АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Нормативні акти та література. 1. Господарський процесуальний кодекс України

Читайте также:
 1. AГIOГРАФІЧНА ЛІТЕРАТУРА
 2. I. Нормативні акти
 3. V. РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ АКТИ І ЛІТЕРАТУРА
 4. Американська література 20 ст.
 5. Апокрифічна та есхатологічна література раннього Середньовіччя.
 6. Базова література
 7. Базова література
 8. Використана література
 9. Використана література
 10. Використовувана література
 11. Давньоіндійська література
 12. Джерела та література

1. Господарський процесуальний кодекс України.

2. Роз’яснення Вищого господарського суду України від 28.03.2002 № 04-5/367 “Про деякі питання практики застосування розділу ХІІ-1 Господарського процесуального кодексу України”.

3. Роз’яснення Вищого господарського суду України від 28.04.1995 № 02-5/310 “Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за ново виявленими обставинами”.

4. Графский М. Процессуальный тупик обжалования // Юридическая практика. - № 3 (473). – 16. 01.2007.

5. О форме и содержании кассационной жалобы // Юридическая практика. - № 31. – 01. 08.2006.

6. Басаев Д. Чему не быть в новом ХПК? // Юридическая практика. - № 3. – 17.01.2006.

7. Біда К.М. Суб’єкти права на касаційне оскарження в господарському судочинстві (сучасність та перспективи) // Вісник господарського судочинства. – 2004. - № 4. – 180-187.

8. Осетинський А.Й. Касаційна інстанція в господарському судочинстві як чинник зміцнення законності в економічній сфері. // Вісник господарського судочинства. – 2004. - № 3. – с. 164-173.

9. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – Х.: Консум, 2003. – 320 с.

10. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи Господарського процесуального права: Навчальний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 220 с.

 

 

Тема 18. Виконання рішення, ухвали,

Постанови господарського суду

 

При написанні курсової роботи за цією темою, необхідно мати на увазі, що виконавче провадження - це остання, завершальна стадія господарського процесу.

Під час розкриття теми необхідно з'ясувати коло органів та посадових осіб, які зобов'язані виконувати рішення, ухвали, постанови господарського суду, та їх відповідальність за ухилення від виконання судових рішень. При цьому необхідно звернутися до Законів України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче провадження".

Розглядаючи роль державних виконавців у виконанні рішення, потрібно з'ясувати їх права та обов'язки, коло учасників виконавчого провадження, заходи примусового виконання, підстави для відкриття виконавчого провадження, його відкладення, зупинення, відстрочки або розстрочки чи зупинення.Крім того, окремо варто зупинитися на визначенні правового статусу наказу господарського суду, порядку його надіслання для виконання, його змісту та строку, відведеного для пред'явлення до виконання.

Суттєвим моментом процедури є те, що рішення, ухвали, постанови господарського суду підлягають виконанню після набрання законної сили, але, разом з тим, законодавець передбачив можливість надання відстрочки та розстрочки їх виконання.

 

План.

1.Загальні положеня виконавчого провадження: учасники виконавчого провадження.

2.Підстави та порядок відкриття виконавчого проваження. Наказ господарського суду і пред’явлення його для виконання. Видача дубліката наказу.

3.Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови. Зупинення виконання судового рішення.

4.Поворот виконання рішення, постанови.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)