АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вимірники, що застосовуються в обліку, та їх характеристика

Читайте также:
 1. В 1. Перенос расплавленного металла в сварочной дуге. Силы, действующие в дуге на расплавленный металл, общая характеристика.
 2. В 4. Виды производственного освещения и их характеристика. Основные светотехнические величины и единицы их измерения, КЕО.
 3. В 4. Виды производственного освещения и их характеристика. Основные светотехнические величины и единицы их измерения. КЕО
 4. Валовой национальный продукт и валовой внутренний продукт: их структура и сравнительная характеристика.
 5. Види банкетів,їх класифікація та характеристика.
 6. Види валютних операцій, їх характеристика.
 7. Види ризиків та їх характеристика.
 8. Виды юридической ответственности по российскому праву. Их понятие и характеристика.
 9. Возбудители анаэробной газовой инфекции. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
 10. Возбудители бруцеллеза. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика бруцеллеза. Специфическая профилактика и лечение.
 11. Возбудители коклюша и паракоклюша. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

2.Суть і значення фінансової звітності.

 

Білет № 3

2. Види господарського обліку, їх взаємозв’язок і характеристика.

2.Поняття звітності як елементу методу бухгалтерського обліку.

Білет № 4

2. Предмет бухгалтерського обліку і його об'єкти.

2.Облік та списання витрат зі збуту продукції.

Білет № 5

1.Вимоги до інформації, що надає бухгалтерський облік.

2.Облік доходів від реалізації та розрахунків з покупцями.

 

Білет № 6

2. Нормативно - правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні.

2.Облік процесу реалізації продукції, робіт, послуг.

Білет № 7

1.Бухгалтерський облік, його суть і значення

2.Порядок визначення собівартості готової продукції.

Білет № 8

1. Загальна характеристика методу бухгалтерського обліку.

2. Облік і розподіл загально-виробничих витрат.

Білет № 9

3. Елементи методу бухгалтерського обліку та їх взаємозв’язок.

2 Облік процесу виробництва. Характеристика та призначення рахунків для його відображння.

Білет № 10

2. Узагальнення даних рахунків у балансі. Порядок розчленування балансу на рахунки.

2.Облік надходження виробничих запасів на підприємство.

Білет № 11

2. Взаємозв’язок між предметом і методом бухгалтерського обліку.

4. Облік придбання основних засобів.

 

Білет № 12

2. Поняття бухгалтерського балансу як елемента методу обліку.

2.Облік грошових коштів на поточному рахунку в банку.

Білет № 13

2. Способи перевірки документів. Обробка та зберігання документів.

2.Облік грошових коштів в касі підприємства.

 

Білет № 14

2. Вплив господарських операцій на бухгалтерський Баланс.

2.Облік процесу оплати праці та пов’язаних з цим розрахунків.

 

Білет № 15

2. Бухгалтерські рахунки як елемент методу обліку, їх значення та роль у його побудові.

 

Білет № 16

2. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки, їх будова.

2.Періодичність проведення інвентаризації та її нормативне регламентування.

 

Білет № 17

 

2. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку.

2.Види інвентаризацій, їх призначення, строки та порядок проведення.

Білет № 18

 

2. Призначення, визначення та форма бухгалтерських рахунків.2.Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку, її суть і призначення.

Білет № 19

 

2. Порядок відображення господарських операцій на рахунках.

2.Класифікація документів за ступенем узагальнення інформації, за місцем складання, за призначенням. Їх перелік і характеристика.

Білет № 20

 

2. Подвійний запис як елемент методу бухгалтерського обліку та його контрольне значення.

2.Реквізити документів, їх характеристика. Обов’язкові реквізити та їх регулювання. Вимоги щодо оформлення й складання документів.

 

Білет № 21

 

2. Узагальнення даних рахунків у балансі. Порядок розчленування балансу на рахунки.

2.Документація як елемент методу бухгалтерського обліку, її роль і значення.

 

Білет № 22

 

2. Кореспонденція рахунів і її обгрунтування.

2.Класифікація рахунків за відношенням до балансу.

 

Білет № 23

 

2. Синтетичний і аналітичний облік. Взаємозв’язок між ними.

2.Поняття про форму обліку та основні ознаки кожної форми.

 

Білет № 24

2. Послідовність відображення господарських операцій та узагальнення даних поточного обліку.

2.Класифікація рахунків за призначеням і будовою, її зміст.

 

Білет № 25

2. План рахунків і його характеристика.

 

Білет № 26

2. Поняття про субрахунки, їх роль, значення та порядок використання.

2.Принципи (критерії) класифікації рахунків.

 

Білет № 27

2. Калькуляція як один із видів вартісної оцінки засобів підприємства.

2. Вартісна оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку.

 

Білет № 28

2. Види бухгалтерського обліку та способи їх розвитку.

Види БО:

2.Облікова політика підприємства, її зміст та порядок розроблення.

 

Білет № 29

2. Об’єкти бухгалтерського обліку та їх характеристика.

 

Білет № 30

2. Суть і значення бухгалтерського Балансу.

2.Предмет бухгалтерського обліку.

Білет № 31

2. Подвійний запис. Його суть і значення.

2.Характеристика джерел формування активів підприємства.

 

Білет № 32

2. Характеристика активів підприємства.

Класифікація активів за складом та розміщенням:

2.Види звітності та вимоги до неї.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)