АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Культура України першої третини ХХ ст

Читайте также:
 1. A. Два, перший – у вогнищі ураження бригадами постійної готовності першої черги, другий – за межами вогнища ураження спеціалізованими бригадами постійної готовності другої черги.
 2. A. Працівники бригад постійної готовності першої черги
 3. E. З’ясувати, чи є аптечка першої допомоги?
 4. II. Культура и экономика.
 5. III. ДЕКЛЯРАЦІЯ ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ ПРАЦЮЮЧОГО І ЕКСПЛЬОАТУЄМОГО НАРОДУ УКРАЇНИ
 6. VI. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА США
 7. а) З основ законодавства України про культуру.
 8. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
 9. Автономна Республіка Крим — територіальна автономія у складі України
 10. Актуальні проблеми економічної безпеки України
 11. Аналіз Закону України « Про державну службу»
 12. Аналіз навчально-методичного комплексу для учнів 7-го класу з історії України

Структура навчальної дисципліни

 

Назви модулів і тем Кількість годин
Денна форма
Усього у тому числі
л п інд с/р
Модуль 1. Українська культура: від витоків до першого досвіду державності
Тема 1. Витоки української культури.  
Тема 2. Культура Київської Русі. Культура України у XIV–XVII ст.  
Тема 3. Епоха українського бароко (XVІІ–XVIІI ст.)  
Тема 4. Українська традиційна культура  
Модульний контроль    
           
Разом за модулем 1  
Модуль 2.Українська культура XVI – XXI ст.
Тема 1. Культура України у XIХ ст.  
Тема 2. Культура України першої третини ХХ ст.  
Тема 3. Культура України другої пол. ХХ – ХХІ ст.  
Есе        
           
Разом за модулем 2  
Усього годин  
Іспит        
   

 

 

Теми практичних занять

 

№ з/п   Назва теми   Кількість годин
  Модуль 1. Українська культура: від витоків до першого досвіду державності  
1. Витоки української культури.
2. Культура Київської Русі. Культура України у XIV–XVII ст.
3. Епоха українського бароко (XVІІ–XVIІI ст.)
4. Українська традиційна культура
  Модуль №2. Українська культура XVI – XXI ст.  
5. Культура України у XIХ ст.
6. Культура України першої третини ХХ ст.
7. Культура України другої пол. ХХ – ХХІ ст.

Методичні вказівки до практичних занять

Модуль № 1. Українська культура: від витоків до першого досвіду державностіЗаняття № 1.Витоки української культури.

1. Трипільська культура.

2. Індоєвропейський „фон”. Головний індоєвропейський міф.

3. Кіммерійці, скіфи, сармати.

4. Слов’янські культурні джерела.

Заняття № 2.

Культура Київської Русі. Культура України у XIV–XVII ст.

 

1. Вплив християнства на розвиток української культури.

2. Літературна спадщина, освіта і мистецтво України доби Київської Русі.

3. Політична культура українських земель в межах польсько-литовської держави.

4.Освітні братства. Розвиток освіти та літератури (XIV­ – поч. XVII cт.). Феномен І. Вишенського.

 

Заняття №3.

Епоха українського бароко (XVІІ–XVIІI ст.)

1. Українське козацтво як культурно-історичний феномен.

2. Освіта в Україні XVII–XVIII ст. Києво-Могилянська академія.

3. Українсько-російські культурні взаємини.

4. Українська барокова музика, література, живопис та архітектура.

5. Феномен Г.С. Сковороди.

Заняття № 4.

Українська традиційна культура

1. Поняття традиційної культури.

2. Тотемізм, анімізм, фетишизм, магія.

3. Етнографічне районування етнічної території України.

4. Світоглядні уявлення та вірування українців. У

5. країнський народний календар.

6. Українська обряди та звичаї.

7. Українські промисли та ремесла.

8. Усна народна творчість.

 

Модуль №2. Українська культура XVI – XXI ст.

Заняття № 5. Культура України у XIХ ст.

1. Початок українського культурного відродження.

2. Кирило-Мефодіївське братство. Руська трійця. Харківський університет. Постать І.П. Котляревського.

3. Формування української національної свідомості. Суспільна думка другої половини ХІХ ст. М.П. Драгоманов, М. Костомаров, І. Франко.

4. Роль творчості Т.Г. Шевченка у становленні української культури.

5. Література та музичне мистецтво ХІХ ст.

 

‡агрузка...

Заняття № 6.

Культура України першої третини ХХ ст.

1. Світовий культурний контекст і історичні передумови українського культурного відродження.

2. Український мистецький авангард. Живопис, графіка, архітектура.

3. Літературна дискусія 1925–1928 рр. Масовізм.

4. Українське кіномистецтво і театр.

Заняття № 7.
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)