення. У рані виникає біль, припухлість, почер­воніння, підвищується температура тіла, пов'язка просякає ексудатом. Залежно від виду ранової мікрофлори та наявності некротичних тканин, виділення з рани можуть бути серозними або гнійними. З очищенням рани від некротичних тканин і ексудату з'являються окремі ділянки (гранули) грануляційної ткани­ни, яка поступово розростається, наповнює рану і перетворюється в фіброзну тканину (рубець). Одночасно настає епітелізація рани за рахунок розростан­ня шкірного епітелію. У цілому загоювання ран вторинним натягом є тривалим процесом, він може тривати від 15-20 діб до декількох тижнів. Рубець при цьому виді загоювання стає грубим, при його зморщуванні можуть спостері­гатися контрактури суглобів (якщо рана розташована в ділянці суглоба) або деформація певної ділянки тіла.

3. Загоювання під струпом. Спостерігають при поверхневих ушкоджен­нях шкіри, опіках і відмороженнях. Струп - це кірочка, яка утворюється з крові й лімфи і щільно прилягає до ушкодженої шкіри. Загоювання рани під струпом відбувається за загальними принципами регенерації, тільки значно швидше, оскільки він виконує функцію біологічної пов'язки, захищає рану від інфікування і травматизації. Тривалість загоєння під струпом залежить від розмірів ран, а також швидкості епітелізації, і складає в середньому 8-12 діб. 


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)