АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Характеристика джерел формування активів підприємства

Читайте также:
 1. d. абсолютне вивільнення оборотних активів;
 2. V. Формування нових знань.
 3. V. Характеристика современного гражданского права
 4. VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. Автоматизоване формування проводок при нарахуванні зносу ОЗ і НМА
 6. Активне соціально-психологічне навчання у процесі формування професійної компетентності фахівця.
 7. Анализ возможных мест утечки веществ и характеристика этих веществ.
 8. Аналіз грошових потоків підприємства.
 9. Аналіз грошових потоків підприємства.
 10. Аналіз динаміки і структури активів і пасивів АКІБ «УкрСиббанк»
 11. Аналіз інвестиційних рішень підприємства. Дисконтування. Потомчна (приведена) і чиста дисконтована вартість. Оптимізація інвестиційних рішень. Внутрішня окупність інвестицій.
 12. Аналіз ліквідності активів підприємства

Класифікація джерел фінансування активів

1. Джерела власних коштів (власний капітал (уставний капітал, пайовий кап-л, додатковий кап-л, резервний кап-л; нерозподілений прибуток); забезпечення майбутніх витрат та платежів (забезпечення оплат відпусток; додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення іншиз витрат та платежів; цільове фінансування та цільові надходження); доходи майбутніх періодів) 2. 2.Джерела залучених коштів (довгострокові зобов’язання (довгострокові кредити банків, довгострокові фінансові зобов’язання, інші довгостр зобов’язання); поточні зобов’язання (короткострокові кредити банків; кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточні зобов’язання за розрахунками; інші поточні зобов’язання).

 

 

Білет № 32

Характеристика активів підприємства.

Класифікація активів за складом та розміщенням:

1. Засоби в-ва (засоби праці (будівлі та споруди; машини та обладнання; інші осн засоби); предмети праці (сировина, матеріали, паливо; інші вир запаси; незавершене в-во))

2. Засоби у сфері обігу (Засоби обігу (готова продукція; товари); грошові кошти (каса; поточний рахунок; інші рах-ки в банках); кошти в розрахунках (покупці та замовники; підзвітні засоби; інші дебітори); кошти, що обслуговують обіг (торгівельно-складські приміщення; обладнання, інвентар));

3. засоби невиробничої сфери(будови соціально-культурного призначення; обладнання та інвентар);

4. відвернені кошти (використання прибутку на платежі до бюджету; використання прибутку на інші цілі).

Класифікація активів за функціон-ною участю у процесі діяльності

1. Необоротні активи (основні засоби; нематеріальні активи; довгострокові фінансові інвестиції; інші необоротні активи)

2. Оборотні активи (грошові кошти в касі та на рахунках в банках; виробничі запаси; короткострокові фін інв-ції; дебіторська заборгованість; витрати майбутніх періодів)

Види звітності та вимоги до неї.

Вимоги до бухгалтерської звітності:

• гарантувати реальність і достовірність даних, що забезпечується документальним обгрунтуванням усіх записів, здійсненням інвентаризації, дотриманням правил оцінки статей балансу, розподілом прибутків і витрат за відповідними звітними періодами;• забезпечувати своєчасність формування даних для оперативного управління господарською діяльністю організацій і підприємств.

За видами звітність організацій і підприємств поділяють на:

Ø бухгалтерську (фінансову),

Ø внутрішньогосподарську (управлінську),

Ø статистичну

Ø податкову.

За обсягом даних, які містяться у звітах, виокремлюють:

- внутрішню

- зовнішню звітність: внутрішня містить інформацію про роботу окремого підрозділу, а зовнішня відображає господарську діяльність підприємства в цілому.

Залежно від періоду, що охоплює звітність, її поділяють на:

- періодичну (за місяць, квартал)

- річну (за рік).

 

Білет № 1


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)