АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Конструкція поршневого компресора

Читайте также:
 1. II. КОНСТРУКЦІЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ
 2. БУДОВА ТА ПРИНЦИП ДІЇ ПОРШНЕВОГО КОМПРЕСОРА
 3. Графік виходу на роботу.Ознайомлення з приміщенням бару.Організація робочого місця бармена.Особиста підготовка бармена.Конструкція барної стійки базового підприємства.
 4. Ентальпійний метод визначення реальної роботи і потужності реального компресора.
 5. Конструкція випарних апаратів
 6. КОНСТРУКЦІЯ І ПРИНЦИП ДІЇ ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ автоматизованого приводу компресора
 7. Конструкція і принцип роботи компресора 2ФУБС9
 8. Конструкція і принцип роботи компресора К2-150
 9. МЕЖІ СТИСКАННЯ ГАЗУ В СТУПЕНІ ПОРШНЕВОГО КОМПРЕСОРА. БАГАТОСТУПЕНЕВІ КОМПРЕСОРИ
 10. Регулювання компресора.
 11. ТЕОРЕТИЧНИЙ ПРОЦЕС ПОРШНЕВОГО КОМПРЕСОРА

2 – маслоз'ємні кільця (не допускають вихід масла з картеру) 3 – шатун 4 – колінчастий вал 5 – картер 6 – масло 7 – циліндр 8 – 9 – всмоктувальний клапан 10 – нагнітальний клапан 11 – система охолодження

Як кожна машина, компресор має систему параметрів роботи, які мають “споживчу” цінність для власника машини, а тому повинні бути вивчені вами.

 

Параметрами компресора є:

· Подача компресора, м3/год;

· Спожита потужність, кВт:

· Степінь стискання;

· ККД компресора;

· Параметри робочого тіла (газового потоку).

 

Оскільки робочий процес в компресорі носить ознаки термодинамічного про­цесу, то для визначення параметрів робочого тіла необхідна термодинамічна система координат стану робочого тіла.

Також виникає потреба у коефіцієнті, що корегує невідповідність реальних процесів ідеалізованій уяві про процеси в класичній термодинаміці.

 

Р
Ідеалізована уява про процеси в компресорі наведені на рис. 1.

 
 

 


ВМТ
НМТ
Рис. 1

           
   
 
 
   
 


1-2 – пусковий всмоктування;

5-2 – експлуатаційний процес всмоктування;

2-3 – процес стиснення;

Процес іде не до ВМТ, а до проміжного положення поршня відносно ВМТ (точка 3). В цей момент тиск в циліндрі буде дещо вищий ( ≈ рівний) тиску в прийомному ресивері. Випускний клапан відкриється сам і почнеться нагнітання.

3-4 – процес виштовхування стиснутого робочого тіла в ресивер (накопичувач)”

4-6 – ідеалізована уява про процес зменшення тиску робочого тіла в “мертвому просторі” циліндра компресора (адіабата);

4-5 – реальний процес розширення робочого тіла в “мертвому просторі” циліндра компресора (політропа);

 

Визначення параметрів процесу стиснення потоку в компресорі може здійснюватися:

· за формулами класичної термодинаміки;

· за “ентальпійним” методом;

 

Класична термодинаміка визначає чотири види стиснення:

1. ізотермічне, характеризується найменшою витратою роботи;

2. адіабатичне,характеризується збільшеною на 20...30 % витратою роботи;

3. політропічне ( n < k)4. політропічне( n > k), [характеризується найменшою витратою роботи;

           
   
 
і
 
     
S
 

 

 


Рис. 2

 

Термодинамічний аналіз реального процесу стиснення в компресорі наве­дено на рис. 3.

       
 
   
р1
 

 


і

 

       
 
і1
   
 

 

 


Рис. 3.

 

 

1-2а – лінія адіабатичного стиснення (лінія ідеалізованого уявленння про процеси в компресорі)

1-2і – лінія реального стиснення;

 

Математичного опису реального процесу стиснення – не існує. Тому визна­чення параметрів робочого тіла в кінцістиснення в реальному компресорі визна­чається за “ентальпійним” методом.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)