АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

з дисципліни «Контроль і ревізія»

Читайте также:
 1. VIII. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 2. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 3. Варіанти завдань для домашньої контрольної роботи із дисципліни
 4. Вивчення дисципліни
 5. Відмінності між поняттям господарського права — як правової науки, як галузі права, як навчальної дисципліни.
 6. Вопроси до іспиту з дисципліни
 7. Графік розподілу навчального часу за темами навчальної дисципліни і видами навчальної роботи за ОПП
 8. Дисципліни «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»
 9. З ДИСЦИПЛІНИ « ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»
 10. З ДИСЦИПЛІНИ « ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»
 11. З ДИСЦИПЛІНИ «Аналіз діяльності бюджетних установ»
 12. з дисципліни «Бюджетна система»

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

спеціальності «Фінанси і кредит»

освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

 

1. Становлення та розвиток контролю в Україні.

2. Становлення та розвиток контролю в зарубіжних країнах.

3. Необхідність, місце та значення контролю в сучасних умовах.

4. Фінансовий контроль як складова економічного контролю.

5. Аудиторський контроль.

6. Податковий контроль.

7. Бюджетний контроль.

8. Казначейський контроль.

9. Контроль і аудит у банках.

10. Методичні прийоми фактичного контролю.

11. Методичні прийоми документального контролю.

12. Ревізія достовірності бухгалтерського обліку та бухгалтерської (фінансової) звітності підприємства.

13. Державний контроль в сучасних умовах України.

14. Критична оцінка теорії і практики державного фінансово-господарського контролю за період з 1917 року до нашого часу.

15. Організація контролю на підприємствах різних форм організації і власності.

16. Систематизація і узагальнення матеріалів ревізії.

17. Реалізація матеріалів ревізії і контроль виконання рішень за наслідками ревізії.

18. Методи і засоби документального контролю в сучасних умовах.

19. Методи і засоби фактичного контролю в сучасних умовах.

20. Види та форми контролю в сучасних умовах.

21. Контроль операцій на рахунках у банку.

22. Особливості контролю грошових коштів у касах підприємства різних галузей народного господарства.

23. Перевірка розрахунків з підзвітними особами.

24. Ревізія розрахунків з бюджетом.

25. Ревізія розрахунків соціального страхування з цільовими фондами.

26. Контроль розрахунків з покупцями та замовниками за різними формами розрахунків.

27. Контроль операцій з основними засобами та нематеріальними активами.

28. Контроль витрат на проведення ремонтів об’єктів основних засобів.

29. Перевірка стану надходження, витрачання та зберігання матеріальних цінностей.

30. Перевірка операцій малоцінних і швидкозношуваних предметів.

31. Методи і засоби контролю обсягів виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг).

32. Перевірка правильності визначення собівартості випущеної продукції (робіт, послуг).33. Контроль розрахунків з працівниками по оплаті праці, соціальному страхування.

34. Перевірка правильності визначення собівартості реалізованої продукції.

35. Перевірка формування і використання статутного фонду підприємства при різних формах власності.

36. Перевірка фінансового стану підприємства.

37. Перевірка фінансових результатів підприємницької діяльності.

38. Перевірка використання прибутку та реформації балансу.

39. Перевірка реальності балансу та інших форм звітності.

40. Перевірка стану бухгалтерського та податкового обліку.

41. Контроль розрахунків з акціонерами і засновниками підприємства.

42. Перевірка складу валових доходів і валових витрат у відповідності до чинного законодавства.

43. Перевірка тотожності бухгалтерського та податкового обліку.

44. Особливості перевірки стану бухгалтерського обліку в умовах АРМ.

 
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)