АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 12. Процесуальні строки

Читайте также:
 1. Визначте, чи можна вважати поведінку Антонечка ухиленням від слідства? Чи зупинявся в цьому випадку перебіг давності? Як обчислюються строки давності?
 2. Екологічний податок. Платники, об’єкт і база оподаткування. Ставки податку. Порядок обчислення та строки сплати податку.
 3. Изменение указателя текущей строки
 4. Кримінально-процесуальна форма та кримінально-процесуальні гарантії.
 5. Кримінально-процесуальні функції.
 6. Порядок нарахування та строки сплати податку
 7. Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності
 8. Процесуальні строки
 9. Стаття 276. Кількість і якість енергії. Строки, ціни та порядок розрахунків за договором енергопостачання
 10. Строки провадження в справах про банкрутство
 11. Тема 8. Процесуальні строки

 

Під час написання курсової роботи за цією темою необхідно засвоїти поняття процесуальних строків, порядок їх встановлення та обчислення, визначити коло законодавчих актів, якими встановлено ці строки, та компетенцію господарського суду у встановленні процесуальних строків.

Вивчаючи питання перебігу процесуальних строків, необхідно з'ясувати обставини, які впливають на їх зупинення, відновлення, продовження та закінчення.

Окрему увагу необхідно приділити строкам, які встановлені законодавством про господарське судочинство та строкам, які встановлюються судом в залежності від обставин.

 

План.

1. Поняття процесуальних строків. Встановлення та обчислення строків у господарському процесі.

2. Види строків у господарському процесі.

3. Продовження та відновлення процесуальних строків.

Нормативні акти та література

1. Господарський процесуальний кодекс України.

2. Про деякі питання застосування позовної давності при вирішенні господарських спорів. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 16 квітня 1993 р. (із наступними змінами).

3. Про деякі питання практики застосування майнової відповідально­сті за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов'язань. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 29 квітня 1994 р. з наступними змінами.

4. Рожкова М.А. Основные понятия арбитражного процессуального права. М.: «Статут», 2003. – 400с.

5. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – Х.: Консум, 2003. – 320 с.

6. Тогобицкий Д. Для 3% годовых – общий срок исковой давности // Юридическая практика. - № 1. – 02. 01.2007.

7. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи Господарського процесуального права: Навчальний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 220 с.

 

Тема 13. Реалізація права на позов господарському процесі

 

Під час написання курсової роботи, перш за все необхідно з'ясувати обставини, при яких виникає право на позов, визначити поняття позову та виявити його елементи. Крім того, необхідно звернути увагу на форму та зміст позовної заяви, підстави об'єднання позовних вимог та порядок визначення ціни позову.З'ясовуючи порядок подання позовної заяви, слід окреслити коло осіб, які мають право її підписати, перелік необхідних документів, що мають бути додані до заяви, та уяснити вимоги щодо надсилання копії позовної заяви відповідачеві.

Після засвоєння питань подання позову необхідно звернутися до питань можливості захисту відповідача від позовних вимог. При цьому слід з'ясувати не тільки порядок надання відзиву на позовну заяву та вимоги до його змісту, а й можливість та умови подання зустрічного позову.

Вивчаючи питання забезпечення позову, необхідно з'ясувати підстави забезпечення позову та заходи, які можуть бути вжиті господарським судом для забезпечення позову, порядок вжиття цих заходів та їх скасування.

План.

1. Право на судовий захист. Поняття позову та його елементи. Види позовів.

2. Право на пред’явлення позову: порядок його реалізації.

3. Позовна заява. Захист відповідача проти позову.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)